Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 23 октомври 2012 г.

Околна среда: ЕС чества 20 години програма LIFE и опазване на природата

В Генк, Белгия, снощи на двоен празник беше отбелязана 20-та годишнина на два крайъгълни камъка на политиката на ЕС в областта на околната среда. Навършват се двадесет години, откакто ЕС прие Директивата за местообитанията — един от двата основни градивни елемента на европейската мрежа от защитени зони „Натура 2000“. LIFE, финансовият инструмент на ЕС за околната среда, също отбелязва 20-годишен юбилей.

В реч на церемония за отбелязване на събитието европейският комисар по околната среда Янез Поточник заяви: „Натура 2000“ е най-голямата координирана мрежа от защитени зони в света. Тя включва над 26 000 територии, обхващащи почти една пета от нашата сухоземна територия, както и значителни морски зони. Това изключително постижение дължим на Директивата за местообитанията. Програма LIFE също е много успешна. През последните 20 години тя беше насочена към около 400 растителни и животински вида, за много от които вече е постигнат благоприятен природозащитен статус. Всички европейци могат да се гордеят с тези резултати.“

Директивата за местообитанията представлява най-амбициозната инициатива, която някога е предприемана за опазване на биологичното разнообразие в Европа. През 1992 г. правителствата на държавите — членки на ЕС, приеха този законодателен акт на фона на нарастваща загриженост, породена от все по-бързото намаляване на биологичното разнообразие. Заедно с Директивата за птиците тя изгражда нормативната уредба за опазване на природата в целия Съюз в действително европейски мащаб. Директивата защитава над 1000 животински и растителни вида и повече от 200 типа местообитания, включително гори, ливади и влажни зони, чието опазване е от значение за целия континент.

Пряк резултат от законодателството е „Натура 2000“, общоевропейска екологична мрежа от защитени територии, предназначени за опазване на видовете и местообитанията в тяхната естествена среда в целия Съюз. Мрежата вече е почти завършена и заема площ, равна по размер на Германия, Полша и Чешката република, взети заедно. Териториите от „Натура 2000“ не се ограничават до природни резервати, а се основават на много по-широката концепция на опазването и устойчивото използване — това са области, където човекът работи заедно с природата.

По линия на LIFE, финансовия инструмент на ЕС за околната среда, са предоставени над 1,2 милиарда евро за управление и възстановяване на над 2000 обекта от „Натура 2000“ в целия ЕС. През последните 20 години два сектора на програмата — LIFE „Природа“ и LIFE „Политика и управление на околната среда“, са съфинансирали 3685 проекта с 2,8 милиарда евро от бюджета на ЕС. Със своето доверие и подкрепа за тези инициативи ЕС привлече допълнително 3,8 милиарда евро за множество схеми за подобряване на околната среда и за споделяне на тези постижения с широката общественост.

Контекст

В мрежата „Натура 2000“ са включени над 26 000 територии. Някои от тях са в отдалечени области, но повечето са неразделна част от извънградските райони и съдържат редица различни местообитания, буферни зони и други елементи на ландшафта. „Натура 2000“ се грижи за европейските райони с ценни биологични видове, но оказва също така подкрепа на поминъка на фермери, горски стопани, рибари и други потребители, които живеят в тези области и се грижат за този жизнено важен природен капитал. Инвестициите в „Натура 2000“ имат значителен потенциал за постигането на устойчив растеж и създаването на работни места, особено в селските и по-слабо развитите райони. Гарантирането на доброто състояние на екосистемите чрез управлението на „Натура 2000“ допринася и за смекчаването на измененията на климата и адаптирането към тях.

Наименованието LIFE идва от абревиатурата му на френски език: L’Instrument financier pour l’environnement (Финансов инструмент за околната среда). За отбелязването на 20-тия юбилей на LIFE тази година се провеждат повече от 300 събития във връзка с вече приключени и текущи проекти, финансирани чрез този инструмент. Информационните мероприятия варират от великденски лагер за деца на LIFE (Испания), регионално изложение на цветя (Гърция), до жабешки концерт на лунна светлина (Германия). За повече информация относно всички над 300 събития на LIFE, виж програмата на честванията на 20-годишнината на LIFE.

Виж също:

Относно Директивата за местообитанията виж юбилейната брошура:

http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/20yrs_brochure.pdf

За LIFE виж „Гласовете на LIFE“, празнична книжка:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/20Years.pdf

За аудиовизуален запис на снощното честване виж „Европа по сателит“

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1

За контакт:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar