Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

V Bruselu dne 29. října 2012

Rychlejší a jednodušší přístup k finančním prostředkům EU pro evropské podniky, města, regiony i vědce

Minulý týden vstoupilo v platnost nové finanční nařízení a Komise k němu nyní přijala podrobná prováděcí pravidla. Díky zjednodušení postupů bude od 1. ledna 2013 poskytování finančních prostředků EU podnikům, nevládním organizacím, výzkumným pracovníkům, studentům, obcím a dalším příjemcům efektivnější. Nové nařízení rovněž přispívá k větší transparentnosti a zvyšuje odpovědnost všech subjektů, které nakládají s finančními prostředky EU. Dále přináší větší využití jednorázových plateb a paušálního financování u menších částek a naopak odpadá potřeba znovu v každé žádosti o finanční prostředky EU vyplňovat stejné údaje. Nařízení zavádí i možnost podat žádost online a mnoho dalších novinek.

Komisař pro finanční plánování a rozpočet Janusz Lewandowski k tomu dodává: „Nové nařízení představuje zlepšení pro všechny příjemce finančních prostředků EU. Podařilo se nám snížit jejich administrativní zátěž, což v důsledku znamená jednodušší a rychlejší přístup k financování z rozpočtu EU. Nová pravidla tak otevírají cestu k efektivnějšímu využívání prostředků EU. To je nyní v době krize obzvlášť důležité pro všechny občany Unie, protože rozpočet EU hraje klíčovou roli v oživení pracovního trhu a růstu. Usnadnění přístupu k finančním prostředkům EU a zvýšení odpovědnosti všech, kteří s těmito prostředky hospodaří, považuji za jeden z hlavních cílů svého mandátu.“

Zjednodušení

Revidované finanční nařízení přináší řadu vylepšení, která příjemcům finančních prostředků Unie usnadní práci. Zkrátí se doba mezi výzvou k podání návrhů a uzavřením grantové dohody a kratší budou i platební lhůty. Systém udělování grantů se namísto na proplácení nákladů zaměří na platby za dosahování výsledků, což bude možné díky většímu využití jednorázových plateb, paušálních sazeb a jednotkových nákladů. Častější udělování cen vítězům soutěží o nejlepší řešení předem definovaného problému („ceny na podporu inovací“) rovněž zjednoduší administrativu a podpoří orientaci na výsledky. Příjemci finančních prostředků EU už nebudou povinni otevřít si zvláštní úročený bankovní účet. I v případě, že úrok vznikne, příjemce ho nebude muset vracet do rozpočtu EU ani se nebude považovat za příjem z projektu. Tato opatření reagují na zásadní připomínky příjemců grantů a dalších zúčastněných stran (zejména výzkumné obce a nevládních organizací), které byly vzneseny při veřejné konzultaci v roce 2009 před vypracováním návrhu Komise v roce 2010.

Větší odpovědnost příjemců a ochrana občanů EU

Nová pravidla zvyšují odpovědnost subjektů, jež hospodaří s penězi daňových poplatníků EU. Týkají se i členských států, které čerpají velkou část rozpočtu EU, zejména v oblasti regionální politiky EU. Orgány členských států odpovědné za hospodaření s finančními prostředky EU budou každoročně povinny předložit Komisi podepsané prohlášení o správném využití těchto prostředků.

Dále byly posíleny mechanismy finančních oprav v případě nesrovnalostí způsobených příjemci a zjištěných při auditu: Komise bude v rámci prevence zveřejňovat rozhodnutí o udělení sankcí za zneužití finančních prostředků EU.

Efektivnější čerpání finančních prostředků EU pomocí inovativních mechanismů financování

Díky finančním nástrojům, jako jsou půjčky, kapitálová účast a záruky, se v budoucnu zvýší efektivita čerpání finančních prostředků EU a tím se znásobí i jejich finanční dopad. Na základě požadavků evropských podniků, které se účastní partnerství veřejného a soukromého sektoru („PPP“), byly vytvořeny podmínky pro flexibilnější realizaci těchto partnerství.

V oblasti vnější spolupráce bude EU nově moci zřizovat svěřenecké fondy. V těchto fondech se slučují finanční prostředky EU s prostředky členských států a dalších dárců, což usnadňuje koordinaci a poskytování vnější pomoci a zároveň zvyšuje její viditelnost.

Komise si klade za cíl další zjednodušení

Zjednodušování pravidel a postupů neskončí ani po přijetí nového finančního nařízení. Komise bude i nadále navrhovat zjednodušení tak, aby mohla být ukotvena v nových programech na období 2014–2020, o nichž v současné době jedná Rada s Evropským parlamentem.

Souvislosti

Finanční nařízení tvoří základ finančních pravidel EU. Stanoví zásady rozpočtu EU a způsob vynakládání finančních prostředků EU. Současná verze byla přijata v roce 2002 a její poslední změna proběhla v roce 2010 s cílem zohlednit vytvoření Evropské služby pro vnější činnost. Legislativní proces této poměrně významné revize byl zahájen v prosinci 2010, kdy Komise předložila návrh na revizi finančního nařízení ve snaze zapracovat připomínky příjemců finančních prostředků EU. Cílem nových pravidel je zjednodušit a zrychlit přístup k finančním prostředkům a také posílit odpovědnost subjektů, které hospodaří s penězi daňových poplatníků EU.

Finanční nařízení bylo formálně přijato 25. října, bylo vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie a 27. října 2012 vstoupilo v platnost.

Dnes Komise přijala nová prováděcí pravidla, která toto finanční nařízení doplňují a upřesňují pravidla finančního řízení. K prováděcím pravidlům ve znění navrženém Komisí může během následujících dvou měsíců vyjádřit námitky a sdělit připomínky Evropský parlament a Rada. Nová prováděcí pravidla pak budou vyhlášena v Úředním věstníku a vstoupí v platnost na konci prosince 2012. Použijí se od 1. ledna 2013 spolu s novým finančním nařízením.

Viz také: MEMO/12/795

Kontaktní osoba:

Patrizio Fiorilli (+32 22958132)


Side Bar