Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 29. oktoober 2012

Euroopa Liidu vahendite kasutamine muutub ettevõtjate, linnade, piirkondade ja teadlaste jaoks hõlpsamaks ja kiiremaks

Pärast uue finantsmääruse hiljutist jõustumist on komisjon nüüd vastu võtnud selle uued üksikasjalikud kohaldamiseeskirjad. ELi vahendite jagamine ettevõtjatele, vabaühendustele, teadlastele, üliõpilastele, kohalikele omavalitsustele ja teistele muutub alates 2013. aasta 1. jaanuarist lihtsamaks. Uus õigusakt suurendab läbipaistvust ja kõigi ELi rahaliste vahenditega tegelejate vastutust. Laienevad võimalused kasutada väikeste summade puhul ühekordseid ja kindlamääralisi makseid, kaob vajadus esitada ELi vahendite taotlemisel iga kord samu andmeid, nähakse ette elektroonilised taotlused ning palju muid uuendusi ja muudatusi.

Euroopa Komisjoni finantsplaneerimise ja eelarve voliniku Janusz Lewandowski sõnul toob uus määrus kõikide ELi vahendite saajate jaoks kaasa märkimisväärseid positiivseid muudatusi. „Meil on õnnestunud liidu vahendite saajate halduskoormust vähendada, mis tähendab, et Euroopa eelarvest rahastamine muutub hõlpsamaks ja kiiremaks. Uute eeskirjadega sillutatakse teed ELi vahendite tõhusamale kasutamisele. See on väga oluline iga Euroopa kodaniku jaoks, sest ELi eelarve mängib kriisiajal tähtsat rolli töökohtade loomisel ja majanduskasvu kiirendamisel. ELi vahendite kasutamise hõlbustamine ja vahendite haldajate vastutuse suurendamine on üks minu ametiaja olulisemaid ülesandeid,” ütles Lewandowski.

Lihtsustamine

Läbivaadatud finantsmäärus sisaldab arvukalt täiustusi, mis muudavad ELi vahendite saajate elu lihtsamaks. Toetustaotluste esitamise kutsete, toetuslepingute sõlmimise ja maksetähtaegade vahelist ajavahemikku lühendatakse. Toetuste süsteemi suunitlus nihkub tehtud kulude hüvitamiselt tulemuspõhistele maksetele: rohkem hakatakse kasutama ühekordseid makseid, kindlamääralisi makseid ja ühikukulusid. Samuti hakatakse rohkem kasutama auhindu, mida antakse eelnevalt kindlaks määratud probleemi lahendamise konkursi võitjale (stimuleerivad auhinnad), mis aitab samuti kaasa halduse lihtsustamisele ja tulemustele orienteeritud ELi rahastamise tugevdamisele. ELi vahendite saajad ei ole enam kohustatud avama pangas eraldi intressi kandvaid kontosid ning isegi kui intress koguneb, ei tule seda ELi eelarvesse tagastada, samuti ei loeta seda projekti tuluks. See lahendab toetusesaajate ja muude sidusrühmade, eelkõige teadlaste ja vabaühenduste probleemi, mida arutati 2009. aastal enne, kui komisjon 2010. aastal oma ettepaneku esitas.

Rohkem vastutust ja Euroopa kodanike parem kaitse

Uued eeskirjad suurendavad ELi maksumaksjate raha haldajate vastutust. See puudutab muu hulgas liikmesriike, kes täidavad suure osa ELi eelarvest, sealhulgas ELi regionaalpoliitika eelarvest. Tulevikus peavad ELi vahendeid haldavad liikmesriikide asutused alla kirjutama iga-aastase deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et ELi vahendeid on kasutatud korrektselt. Deklaratsioon esitatakse komisjonile.

Tugevdatud on ka finantskorrektsiooni mehhanisme, mida rakendatakse juhul, kui toetusesaajad on eeskirju eiranud ja see on auditi tulemusel tuvastatud: hoiatava meetmena avaldab komisjon otsused, millega kehtestatakse sanktsioonid ELi vahendite väärkasutuse eest.

ELi rahaliste vahendite kasutamise tõhustamine innovatiivsete rahastamismehhanismide kaudu

Tulevikus kasutatakse teatavaid rahastamisvahendeid, nagu laenud, omakapital ja tagatised, et tõhustada ELi vahendite kasutamist ja seeläbi mitmekordistada nende finantsmõju. Luuakse uusi võimalusi, et paindlikumalt rakendada avaliku ja erasektori partnerlusi, millega tullakse vastu sellistes partnerlustes osalevate Euroopa tööstussektori sidusrühmade nõudmistele.

Välistegevuse valdkonnas saab EL hakata looma ELi usaldusfonde, ühendades oma ressursid liikmesriikide ja muude rahastajate omadega, et paremini kooskõlastada ja tõhustada välisabi andmist ning suurendada selle nähtavust.

Komisjon soovib lihtsustamist ka edaspidi jätkata

Lihtsustamisega seotud eeskirju ja protsesse arendatakse edasi ka pärast uue finantsmääruse vastuvõtmist. Komisjon kavatseb esitada uusi lihtsustamisettepanekuid, mida tuleks arvesse võtta uutes programmides (2014-2020), mille üle praegu nõukogus ja Euroopa Parlamendis läbirääkimisi peetakse.

Taust

Finantsmäärus on ELi finantseeskirjade alustala. Selles on sätestatud ELi eelarve põhimõtted ja reguleeritud ELi rahaliste vahendite kasutamist. Praegu kehtiv versioon võeti vastu 2002. aastal ja seda muudeti viimati 2010. aastal, et võtta arvesse Euroopa välisteenistuse loomist. Praeguse põhjaliku läbivaatamise seadusliku menetluse algatas komisjon 2010. aasta detsembris ettepanekuga, mis käsitles finantsmääruse läbivaatamist ELi vahendite saajate tõstatatud probleemide arvessevõtmiseks. Uute eeskirjade keskmes on vahendite kasutamise hõlbustamine ja kiirendamine ning ELi maksumaksjate raha haldajate vastutuse suurendamine.

Finantsmäärus võeti ametlikult vastu 25. oktoobril, avaldati seejärel Euroopa Liidu Teatajas ning jõustus 27. oktoobril 2012.

Täna võttis komisjon vastu uue finantsmääruse uued kohaldamiseeskirjad, mis sisaldavad finantsjuhtimise üksikasjalikke eeskirju ja täiendavad finantsmäärust. Järgmise kahe kuu jooksul võivad Euroopa Parlament ja nõukogu esitada komisjoni esildatud kohaldamiseeskirjade kohta vastuväiteid ja tähelepanekuid. Uued kohaldamiseeskirjad avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja jõustuvad 2012. aasta detsembri lõpus ning neid hakatakse kohaldama 1. jaanuarist 2013 koos uue finantsmäärusega.

Link dokumendile: MEMO/12/795

Kontaktisikud:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)


Side Bar