Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 23 október 2012

Životné prostredie: EÚ si pripomína 20. výročie fondu LIFE a ochrany prírody

Včerajšie podujatie v belgickom Genku pripomenulo 20. výročie dvoch základných kameňov environmentálnej politiky EÚ. Uplynulo dvadsať rokov, odkedy EÚ prijala smernicu o biotopoch, jeden zo základných stavebných kameňov európskej sústavy chránených oblastí Natura 2000. LIFE, fond EÚ pre životné prostredie, takisto oslavuje svoje dvadsiate výročie.

Na slávnostnom podujatí usporiadanom pri tejto príležitosti komisár pre životné prostredie Janez Potočnik povedal: Tým, že zahŕňa vyše 26 000 lokalít a pokrýva takmer pätinu nášho pevninského územia, doplnenú významnými morskými lokalitami, je Natura 2000 najväčšou koordinovanou sústavou chránených oblastí na svete. To je mimoriadny úspech a vďačíme zaň smernici o biotopoch. Veľkým úspechom bol aj program LIFE. Za posledných 20 rokov sa zameral na približne 400 druhov, z ktorých mnohé dosiahli priaznivý stav ochrany. Všetci Európania môžu byť hrdí na tieto výsledky.“

Smernica o biotopoch je najambicióznejšou iniciatívou, aká sa kedy podnikla na ochranu európskej biologickej rozmanitosti. Vlády EÚ prijali príslušné právne predpisy v roku 1992 v atmosfére rastúcich obáv z pokračujúceho znižovania biologickej rozmanitosti. Spolu so smernicou o vtákoch stanovuje rámec pre ochranu prírody v Únii so skutočne celoeurópskym rozsahom. Smernica chráni vyše 1000 druhov zvierat a rastlín a vyše 200 typov biotopov vrátane lesov, lúk a mokradí s európskym významom z hľadiska ochrany prírody.

Priamym výsledkom prijatia právnych predpisov je Natura 2000, celoeurópska ekologická sústava chránených oblastí navrhnutá na ochranu druhov a biotopov v ich prirodzenom prostredí v rámci Únie. Sústava je takmer dokončená a pokrýva oblasť, ktorá sa rozlohou vyrovná spojenému územiu Nemecka, Poľska a Českej republiky. Lokality sústavy Natura 2000 sa neobmedzujú na prírodné rezervácie, ale sú založené na oveľa širšej koncepcii ochrany a udržateľného využívania – oblasti, kde človek spolupracuje s prírodou.

LIFE, fond EÚ pre životné prostredie, prispel na riadenia a obnovu vyše 2000 lokalít sústavy Natura 2000 v celej EÚ sumou vyše 1,2 miliardy EUR. V priebehu uplynulých 20 rokov dve sekcie fondu – LIFE Príroda a LIFE Politika a riadenie v oblasti životného prostredia – spolufinancovali 3 685 projektov sumou vo výške 2,8 miliardy EUR z rozpočtu EÚ. Dôvera v tieto iniciatívy a ich podpora priniesli ďalších 3,8 miliardy EUR pre viaceré plány na zlepšenie životného prostredia a informovanie širšej verejnosti o dosiahnutých výsledkoch.

Súvislosti

V sústave Natura 2000 je zahrnutých vyše 26 000 lokalít. Niektoré sa nachádzajú v odľahlých oblastiach, ale väčšina tvorí neoddeliteľnú súčasť nášho vidieka a obsahuje celý rad rôznych biotopov, nárazníkových zón a iných krajinných prvkov. Natura 2000 sa stará o európske oblasti s vysokou hodnotou biodiverzity, ale podporuje aj živobytie farmárov, lesníkov, rybárov a iných používateľov, ktorí žijú v týchto oblastiach a starajú sa o tento rozhodujúci prírodný kapitál. Investície do sústavy Natura 2000 majú veľký potenciál prispievať k udržateľnému rastu a vytváraniu pracovných miest, najmä vo vidieckych a menej rozvinutých oblastiach. Zabezpečenie zdravého ekosystému prostredníctvom riadenia sústavy Natura 2000 prispieva aj k cieľom zmiernenia následkov klimatických zmien a prispôsobenia sa týmto zmenám.

Názov LIFE je odvodený od svojho francúzskeho akronymu: L’Instrument financier pour l’environnement (Finančný nástroj pre životné prostredie). V priebehu tohto roka sa bude konať viac než 300 podujatí pripomínajúcich „20. výročie projektu LIFE“ organizovaných v rámci minulých i súčasných projektov LIFE. Podujatia spojené so šírením poznatkov siahajú od Veľkonočného detského tábora LIFE (Španielsko) cez regionálny Kvetinový trh (Grécko) až po Žabí koncert za mesačného svitu (Nemecko). Ďalšie informácie o všetkých viac ako 300 podujatiach LIFE nájdete v kalendári 20. výročia LIFE.

Pozri aj:

Smernica o biotopoch – pozri propagačný materiál k oslavám výročia:

http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/20yrs_brochure.pdf

Informácie týkajúce sa programu LIFE – pozri Hlasy LIFE, propagačný materiál k oslavám výročia:
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/20Years.pdf

Audiovizuálne klipy z včerajšej slávnosti – pozri Europe by Satellite (Európa prostredníctvom satelitu)

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar