Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel, 23 oktober 2012

Miljö – EU firar 20 år med Life och naturskydd

I går firades ett dubbelt jubileum i Genk i Belgien med anledning av tjugoårsdagen för två av milstolparna i EU:s miljöpolitik. Det är nu tjugo år sedan EU antog habitatdirektivet som är den ena av byggstenarna i Natura 2000, Europas nät av skyddade områden. Även Life, EU:s finansiella instrument för miljön, firar sin 20-årsdag.

– Natura 2000 omfattar över 26 000 områden och täcker nästan en femtedel av vårt territorium, inklusive betydande havsområden, och är därmed det största samordnade nätet av skyddade områden i hela världen. Tack vare habitatdirektivet har vi nått enastående framgångar och även Life-programmet har varit en stor framgång. Under de senaste 20 åren har vi fokuserat på cirka 400 arter och många har nu uppnått en gynnsam bevarandestatus. Alla européer kan vara stolta över dessa resultat, säger miljökommissionär Janez Potočnik.

Habitatdirektivet är det mest ambitiösa initiativet någonsin för att bevara den biologiska mångfalden i Europa. EU:s regeringar antog lagstiftningen 1992, till följd av en ökande oro över den allt större förlusten av biologisk mångfald. Tillsammans med fågeldirektivet utgör det ramen för naturbevarande insatser i hela EU på en verkligt europeisk nivå. Direktivet skyddar över 1 000 djur- och växtarter samt över 200 livsmiljöer, bl.a. skogar, ängar och våtmarker som behöver bevaras i Europa.

En direkt följd av lagstiftningen är Natura 2000, som är ett europeiskt nät av skyddade områden som ska skydda arter och livsmiljöer i deras naturliga omgivning i hela EU. Nätet är nu i det närmaste fullständigt och täcker en yta som storleksmässigt motsvarar hela Tyskland, Polen och Tjeckien sammantaget. Natura 2000-områden är inte bara begränsade till naturreservat, utan bygger på ett mycket vidare koncept för bevarande och hållbart utnyttjande. Det är områden där människan samverkar med naturen.

Life är EU:s miljöfond och har bidragit med över 1,2 miljarder euro till förvaltningen och återställandet av mer än 2000 Natura 2000-områden i EU. Under de senaste 20 åren har de två delarna av fonden, Life Natur och Life Miljöpolitik och miljöstyrning, medfinansierat 3 685 projekt med 2,8 miljarder euro ur EU:s budget. Stödet till dessa initiativ har genererat ytterligare finansiering på 3,8 miljarder euro för en mängd olika åtgärder för att förbättra miljön och informera allmänheten.

Bakgrund

Mer än 26 000 områden ingår i Natura 2000-nätet. En del är belägna i avlägsna regioner, men de flesta är en självklar del av vår landsbygd och innehåller en rad olika livsmiljöer, buffertzoner och andra landskapselement. Genom Natura 2000 skyddas europeiska områden med stor biologisk mångfald, men stöd ges även för att främja försörjningsmöjligheterna för jordbrukare, skogsägare, fiskare och andra som lever i dessa områden och vårdar detta oerhört viktiga naturkapital. Investeringarna i Natura 2000 ger stora möjligheter att bidra till en långsiktigt hållbar tillväxt och ny sysselsättning, särskilt på landsbygden och i mindre utvecklade områden. Säkerställs sunda ekosystem genom Natura 2000 kommer detta också att bidra till målen att begränsa klimatförändringarna.

Namnet Life kommer från det franska L 'Instrument Financier pour l' Environnement som betyder ”finansiellt instrument för miljön”. Över 300 evenemang anordnas i år av tidigare och aktuella Life-projekt för att fira 20-årsjubileet, bl.a. ett påskläger för barn (Spanien), en regional blomstermässa (Grekland) och en grodkonsert i månskenet (Tyskland). För mer information om dessa över 300 Life-evenemang se kalendern för Lifes 20-årsjubileum.

Se även

En jubileumsskrift om habitatdirektivet finns på

http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/20yrs_brochure.pdf

En jubileumsskrift om Life (The Voices of LIFE) finns på

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/20Years.pdf

Filmmaterial från gårdagens firande finns på EU:s satellitkanal Europe by Satellite

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar