Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS KOMISIJA

Paziņojums presei

Briselē, 2012. 23 gada oktobrī

Vide – ES atzīmē Finanšu instrumenta videi un dabas aizsardzības 20. gadskārtu

Vakar vakarā Genkā (Beļģija) tika atzīmēta divu galveno ES vides politikas struktūrelementu 20. gadskārta. Aprit divdesmit gadu, kopš ES pieņēmusi Biotopu direktīvu, vienu no abiem programmas Natura 2000 – Eiropas īpaši aizsargājamo teritoriju tīkla – stūrakmeņiem. Arī LIFE, Finanšu instrumentam videi, aprit 20. gadskārta.

Runādams notikuma atzīmēšanai veltītā ceremonijā, par vides jautājumiem atbildīgais Komisijas loceklis Janess Potočniks sacīja: “Ietverot vairāk nekā 26 000 objektu un gandrīz piektdaļu mūsu teritorijas, kurā ietilpst arī nozīmīgas jūras teritorijas, Natura 2000 ir plašākais koordinētais aizsargājamo teritoriju tīkls, kāds jebkad pasaulē ticis izveidots. Tas ir izcils sasniegums, un mēs to panācām ar Biotopu direktīvu. Arī programma LIFE bija lielisks panākums. Iepriekšējos 20 gados tā aptvēra aptuveni 400 sugu, no kurām daudzas tagad ir labvēlīgā saglabāšanās stāvoklī. Visi eiropieši var būt lepni par šiem rezultātiem.”

Biotopu direktīva ir grandiozākā jebkad uzsāktā iniciatīva Eiropas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. ES dalībvalstu valdības pieņēma šo regulējumu 1992. gadā, vairojoties bažām par augošo bioloģiskās daudzveidības zudumu. Līdztekus Putnu direktīvai tā noteica pamatus patiešām Eiropas līmeņa dabas saglabāšanas sistēmai visā Savienībā. Direktīva paredz aizsargāt vairāk nekā 1000 dzīvnieku un augu sugu un vairāk nekā 200 veidu biotopus, tostarp mežus, pļavas un mitrājus Eiropas dabas aizsardzības gādībā.

Šā regulējuma tiešs rezultāts ir programma Natura 2000, Eiropas aizsargājamo teritoriju ekoloģiskais tīkls, kas izveidots sugu un biotopu aizsardzībai dabiskajā vidē visā Savienībā. Tagad tīkla izveide ir gandrīz pabeigta, un tas nosedz teritoriju, kas pēc lieluma atbilst Vācijas, Polijas un Čehijas teritorijai kopumā. Natura 2000 objekti ir ne tikai dabas rezervāti – to izveides pamatā ir daudz plašāka saglabāšanas un ilgtspējīgas izmantošanas koncepcija, proti, tās ir teritorijas, kur cilvēki darbojas kopā ar dabu.

ES instruments videi LIFE ir devis ieguldījumu vairāk nekā EUR 1,2 miljardu apmērā vairāk nekā 2000 Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanai un atjaunošanai visā ES. Iepriekšējos 20 gados divas šā instrumenta daļas – “LIFE daba un “LIFE vides politika un vadība” – ir līdzfinansējušas 3685 projektus par kopējo summu EUR 2,8 miljardi no ES budžeta. Lai palielinātu uzticēšanos un atbalstu šīm iniciatīvām, tām tika piešķirts papildu finansējums EUR 3,8 miljardu apmērā daudzām shēmām vides uzlabošanai un šo sasniegumu pavēstīšanai plašai auditorijai.

Vispārīga informācija

Tīklā Natura 2000 ir iekļauts vairāk nekā 26 000 teritoriju. Dažas teritorijas atrodas nomaļās vietās, bet lielākoties tās ir vienotās lauku ainavas daļas un ietver virkni dažādu biotopu un buferzonu, kā arī citus ainavas elementus. Programma Natura 2000 rūpējas par Eiropas teritorijām ar augstu bioloģiskās daudzveidības vērtību, taču sniedz atbalstu arī iztikas iegūšanai, ar ko nodarbojas lauksaimnieki, mežsaimnieki, zvejnieki un pārējie, kas dzīvo šajās teritorijās, un aizsargā šo kritiskā situācijā esošo dabas kapitālu. Ieguldījumi programmā Natura 2000 ir būtisks potenciāls ilgtspējīgas izaugsmes veicināšanai un darbvietu izveidei, īpaši lauku un mazāk attīstītās teritorijās. Veselīgu ekosistēmu nodrošināšana, to apsaimniekošanā balstoties uz programmu Natura 2000, arī veicina klimata pārmaiņu ierobežošanu un mērķu sasniegšanu saistībā ar pielāgošanos šīm pārmaiņām.

Nosaukums LIFE ir radies no akronīma franču valodā – L’Instrument financier pour l’environnement (Finanšu instruments videi). Šogad norisinājušies vairāk nekā 300 pasākumi par godu LIFE 20. gadskārtai, kuru organizēšanā arī iesaistīti senākie un pašreizējie LIFE projekti. Informācijas izplatīšanas pasākumi veidoti amplitūdā no LIFE Lieldienu nometnes bērniem (Spānija) un reģionālā puķu tirgus (Grieķija) līdz “Varžu koncertam mēnesnīcā” (Vācija). Vairāk informācijas par visiem vairāk nekā 300 LIFE pasākumiem skatīt LIFE 20. gadskārtas kalendārs (angļu val.).

Papildu informācija

Par Biotopu direktīvu skatīt svētkiem veltītajā izdevumā:

http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/20yrs_brochure.pdf

Par LIFE skatīt svētkiem veltītajā izdevumā The Voices of LIFE:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/20Years.pdf

Audiovizuālus ierakstus par vakarvakara svinībām skatīt Eiropas satelītprogrammu

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1.

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar