Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 23 oktober 2012

Milieu: EU viert twintigjarig bestaan van LIFE en natuurbescherming op EU-niveau

Gisteravond werd in het Belgische Genk de twintigste verjaardag gevierd van twee belangrijke onderdelen van het milieubeleid van de EU. Het is nu twintig jaar geleden dat de EU de Habitatrichtlijn heeft vastgesteld, een van de twee bouwstenen van Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde gebieden. LIFE, het financieringsinstrument van de EU voor het milieu, viert ook zijn twintigjarig bestaan.

Janez Potočnik, commissaris voor Milieu, sprak bij deze viering de volgende woorden uit: "Met meer dan 26 000 gebieden die bijna een vijfde van ons grondgebied beslaan, en met aanzienlijke mariene gebieden, is Natura 2000 het grootste gecoördineerde netwerk van beschermde gebieden ter wereld. Dit is een buitengewone prestatie, en dat hebben we te danken aan de Habitatrichtlijn. Ook het LIFE‑programma is een groot succes gebleken. De afgelopen twintig jaar is in het kader daarvan aandacht besteed aan ongeveer 400 soorten, waarvan er vele nu een gunstige staat van instandhouding hebben bereikt. Alle Europeanen kunnen trots zijn op deze resultaten."

De Habitatrichtlijn is het meest ambitieuze initiatief dat ooit is genomen om de biodiversiteit in Europa in stand te houden. De regeringen van de EU-lidstaten hebben die wetgeving in 1992 goedgekeurd tegen de achtergrond van de toenemende bezorgdheid over het steeds grotere verlies aan biodiversiteit. Samen met de Vogelrichtlijn vormt de Habitatrichtlijn het kader voor natuurbeschermingsacties in de hele Unie, echt op Europese schaal. De richtlijn beschermt meer dan 1000 planten‑ en diersoorten en meer dan 200 soorten habitats, waaronder bossen, weilanden, en wetlands, die op Europees niveau moeten worden beschermd.

Een rechtstreeks gevolg van de wetgeving is Natura 2000, een pan-Europees ecologisch netwerk van beschermde gebieden ter bescherming van soorten en habitats in hun natuurlijke milieu in de hele Unie. Het netwerk is thans vrijwel voltooid en beslaat een oppervlakte die ongeveer even groot is als Duitsland, Polen en Tsjechië samen. Natura 2000-gebieden zijn geen gewone natuurreservaten, maar gaan uit van het veel bredere concept van instandhouding en duurzaam gebruik; het zijn gebieden waar de mens samenwerkt met de natuur.

LIFE, het milieufonds van de Europese Unie, heeft meer dan 1,2 miljard euro bijgedragen voor het beheer en het herstel van meer dan 2000 Natura 2000-gebieden in de hele EU. De afgelopen twintig jaar hebben de twee delen van het Fonds - LIFE-Natuur en LIFE-Milieubeleid en bestuur –3 685 projecten, voor een totaalbedrag van €2,8 miljard euro uit de EU-begroting, medegefinancierd. Het feit dat LIFE deze initiatieven zijn vertrouwen en steun heeft geschonken, heeft als hefboom gewerkt en een extra bedrag van 3,8 miljard EUR uit andere bronnen opgeleverd ten bate van tal van regelingen om het milieu te verbeteren en de resultaten onder een breder publiek bekend te maken.

Achtergrond

Meer dan 26 000 gebieden zijn opgenomen in het "Natura 2000"-netwerk. Sommige zijn afgelegen gebieden, maar de meeste maken integrerend onderdeel uit van ons platteland en omvatten een groot aantal verschillende habitats, bufferzones en andere elementen in het landschap. Europa zorgt voor Natura 2000‑gebieden met een hoge biodiversiteitswaarde, maar geeft ook inkomenssteun aan landbouwers, bosbouwers, vissers en andere gebruikers die in die gebieden wonen en die voor dit zeer belangrijke natuurlijke kapitaal zorgen. Investeringen in Natura 2000 kunnen in aanzienlijke mate bijdragen aan duurzame groei en het scheppen van banen, met name in plattelandsgebieden en minder ontwikkelde gebieden. Zorgen voor gezonde ecosystemen door middel van Natura 2000‑beheer draagt er ook toe bij dat de gevolgen van de klimaatverandering worden beperkt en de doelstellingen tot aanpassing aan die verandering worden gehaald.

LIFE is de afkorting van het Franse "L 'Instrument Financier pour l' Environnement" (Financieel instrument voor het milieu). Dit jaar vinden meer dan 300 evenementen plaats in het kader van de twintigste verjaardag van LIFE, georganiseerd door lopende en voormalige LIFE-projecten. De evenementen om de activiteiten onder de aandacht te brengen variëren van een LIFE-paaskamp voor kinderen (Spanje), een regionale bloemenmarkt (Griekenland) tot een kikkerconcert bij maanlicht (Duitsland). Voor meer informatie over de meer dan 300 LIFE-evenementen, zie: de activiteitenkalender van twintig jaar LIFE.

Zie ook:

De brochure uitgebracht ter gelegenheid van twintig jaar Habitatrichtlijn:

http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/20yrs_brochure.pdf

en een boekje ter gelegenheid van twintig jaar LIFE:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/20Years.pdf

Voor videomateriaal over de viering van gisteravond, zie Europe by Satellite:

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1

Contact:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar