Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 29. októbra 2012

Rýchlejší a jednoduchší prístup k prostriedkom EÚ pre európske firmy, mestá, regióny a vedcov

V nadväznosti na nedávne nadobudnutie účinnosti nového nariadenia o rozpočtových pravidlách, Komisia prijala nové podrobné vykonávacie pravidlá. Vďaka zjednodušeniu postupov sa od 1. januára 2013 zlepší poskytovanie prostriedkov EÚ firmám, mimovládnym organizáciám, výskumníkom, študentom, mestským samosprávam a iným príjemcom. Nový právny predpis zvyšuje transparentnosť a zavádza väčšiu zodpovednosť v prípade kohokoľvek, kto pracuje s finančnými prostriedkami EÚ. Okrem iného umožňuje viac využívať jednorazové platby a paušálne sadzby v prípade menších súm, odstraňuje potrebu vypĺňať rovnaké podrobnosti v prípade každej žiadosti o finančné prostriedky EÚ a zavádza elektronické žiadosti, ako aj mnohé ďalšie nové prvky.

„Toto nové nariadenie prináša výrazné zlepšenia v prospech všetkých príjemcov financovania EÚ. Úspešne sme obmedzili administratívne zaťaženie pre príjemcov financií Únie, čo sa premietlo do ľahšieho prístupu k nim a skrátil sa čas na získanie financovania z európskeho rozpočtu. Nové pravidlá umožňujú účinnejšie využívanie prostriedkov EÚ. Je to dôležité pre každého európskeho občana, nakoľko v časoch krízy rozpočet EÚ zohráva významnú úlohu pri podpore vytvárania nových pracovných miest a rastu. Väčšia dostupnosť finančných prostriedkov EÚ a zvýšenie zodpovednosti tých, ktorí s týmito prostriedkami hospodária, patria k hlavným úlohám môjho funkčného obdobia“, uviedol európsky komisár pre rozpočet a finančné plánovanie Janusz Lewandowski.

Zjednodušenie

Novelizované nariadenie o rozpočtových pravidlách obsahuje viacero zlepšení, ktoré príjemcom finančných prostriedkov Únie uľahčia život. Obdobie medzi zverejnením výziev na predloženie návrhov a uzatvorením dohôd o grante a lehoty na uskutočnenie platieb sa skrátia. Dôraz grantového systému sa posunie od žiadostí o náhradu nákladov na platby za dosiahnutie výsledkov, pričom sa vo väčšej miere využijú jednorazové platby, paušálne sadzby a jednotkové náklady. Širšie využívanie odmien vyplácaných víťazom súťaže o vyvinutie riešenia pre vopred určený problém („motivačné odmeny“) tiež prispeje k zjednodušeniu správy a posilní typ financovania EÚ orientovaný na výsledky. Príjemcovia finančných prostriedkov EÚ už nebudú povinní otvárať si samostatné bankové účty, z ktorých plynú úroky. Okrem toho keď aj vznikne úrok, nebude musieť byť vrátený do rozpočtu EÚ, ani sa nebude započítavať do príjmov projektu. Je to odpoveď na hlavnú obavu príjemcov grantov a ostatných zainteresovaných strán, pôsobiacich najmä v oblasti výskumu a v okruhu mimovládnych organizácií, tlmočenú v rámci verejnej konzultácie z roku 2009, ktorá návrhu Komisie z roku 2010 predchádzala.

Väčšia zodpovednosť a ochrana v prospech európskych občanov

Novými pravidlami sa zvýši zodpovednosť tých, ktorí s peniazmi daňových poplatníkov EÚ hospodária. Patria medzi nich členské štáty, ktoré čerpajú veľkú časť prostriedkov rozpočtu EÚ aj v rámci regionálnej politiky EÚ. Orgány členských štátov hospodáriace s prostriedkami EÚ budú musieť v budúcnosti podpisovať a Komisii predkladať výročné vyhlásenia dosvedčujúce, že prostriedky EÚ boli vynaložené správnym spôsobom.

Boli posilnené mechanizmy v oblasti finančných korekcií v prípadoch nezrovnalostí, ktorých sa dopustili príjemcovia a ktoré boli zistené v rámci auditu: Komisia bude uverejňovať rozhodnutia o uložení postihov za zneužívanie prostriedkov EÚ, ktoré budú slúžiť ako odrádzajúci prostriedok.

Zvýšenie účinnosti finančných prostriedkov EÚ prostredníctvom inovatívnych mechanizmov financovania

V budúcnosti sa budú využívať aj rôzne finančné nástroje, napríklad úvery, vlastný kapitál alebo záruky, aby sa zvýšila účinnosť prostriedkov EÚ a znásobil tak ich finančný vplyv. Vytvárajú sa nové možnosti na pružnejšiu realizáciu verejno-súkromných partnerstiev (tzv. PPP), čo je odpoveďou na podobnú požiadavku zástupcov európskeho priemyslu, ktorí v takýchto verejno-súkromných partnerstvách vystupujú ako partneri.

V oblasti vonkajšej činnosti bude môcť EÚ vytvárať trustové fondy EÚ, v ktorých EÚ spojí svoje vlastné zdroje so zdrojmi jej členských štátov a ostatných darcov, a to s cieľom lepšie koordinovať a poskytovať vonkajšiu pomoc a zvýšiť jej viditeľnosť.

Komisia je odhodlaná pokročiť ďalej v programe zjednodušenia

Zjednodušovanie pravidiel a postupov sa po prijatí nového nariadenia o rozpočtových pravidlách nezastaví. Komisia bude aj naďalej presadzovať svoje početné návrhy na zjednodušenie, aby sa stali pevnou súčasťou novej generácie programov (2014 – 2020), ktoré sú v súčasnosti predmetom rokovaní v Rade a Európskom parlamente.

Súvislosti

Nariadenie o rozpočtových pravidlách tvorí jadro finančných pravidiel EÚ. Stanovuje zásady rozpočtu EÚ a riadi spôsob, akým sa prostriedky EÚ vynakladajú. Jeho súčasné znenie bolo prijaté v roku 2002 a naposledy zmenené a doplnené v roku 2010 s cieľom zohľadniť vytvorenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Legislatívny postup týkajúci sa tohto rozsiahlejšieho prepracovania Komisia iniciovala v decembri 2010, keď sa jej návrh na preskúmanie nariadenia o rozpočtových pravidlách venoval hlavným problémom, ktoré predostreli príjemcovia prostriedkov EÚ. Nove pravidlá sa sústredia na jednoduchší a rýchlejší prístup k prostriedkom, pričom sa posilní zodpovednosť tých, ktorí s peniazmi daňových poplatníkov EÚ hospodária.

Po formálnom prijatí nariadenia o rozpočtových pravidlách 25. októbra a jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie, nariadenie nadobudne účinnosť 27. októbra 2012.

V nadväznosti na to dnes Komisia prijala nové vykonávacie pravidlá pre nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré obsahujú podrobné pravidlá v oblasti finančného hospodárenia a dopĺňajú nariadenie o rozpočtových pravidlách. Európsky parlament a Rada môžu počas nasledujúcich dvoch mesiacov vyjadriť svoje námietky alebo pripomienky k vykonávacím pravidlám, ktoré navrhla Komisia. Po ich uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnutí účinnosti koncom decembra 2012 sa nové vykonávacie pravidlá začnú uplatňovať od 1. januára 2013 spolu s novým nariadením o rozpočtových pravidlách.

Odkaz na: MEMO/12/795

Kontaktná osoba:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)


Side Bar