Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EIROPAS KOMISIJA

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 29. oktobrī

Eiropas uzņēmumiem, pilsētām, reģioniem un zinātniekiem ES līdzekļi būs pieejami ātrāk un vienkāršāk

Pēc jaunās Finanšu regulas stāšanās spēkā Komisija ir pieņēmusi jaunus, sīki izstrādātus noteikumus tās īstenošanai. No 2013. gada 1. janvāra ES līdzekļu piešķiršana uzņēmumiem, NVO, pētniekiem, studentiem, pašvaldībām un citiem līdzekļu saņēmējiem tiks uzlabota, pateicoties vienkāršotām procedūrām. Jaunais tiesību akts palielina pārredzamību un nosaka lielāku pārskatatbildību ikvienam, kurš rīkojas ar ES finansēm. Tas paver plašākas iespējas izmantot vienreizējos maksājumus un vienotas likmes mazākām summām, novērš nepieciešamību vienu un to pašu informāciju ievadīt katru reizi, kad jūs piesakāties ES līdzekļiem, un ievieš tiešsaistes pieteikumus, kā arī daudzus citus jaunus elementus.

“Šī jaunā regula sniedz būtiskus uzlabojumus visiem ES līdzekļu saņēmējiem. Atvieglojot piekļuvi līdzekļiem un saīsinot laikposmu līdz līdzekļu saņemšanai, mums ir izdevies samazināt administratīvo slogu Savienības līdzekļu saņēmējiem. Jaunie noteikumi bruģē ceļu efektīvākai ES līdzekļu izmantošanai. Tas ir būtiski ikvienam Eiropas pilsonim, jo krīzes apstākļos ES budžetam ir būtiska loma darbavietu radīšanā un izaugsmes veicināšanā. Padarīt ES līdzekļus pieejamākus un palielināt to personu pārskatatbildību, kuras pārvalda šos līdzekļus, ir viens no manu pilnvaru galvenajiem uzdevumiem,” atzina Janušs Levandovskis, Eiropas finanšu plānošanas un budžeta komisārs.

Vienkāršošana

Pārskatītajā Finanšu regulā ir daudzi uzlabojumi, kas atvieglos dzīvi Savienības līdzekļu saņēmējiem. Tiks samazināts laikposms starp uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus un dotācijas nolīguma slēgšanu un maksājumu termiņiem. Dotāciju piešķiršanas sistēmā uzsvars tiks novirzīts no atmaksājumu pieprasījumiem uz maksājumiem par rezultātu sasniegšanu, vairāk izmantojot vienreizējos maksājumus, vienotas likmes, vienības izmaksas. Plašāk tiks izmantotas godalgas, ko izmaksā uzvarētājam konkursā par risinājuma izstrādi iepriekš noteiktai problēmai („veicināšanas balvas”), kas arī veicinās administrēšanas vienkāršošanu un stiprinās ES finansējuma orientāciju uz rezultātu sasniegšanu. ES līdzekļu saņēmējiem vairs nebūs jāatver atsevišķi, procentus nesoši bankas konti. Turklāt, pat ja procenti tiks uzkrāti, tos nevajadzēs atmaksāt ES budžetā un tie netiks uzskatīti par projekta ieņēmumiem. Tas ir risinājums būtiskai problēmai, par ko bažījās dotāciju saņēmēji un citas ieinteresētās personas jo īpaši no izpētes un nevalstisko organizāciju aprindām, norādot uz to sabiedriskās apspriešanas laikā 2009. gadā, pirms Komisija iesniedza savu priekšlikumu 2010. gadā.

Eiropas iedzīvotājiem nodrošinās lielāku pārskatatbildību un aizsardzību

Jaunie noteikumi palielinās to personu pārskatatbildību, kas pārvalda ES nodokļu maksātāju naudu. Tas ietver dalībvalstis, kuras izmanto lielu daļu no ES budžeta līdzekļiem, tostarp īstenojot ES reģionālo politiku. Turpmāk dalībvalstu iestādēm, kas pārvalda ES līdzekļus, būs jāparaksta un jāiesniedz Komisijai ikgadējas deklarācijas, kurās apliecināts, ka ES līdzekļi ir izmantoti pareizi.

Ir pastiprināti finanšu korekciju mehānismi gadījumiem, kad līdzekļu saņēmēji ir izdarījuši pārkāpumus, kas atklāti revīzijā: preventīvos nolūkos Komisija publicēs lēmumus piemērot sodu par ES līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu.

ES līdzekļu efektivitātes palielināšana, izmantojot inovatīvus finansēšanas mehānismus

Turpmāk tiks izmantoti dažādi finanšu instrumenti, piemēram, aizdevumi, kapitāla ieguldījumi vai garantijas, lai palielinātu ES līdzekļu efektivitāti un tādējādi vairotu to finansiālo ietekmi. Tiek izveidotas jaunas iespējas valsts un privātā sektora partnerību ("PPP") elastīgākai īstenošanai, tādējādi ņemot vērā aicinājumus, ko izteikušas ieinteresētās personas no Eiropas rūpniecības aprindām, kas ir partneri šādās partnerībās.

Ārējās darbības jomā ES varēs izveidot ES trasta fondus, kuros Savienības pašu resursus apvienos ar dalībvalstu un citu līdzekļu devēju pašu resursiem, lai labāk saskaņotu un sniegtu ārējo atbalstu un lai tā rezultāti kļūtu uzskatāmāki.

Komisija ir apņēmības pilna turpināt vienkāršošanas programmu

Noteikumu un procesu vienkāršošana turpināsies arī pēc jaunās Finanšu regulas pieņemšanas. Komisija turpinās īstenot vairākus vienkāršošanas priekšlikumus, lai tos stingri nostiprinātu jaunās paaudzes programmās (2014.g. – 2020.g.), kuras pašlaik tiek apspriestas Padomē un Eiropas Parlamentā.

Vispārīga informācija

Finanšu regula ir ES finanšu noteikumu pamats. Tā nosaka ES budžeta principus un ES fondu izmantošanu. Spēkā esošā regula tika pieņemta 2002. gadā un pēdējo reizi grozīta 2010. gadā, lai to attiecinātu uz Eiropas Ārējās darbības dienestu. Šai daudz būtiskākajai pārskatīšanai likumdošanas procedūru Komisija ierosināja 2010. gada decembrī, kad Komisijas priekšlikumā par Finanšu regulas pārskatīšanu tika risinātas galvenās problēmas, uz kurām bija norādījuši ES līdzekļu saņēmēji. Jaunajos noteikumos uzmanības centrā būs vienkāršāka un ātrāka piekļuve līdzekļiem, vienlaikus stiprinot to personu pārskatatbildību, kas pārvalda ES nodokļu maksātāju naudu.

Pēc oficiālās pieņemšanas 25. oktobrī un publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Finanšu regula stājās spēkā 2012. gada 27. oktobrī.

Regulai stājoties spēkā, Komisija šodien ir pieņēmusi Noteikumus jaunās Finanšu regulas īstenošanai, kuros ir sīki izstrādāta kārtība finanšu pārvaldībai un kuri papildina Finanšu regulu. Nākamo divu mēnešu laikā Eiropas Parlaments un Padome var izteikt savus iebildumus vai apsvērumus par šiem Komisijas ierosinātajiem īstenošanas noteikumiem. Pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un stāšanās spēkā 2012. gada decembrī jaunie īstenošanas noteikumi tiks piemēroti no 2013. gada 1. janvāra vienlaikus ar jauno Finanšu regulu.

Saite uz: MEMO/12/795

Kontaktpersonas:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)


Side Bar