Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 29 oktober 2012

Sneller en eenvoudiger toegang tot EU-financiering voor bedrijven, steden, regio's en onderzoekers

Nu het nieuwe Financieel Reglement pas in werking is getreden, heeft de Commissie nieuwe gedetailleerde uitvoeringsvoorschriften vastgesteld. Omdat de procedures eenvoudiger zijn geworden, zullen Europese bedrijven, ngo's, onderzoekers, studenten, steden en andere ontvangers vanaf 1 januari 2013 betere toegang krijgen tot financiële steun van de EU. De nieuwe regelgeving zorgt voor meer transparantie en vereist meer rekenschap en verantwoording van iedereen die met geld van de EU omgaat. De mogelijkheden om voor kleinere financieringen gebruik te maken van vaste bedragen en forfaits worden verruimd, bij elke aanvraag van EU-financiering behoeven niet telkens weer dezelfde gegevens te worden verstrekt en er worden onlinetoepassingen en vele andere nieuwigheden geïntroduceerd.

"Deze nieuwe verordening zorgt voor grote verbeteringen voor alle begunstigden van financiële steun van de EU. We zijn erin geslaagd de administratieve overlast voor de ontvangers van financiële steun van de EU in te dijken. De nieuwe regels zijn bevorderlijk voor een doeltreffend gebruik van EU-middelen. In tijden van crisis, waarin de EU-begroting een belangrijke factor is om banen en groei te stimuleren, is dit voor alle EU-burgers belangrijk. De EU-middelen toegankelijker maken en meer verantwoordingsplicht van degenen die deze middelen beheren, behoren tot de grote opdrachten van mijn mandaat", aldus Janusz Lewandowski, Europees commissaris voor begroting en financiële programmering.

Vereenvoudiging

Het herziene Financieel Reglement bevat tal van verbeteringen om het de ontvangers van financiering van de Unie gemakkelijker te maken. De tijd die verstrijkt tussen een oproep om voorstellen in te dienen, het sluiten van subsidieovereenkomsten en de eigenlijke betaling wordt ingekort. In het subsidiesysteem zal de klemtoon worden verlegd van het vergoeden van gedeclareerde kosten naar betalingen in ruil voor geboekte resultaten, en zal meer gebruik worden gemaakt van vaste bedragen, forfaits en eenheidskosten. Meer aanmoedigingsprijzen, in het verband van wedstrijden uit te reiken aan wie oplossingen voor specifieke problemen bedenkt, zullen eveneens bijdragen tot administratieve vereenvoudiging en een grotere resultaatgerichtheid van EU-financiering. Wie geld van de EU krijgt, zal niet langer verplicht afzonderlijke rentedragende bankrekeningen moeten openen. Bovendien zal eventueel voortgebrachte rente niet aan de EU-begroting moeten worden teruggestort en evenmin als opbrengst van een project worden beschouwd. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan een belangrijk bezwaar van ontvangers van subsidies en andere belanghebbenden, in het bijzonder van de onderzoeks- en ngo-gemeenschap, dat werd geopperd tijdens de openbare raadpleging van 2009 die aan het voorstel van de Commissie van 2010 voorafging.

Meer rekenschap en bescherming voor de Europese burgers

De nieuwe regelgeving vereist meer rekenschap en verantwoording van iedereen die met belastinggeld van de EU-burgers omgaat. Dit omvat ook de lidstaten, via welke een groot deel van de EU-begroting – onder andere het regionaal beleid van de EU ‑ ten uitvoer wordt gelegd. De nationale instanties die geld van de EU beheren, zullen in de toekomst jaarlijks aan de Commissie een officiële verklaring moeten overleggen dat het geld van de EU correct is besteed.

Er gelden nu krachtigere mechanismen om bij controles aan het licht gekomen onregelmatigheden financieel recht te zetten. Ter afschrikking zal de Commissie ruchtbaarheid geven aan besluiten waarbij sancties voor misbruik van EU-geld worden opgelegd.

De effectiviteit van EU-middelen vergroten door middel van innovatieve financieringsmechanismen

In de toekomst zullen diverse vormen van financiering zoals leningen, deelnemingen in risicodragend kapitaal of garanties worden gebruikt om de effectiviteit van de EU-middelen en de financiële impact ervan te vergroten. Er worden nieuwe mogelijkheden geboden om op flexibelere manier publiek-private partnerschappen ("PPP's") op te zetten, op vraag van het Europese bedrijfsleven, dat partner is bij dergelijke samenwerkingsverbanden.

Op het gebied van het extern optreden zal de EU trustfondsen kunnen oprichten waarin haar eigen middelen en die van de lidstaten en andere donors worden samengevoegd om externe maatregelen efficiënter te coördineren en uit te voeren, en de zichtbaarheid van het EU-optreden te vergroten.

Commissie vastbesloten om door te gaan met vereenvoudiging

Het proces van vereenvoudiging van de regels en procedures stopt niet met dit nieuw Financieel Reglement. De Commissie zal zich blijven inzetten voor haar vele vereenvoudigingsvoorstellen om deze stevig te verankeren in de nieuwe generatie programma's voor 2014-2020 waarover momenteel in de Raad en het Europees Parlement wordt onderhandeld.

Achtergrond

Het Financieel Reglement is de basistekst waarin de financiële regels van de EU zijn vastgesteld. Het vestigt de beginselen waarop de EU-begroting rust en regelt de financiële huishouding van de EU. Het huidige reglement dateert uit 2002 en is voor het laatst in 2010 bijgewerkt in verband met de oprichting van de Europese Dienst voor extern optreden. De wetgevingsprocedure voor de meer ingrijpende herziening die thans haar beslag krijgt, is door de Commissie ingeleid in december 2010 met haar voorstel om tegemoet te komen aan de belangrijkste bezwaren van de begunstigden van EU-financiering. De klemtoon ligt bij de nieuwe regels op de toegankelijkheid van de financiering (sneller, eenvoudiger) en meer rekenschap en verantwoording voor de beheerders van het belastinggeld van de Europese burgers.

Het nieuwe Financieel Reglement trad op 27 oktober 2012 in werking, nadat het op 25 oktober formeel was goedgekeurd en in het Publicatieblad van de EU was bekendgemaakt. Vervolgens stelde de Commissie vandaag de Uitvoeringsvoorschriften voor het Financieel Reglement vast, die gedetailleerde voorschriften in verband met financieel beheer bevatten en het Financieel Reglement aanvullen. Het Europees Parlement en de Raad kunnen binnen twee maanden bezwaren aantekenen of opmerkingen maken over deze door de Commissie voorgestelde Uitvoeringsvoorschriften. Na de bekendmaking in het Publicatieblad en de inwerkingtreding eind december 2012 zullen deze nieuwe Uitvoeringsvoorschriften samen met het Financieel Reglement vanaf 1 januari 2013 van toepassing worden.

Zie ook: MEMO/12/795

Contact:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)


Side Bar