Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 23 října 2012

Životní prostředí: EU slaví 20 let programu LIFE a ochrany přírody

Dvojnásobná oslava v belgickém Genku včera večer připomněla 20. výročí dvou milníků politiky EU v oblasti životního prostředí. Je tomu dvacet let, co EU přijala směrnici o přírodních stanovištích, která je jedním ze dvou základních prvků soustavy Natura 2000 – evropské sítě chráněných oblastí. Dvacáté výročí slaví i program LIFE, finanční nástroj EU v oblasti životního prostředí.

Janez Potočnik, evropský komisař pro životní prostředí, ve svém projevu u příležitosti slavnostní události uvedl: Natura 2000 zahrnuje přes 26 000 lokalit a pokrývá téměř pětinu našeho povrchu, včetně významných mořských oblastí, a je tak největší koordinovanou sítí chráněných území na světě. Jedná se o výjimečný počin, za který vděčíme směrnici o stanovištích. Rovněž program LIFE je historickým úspěchem. Za posledních 20 let se zaměřil na přibližně 400 druhů, z nichž mnohé dosáhly příznivého stavu z hlediska ochrany. Všichni Evropané mohou být na tyto výsledky hrdí.“

Směrnice o stanovištích je vůbec nejambicióznější iniciativou pro zachování biologické rozmanitosti v Evropě. V roce 1992 ji vlády EU přijaly v důsledku zvýšeného znepokojení nad rostoucí ztrátou biologické rozmanitosti. Spolu se směrnicí o ptácích stanoví rámec pro ochranu přírody v celé Unii na skutečně evropské úrovni. Směrnice chrání přes 1 000 živočišných a rostlinných druhů a více než 200 typů stanovišť, včetně lesů, luk a mokřadů, jejichž zachování je v celoevropském zájmu.

Přímým důsledkem těchto právních předpisů je soustava Natura 2000 – celoevropská ekologická síť chráněných lokalit, jejímž účelem je chránit druhy a přírodní stanoviště v jejich přirozeném prostředí v celé Unii. Síť je nyní téměř úplná a pokrývá plochu stejně velkou jako Německo, Polsko a Česká republika dohromady. Lokality soustavy Natura 2000 nejsou omezeny pouze na přírodní rezervace, ale vycházejí z mnohem širšího pojetí ochrany a udržitelného využívání – z oblastí, kde se člověk s přírodou vzájemně doplňují.

Program LIFE, fond EU pro životní prostředí, přispěl více než 1,2 miliardy EUR k řízení a obnově více než 2 000 lokalit soustavy Natura 2000 v celé EU. Za posledních 20 let spolufinancovaly dvě části fondu – LIFE - Příroda a LIFE - Politika a správa v oblasti životního prostředí – 3 685 projektů, na něž bylo z rozpočtu EU vyčleněno 2,8 miliardy EUR. Díky důvěře v tyto iniciativy a jejich podpoře bylo možné mobilizovat dalších 3,8 miliardy EUR na řadu programů, jejichž účelem je zlepšovat životní prostředí a sdělovat výsledky těchto iniciativ širšímu publiku.

Souvislosti

Do soustavy Natura 2000 je zahrnuto přes 26 000 lokalit. Některé jsou v odlehlých oblastech, většina je však nedílnou součástí naší krajiny a zahrnuje řadu různých přírodních stanovišť, ochranných pásem a jiných krajinných prvků. Soustava Natura 2000 pečuje o evropské oblasti s vysokou biologickou rozmanitostí, ale rovněž podporuje způsob obživy zemědělců, lesníků, rybářů a jiných uživatelů, kteří v těchto oblastech žijí a starají se o tento významný přírodní kapitál. Investice do soustavy Natura 2000 mohou významně přispět k udržitelnému růstu a vytváření pracovních míst, zejména ve venkovských a méně rozvinutých oblastech. Zajištěním zdravých ekosystémů díky řízení soustavy Natura 2000 se rovněž přispívá k plnění cílů v oblasti zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se těmto změnám.

Název LIFE pochází z francouzské zkratky L’Instrument Financier pour l’Environnement (finanční nástroj pro životní prostředí). U příležitosti 20. výročí programu LIFE se letos bude konat více než 300 akcí pořádaných v rámci minulých i současných projektů LIFE, např. velikonoční tábor pro děti pořádaný v rámci programu LIFE (Španělsko), regionální veletrh květin (Řecko) či žabí koncert za měsíčního svitu (Německo). Další informace o více než 300 akcích pořádaných v rámci programu LIFE viz kalendář 20. výročí programu LIFE.

Viz také:

Směrnice o stanovištích viz brožura vydaná u příležitosti oslav:

http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/20yrs_brochure.pdf

Program LIFE viz brožura vydaná u příležitosti oslav pod názvem The Voices of LIFE:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/20Years.pdf

Audiovizuální materiál ze včerejší oslavy viz Europe by Satellite

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar