Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 29. oktobra 2012

Enostavnejši in hitrejši dostop do sredstev EU za evropska podjetja, mesta, regije in znanstvenike

Pred kratkim je začela veljati nova finančna uredba, zdaj pa je Komisija sprejela še nove podrobne predpise za njeno izvajanje. Zagotavljanje evropskih sredstev podjetjem, nevladnim organizacijam, raziskovalcem, študentom, občinam in drugim prejemnikom se bo s 1. januarjem 2013 izboljšalo, saj bodo postopki poenostavljeni. Z novo zakonodajo se izboljšuje preglednost in povečuje odgovornost za vse, ki se ukvarjajo z evropskimi financami. Finančna uredba vključuje več možnosti za uporabo pavšalnih zneskov in pavšalnih stopenj pri manjših zneskih, odpravlja obveznost sporočanja istih podatkov vsakič, ko se zaprosi za evropska sredstva ter uvaja spletne vloge in veliko drugih novosti.

„Nova uredba prinaša precejšnje izboljšave za vse upravičence do evropskih sredstev. Uspeli smo zmanjšati upravno breme njihovih prejemnikov,, s tem pa je bil zagotovljen tudi lažji in hitrejši dostop do sredstev iz evropskega proračuna. Nova pravila bodo omogočala učinkovitejšo uporabo evropskih sredstev. To je pomembna novica za vse evropske državljane, saj ima v času krize proračun EU pomembno vlogo pri spodbujanju ustvarjanja delovnih mest in rasti. Boljši dostop do evropskih sredstev in večja odgovornost tistih, ki upravljajo ta sredstva, spadata med najpomembnejše naloge mojega mandata,“ je dejal Janusz Lewandowski, evropski komisar za finančno načrtovanje in proračun.

Poenostavitev

Spremenjena finančna uredba vsebuje številne izboljšave, ki bodo olajšale življenje prejemnikom evropskih sredstev. Obdobje med razpisi za zbiranje predlogov, sklenitvijo sporazumov o nepovratnih sredstvih in roki za plačila bo krajše. Težišče sistema dodeljevanja nepovratnih sredstev se bo premaknilo s povračil, ki se izplačajo za zahtevke za plačila, na plačila za dosežene rezultate. To bo doseženo z večjo uporabo pavšalnih zneskov, pavšalnih stopenj in stroškov na enoto. Tudi več nagrad, izplačanih zmagovalcem natečaja za rešitev vnaprej določenega problema („nagrade za spodbudo“), bo pripomoglo k poenostavitvi upravnih postopkov in večji usmerjenosti na rezultate financiranja EU. Upravičencem do evropskih sredstev ne bo več treba odpirati ločenih obrestovanih bančnih računov. Tudi če bi bile na računih ustvarjene obresti, jih ne bo treba vrniti v proračun EU ali jih knjižiti kot prihodke projekta. S tem so odpravljeni glavni pomisleki prejemnikov nepovratnih sredstev in drugih zainteresiranih strani, zlasti raziskovalcev in nevladnih organizacij, izpostavljeni med javnim posvetovanjem leta 2009 pred objavo predloga Komisije iz leta 2010.

Več odgovornosti in boljša zaščita evropskih državljanov

Nova pravila bodo povečala odgovornost tistih, ki upravljajo denar davkoplačevalcev EU. To vključuje države članice, ki izvršujejo velik del proračuna EU, vključno z regionalno politiko EU. V prihodnosti bodo morali organi držav članic, ki upravljajo evropska sredstva, podpisati letne izjave, ki potrjujejo, da so bila evropska sredstva uporabljena pravilno, in jih predložiti Komisiji.

Okrepljeni so mehanizmi za finančne popravke v primerih nepravilnosti, ki jih storijo upravičenci in se odkrijejo z revizijo. Odvračilni ukrep Komisije v teh primerih bo objava sklepov o naložitvi sankcij za zlorabo evropskih sredstev.

Večja učinkovitost evropskih sredstev prek inovativnih mehanizmov financiranja

Z uporabo različnih finančnih instrumentov, kot so posojila, lastniški kapital ali jamstva, se bo izboljšala učinkovitost evropskih sredstev in povečal njihov finančni učinek. Ustvarjene so nove možnosti za prožnejše izvajanje javno-zasebnih partnerstev, s čimer so bili upoštevani pozivi zainteresiranih strani s področja evropske industrije, ki so partnerji v takih javno-zasebnih partnerstvih.

Na področju zunanjega delovanja bo EU lahko ustanovila svoje skrbniške sklade in združila lastna sredstva s sredstvi držav članic in drugih donatorjev. Tako bo lahko bolje usklajevala in zagotavljala zunanjo pomoč ter povečala njeno prepoznavnost.

Odločni ukrepi Komisije za dodatno poenostavitev

Poenostavljanje pravil in postopkov se po sprejetju nove finančne uredbe ne bo zaključilo. Komisija si bo še naprej prizadevala za uveljavitev svojih številnih predlogov v okviru nove generacije programov (2014–2020), o katerih trenutno potekajo pogajanja v Svetu in Evropskem parlamentu.

Ozadje

Finančna uredba je bistveni del finančnih pravil EU. Opredeljuje načela proračuna EU in ureja njegovo porabo. Sedanja različica je bila sprejeta leta 2002 in je bila nazadnje spremenjena leta 2010 zaradi ustanovitve Evropske službe za zunanje delovanje. Zakonodajni postopek te večje spremembe je Komisija začela decembra 2010, ko je v svojem predlogu o pregledu finančne uredbe obravnavala glavna vprašanja, ki so jih izpostavili upravičenci do sredstev EU. Glavni poudarek novih pravil bo na enostavnejšem in hitrejšem dostopu do sredstev, hkrati pa bo okrepljena odgovornost tistih, ki upravljajo denar davkoplačevalcev EU.

Finančna uredba je po uradnem sprejetju 25. oktobra in objavi v Uradnem listu EU začela veljati 27. oktobra 2012.

Po njenem začetku veljavnosti je Komisija danes sprejela nove predpise za izvajanje finančne uredbe, v katerih so navedena podrobna pravila finančnega poslovodenja, ki dopolnjujejo finančno uredbo. V naslednjih dveh mesecih lahko Evropski parlament in Svet ugovarjata tem predpisom za izvajanje, kakor jih je predlagala Komisija, ali predložita pripombe v zvezi z njimi. Novi predpisi za izvajanje finančne uredbe bodo konec decembra 2012 objavljeni v Uradnem listu in takrat začeli tudi veljati. Uporabljati pa se bodo začeli s 1. januarjem 2013, skupaj z novo finančno uredbo.

Povezava na MEMO/12/795

Kontakti:

Patrizio Fiorilli (+32 22958132)


Side Bar