Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 23 oktober 2012

Kommissionen har antagit sitt arbetsprogram för 2013

I sitt tal till unionen1 den 12 september beskrev ordförande José Manuel Barroso en ambitiös vision för EU. Den övergripande uppgiften är fortfarande att få tillbaka en hållbar tillväxt i EU. Det är den viktigaste uppgiften och det kräver nytänkande och målinriktade åtgärder i ett begränsat antal viktiga politikområden. I kommissionens arbetsprogram för 2013 som antogs idag beskrivs vad kommissionen ska göra under det kommande året och framöver för att nå detta mål.

I kommissionens arbetsprogram är EU:s mål sammanfattade i sju viktiga områden och det pekas på vad som saknas idag. Därefter förklaras det hur kommissionen ska ta itu med dessa mål: genom att göra framsteg med viktiga initiativ som redan har lagts fram, genom att komma med nya förslag och genom att se till att fördelarna med reformen kommer medborgarna till godo genom ett effektivt genomförande.

– I mitt tal till unionen har jag föreslagit en gemensam giv för Europa. Detta innebär enorma förändringar för Europa. Men detta arbetsprogram visar hur kommissionen arbetar varje dag för att ta de steg som behövs. 2013 kommer att vara ett viktigt år för att visa våra medborgare att EU leder vägen när det gäller att ta trovärdiga, konkreta steg för att leda oss ut ur krisen och bygga den rätta språngbrädan för hållbar tillväxt, säger José Manuel Barroso.

– Detta är en avgörande tid för Europa. De åtgärder som vi vidtar de närmaste åren kommer att avgöra vår framtid. Det finns inte någon mirakelkur som kan lösa våra nuvarande problem, men vi på EU-nivå kan åtminstone hjälpa till genom att visa vägen. Därför är kommissionens arbetsprogram för 2013 inriktat på att EU med gemensamma krafter ska stimulera tillväxt och få fler människor tillbaka i arbetslivet, säger vice ordförande Šefčovič.

Vad gäller de nya förslagen innehåller kommissionens arbetsprogram cirka 50 nya initiativ som ska läggas fram under 2013 och första hälften av 2014. För viktiga lagstiftningsinitiativ måste man ta hänsyn till att parlamentets nuvarande mandatperiod går ut 2014. De nya initiativ som ska ta itu med konkreta utmaningar inom sju viktiga politikområden omfattar följande:

  - En verklig ekonomisk och monetär union: ytterligare lagstiftning för att öka stabiliteten, öppenheten och konsumentskyddet i finanssektorn, på grundval av planen för en verklig ekonomisk och monetär union.

  - Den inre marknaden och industripolitiken för främjad konkurrenskraft: initiativ för att sänka kostnaderna för företag inom områden som moms och fakturering, att ta itu med hinder för konkurrenskraft och uppmuntra viktiga tillväxtsektorer genom offentlig-privata partnerskap inom forskning.

  - Bättre nät för bättre konkurrens: morgondagens nät ska byggas redan idag: modernisering av näten genom avreglering i energisektorn, stimulering av investeringarna inom infrastruktur, t.ex. bredband, och genom modernisering av Europas transport- och logistiksystem.

  - Tillväxt för arbetstillfällen: integration och kompetens: förbättra det praktiska stödet för arbetslösa bl.a. inom de offentliga arbetsförmedlingarna, och se till att EU gör sitt yttersta för att stödja den sociala integrationen.

  - Effektiv användning av Europas resurser för att konkurrera bättre: det handlar om ett långsiktigt perspektiv vilket är mycket viktigt för hållbar tillväxt, med ramvillkor för energi och klimatförändring fram till 2030 och särskilda åtgärder för luftkvalitet och avfall.

  - Ett säkert och tryggt Europa: ökad rättvisa genom en europeisk åklagarmyndighet för att skydda EU:s ekonomiska intressen, bekämpa den illegala handeln med skjutvapen och konsolidera medborgarskapet i Europaåret för medborgarna.

  - Ökat EU-inflytande på den globala arenan: att främja våra intressen och värderingar genom en ny generation handelsavtal, målinriktade åtgärder i vårt närområde och att främja millennieutvecklingsmålen som världens ledande partner när det gäller utveckling.

Ett gemensamt tema för alla dessa områden är att nästa år kommer att vara avgörande för att förvandla ett ambitiöst avtal om den fleråriga budgetramen till en drivkraft för förändring.

Kommissionens arbetsprogram har antagits efter en intensiv strukturerad dialog med Europaparlamentet, Regionkommittén samt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om unionens prioriteringar.

Kommissionen kommer nu att, i nära samarbete med Europaparlamentet och rådet samt med intressenter, inklusive nationella parlament, arbeta för att främja målen och genomföra dem så att Europas medborgare får konkreta resultat.

Kommissionens arbetsprogram 2013 finns på:

http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_sv.htm

Kontaktpersoner:

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Antony Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar