Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 29. oktober 2012

Hurtigere og lettere adgang til EU-midler for europæiske virksomheder, byer, regioner og videnskabsfolk

Efter at den nye finansforordning er trådt i kraft, har Kommissionen vedtaget nye gennemførelsesbestemmelser. Udbetalingen af EU-midler til virksomheder, ngo’er, forskere, studerende, kommuner og andre modtagere vil blive forbedret fra den 1. januar 2013 takket være forenklede procedurer. Den nye lovgivning øger gennemsigtigheden og indfører en højere grad af ansvarlighed for alle, der har med EU's finanser at gøre. Den giver bedre muligheder for at bruge faste beløb og faste satser for mindre beløb, reducerer behovet for at afgøre de samme oplysninger, hver gang der ansøges om EU-midler, og indfører onlineansøgninger samt mange andre nye elementer.

"Denne nye forordning medfører væsentlige forbedringer for alle modtagere af midler fra EU. Det er lykkedes os at reducere den administrative byrde for modtagere af EU's midler, hvilket betyder lettere og hurtigere adgang til midlerne fra det europæiske budget. De nye regler gør det muligt at bruge EU’s ressourcer mere effektivt. Dette er vigtigt for alle europæiske borgere, da EU's budget spiller en vigtig rolle i forbindelse med jobskabelse og vækst i disse krisetider. Det er en af de største opgaver i mit mandat at gøre EU-midlerne mere tilgængelige og øge ansvarligheden hos dem, der forvalter dem", udtaler Janusz Lewandowski, EU-kommissær for finansiel programmering og budget.

Forenkling

Den reviderede finansforordning indeholder adskillige forbedringer, som vil gøre livet lettere for modtagerne af EU's midler. Perioden fra forslag indkaldes, til tilskudsaftaler indgås, og betalingsfrister udløber, vil blive kortere. Tilskudssystemets fokus vil blive ændret fra at godtgøre omkostninger til betaling for levering af resultater gennem en mere udbredt brug af faste beløb, faste satser og enhedsomkostninger. En større brug af belønninger, som udbetales til vinderen af konkurrencer om at udvikle løsningen på et forud defineret problem (såkaldte "prisbelønninger"), vil også medvirke til at forenkle det administrative arbejde og styrke resultaterne ved anvendelse af EU-midler. Modtagerne af EU-midler vil ikke længere være forpligtet til at åbne særskilte rentebærende bankkonti. Desuden skal eventuelle renter ikke længere tilbagebetales til EU’s budget, og de vil ikke blive betragtet som indtægter fra projektet. Dette adresserer en af de største bekymringer, som tilskudsmodtagerne og andre interessenter, især forskere og ngo’er, har, og som blev bragt på banen under den offentlige høring i 2009 forud for Kommissionens forslag fra 2010.

Større ansvarlighed og beskyttelse til de europæiske borgere

De nye regler vil øge ansvarligheden blandt dem, som forvalter skatteyderes penge i EU. Det gælder de medlemsstater, som gennemfører en stor del af EU-budgettet, herunder EU’s regionalpolitik. Fremover skal de af medlemsstaternes myndigheder, der forvalter EU-midler, underskrive og indsende årlige erklæringer til Kommissionen om, at EU-midlerne er blevet brugt korrekt.

Mekanismerne til finansielle korrektioner i tilfælde af uregelmæssigheder forårsaget af tilskudsmodtagerne, som opdages gennem revisioner, er blevet styrket. For at afskrække fra dette vil Kommissionen offentliggøre afgørelser om at pålægge sanktioner for misbrug af EU-midler.

EU-midlernes effektivitet forøges gennem innovative finansieringsmekanismer

Fremover vil adskillige finansielle instrumenter, som lån, egenkapital og garantier blive brugt til at øge EU-midlernes effektivitet og således øge deres finansielle virkning. Der skabes nye muligheder for en mere fleksibel gennemførelse af offentlig-private partnerskaber (såkaldte "OPP’er"), hvilket afspejler opfordringerne fra interessenter i det europæiske erhvervsliv, som er partnere i disse OPP'er.

I forbindelse med EU’s optræden udadtil vil det være muligt at skabe EU-trustfonde, som gør det muligt sammen med medlemsstaterne og andre donorer at samle ressourcer for bedre at kunne koordinere og levere ekstern hjælp og øge EU’s synlighed.

Kommissionen er fast besluttet på at forenkle yderligere

Forenklingen af regler og processer hører ikke op efter vedtagelsen af den nye finansforordning. Kommissionen vil fortsat følge op på sine mange forenklingsforslag, så de kan blive fast forankret i den nye generation af arbejdsprogrammer (2014-2020), som for tiden forhandles med Rådet og Europa-Parlamentet.

Baggrund

Finansforordningen er kernen i EU’s finansielle regler. Den fastsætter principperne for EU's budget og bestemmer, hvordan EU's midler skal anvendes. Den gældende udgave blev vedtaget i 2002 og senest ændret i 2010 for at omfatte oprettelsen af Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil. Kommissionen igangsatte lovgivningsproceduren for denne omfattende revision i december 2010, da den fremlagde sit forslag om revision af finansforordningen, der adresserede de primære bekymringer, som modtagerne af EU-midler bragte på banen. De nye regler fokuserer på at give lettere og hurtigere adgang til midlerne, samtidig med at ansvarligheden blandt dem, som forvalter EU's skatteyderes penge, øges.

Efter den formelle vedtagelse af finansforordningen den 25. oktober og dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende trådte den i kraft den 27. oktober 2012.

Som følge heraf har Kommissionen i dag vedtaget nye gennemførelsesbestemmelser for den nye finansforordning, som indeholder detaljerede anvisninger på finansiel forvaltning og supplerer finansforordningen. I de næste to måneder kan Europa-Parlamentet og Rådet gøre indsigelser eller kommentere de gennemførelsesbestemmelser, som Kommissionen har fremlagt. Efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende og ikrafttrædelsen ved udgangen af december 2012 vil de nye gennemførelsesbestemmelser finde anvendelse fra 1. januar 2013 sammen med den nye finansforordning.

Link til: MEMO/12/795

Kontaktperson:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)


Side Bar