Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 23 oktoober 2012

Keskkond: EL tähistab keskkonna rahastamisvahendi LIFE ja looduskaitse 20. aastapäeva

Eile õhtul tähistati Belgias Genki linnas ELi keskkonnapoliitika kahe alustala 20. aastapäeva. Nimelt võttis EL 20 aastat tagasi vastu Euroopa kaitsealade võrgustiku Natura 2000 ühe nurgakivi – elupaikade direktiivi. Samaaegselt tähistatakse ka ELi keskkonnaprojektide rahastamisprogrammi LIFE 20. aastapäeva.

Ürituse auks peetaval tseremoonial lausus keskkonnavolinik Janez Potočnik: „Võrgustiku Natura 2000 alla kuulub üle 26 000 kaitseala, mis moodustab meie maismaaterritooriumist peaaegu viiendiku. Koos märkimisväärsete merealadega on Natura 2000 puhul tegemist maailma kõige ulatuslikuma kaitstud alade koordineeritud võrgustikuga. See on märkimisväärne saavutus, mis on tulnud tänu elupaikade direktiivile. Edu on saatnud ka rahastamisprogrammi LIFE. Selle raames on 20 viimase aasta jooksul tegeletud ligikaudu 400 liigiga, millest paljude kaitsestaatus on nüüdseks soodne. Nende tulemuste üle võivad eurooplased uhkust tunda.”

Elupaikade direktiiv on läbi aegade kõige suurem algatus Euroopa bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks. ELi valitsused võtsid õigusakti vastu 1992. aastal seoses üha suureneva murega bioloogilise mitmekesisuse vähenemise pärast. Koos linnudirektiiviga moodustavad need kaks direktiivi tõelise kogu liitu hõlmava Euroopa tasandi looduskaitseraamistiku. Direktiivi alusel on võetud kaitse alla üle 1000 looma- ja taimeliigi ning üle 200 elupaiga, sealhulgas üleeuroopalise kaitseväärtusega metsad, niidud ja märgalad.

Õigusaktide otsene tulemus on Natura 2000 – üle-euroopaline kaitsealade võrgustik liikide ja elupaikade kaitsmiseks nende looduskeskkonnas üle kogu liidu. Praeguseks on võrgustik peaaegu täielik ja võtab enda alla ala, mille suurus vastab Saksamaa, Poola ja Tšehhi Vabariigi suurustele kokku. Võrgustikku Natura 2000 ei kuulu mitte üksnes looduskaitsealad, vaid need alad on loodud lähtuvalt märksa laiemast, säilitamise ja säästva kasutamise kontseptsioonist – need on piirkonnad, kus inimene peab loodusega koostööd tegema.

ELi keskkonnaprojektide rahastamisprogramm LIFE on eraldanud üle 1,2 miljardi euro võrgustikuga Natura 2000 hõlmatud rohkem kui 2000 ala majandamiseks ja taastamiseks üle kogu ELi. Viimase 20 aasta jooksul on rahastu kahest rahastamisvahendist LIFE + loodus ning LIFE + keskkonnapoliitika ja juhtimistava rahastatud ELi eelarvest 2,8 miljardi euro ulatuses 3685 projekti. Nende algatuste kinnituse ja toetusena on eraldatud veel 3,8 miljardit eurot mitmeteks rahastamiskavadeks, mille eesmärk on keskkonda parandada ja laiemat publikut nendest üritustest teavitada.

Taust

Natura 2000 võrgustik hõlmab üle 26 000 ala. Mõnel juhul on tegemist kõrvaliste piirkondadega, kuid suur osa on maapiirkondade maastiku lahutamatu osa koos mitmete eriilmeliste elupaikade, puhvertsoonide ja muude maastikku kuuluvate oluliste elementidega. Natura 2000 seisab hea Euroopa suure bioloogilise mitmekesisusega alade eest, kuid selle raames toetatakse ka põllu-, metsa- ja kalameeste ning teiste nendel aladel elavate ning selle kriitilises olukorras loodusressursi eest hoolitsevate isikute elatise teenimist. Natura 2000 investeeringutel on suur potentsiaal aidata kaasa märkimisväärsele majanduskasvule ja töökohtade loomisele eelkõige maa- ja vähem arenenud piirkondades. Võrgustiku Natura 2000 kaudu tervenevad ökosüsteemid toetavad ka kliimamuutustega kohanemise ja nende mõju leevendamise eesmärkide saavutamist.

Akronüüm LIFE on võetud prantsuskeelsest nimest L’Instrument financier pour l’environnement (keskkonna rahastamisvahend). Käesoleval aastal on keskkonna rahastamisvahendi möödunud ja käimasolevate projektide raames korraldatud üle 300 LIFE’i 20. aastapäevaga seotud üritust. Teavitamisüritustest võiks esile tuua lastele korraldatud LIFEi lihavõttelaagri Hispaanias, piirkondliku lillelaada Kreekas ja Saksamaal toimunud konnakontserdi kuuvalgel. Et saada rohkem teavet LIFE’i 300 ürituse kohta, vaata LIFE'i 20. aastapäevale pühendatud ürituste kalendrit.

Vaata ka:

Elupaikade direktiivi hõlmavate aastapäevaürituste voldik:

http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/20yrs_brochure.pdf

Rahastamisvahendit LIFE hõlmavate aastapäevaürituste voldik The Voices of LIFE
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/20Years.pdf

Filmilõiku eileõhtustest pidustustest vaata kanali Europe by Satellite vahendusel veebisaidil

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar