Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 23. oktobra 2012

Delovni program Komisije za leto 2013

V svojem govoru o stanju v Uniji1 je predsednik Barroso 12. septembra začrtal ambiciozno vizijo Evropske unije. V okviru te vizije ostaja glavni poudarek, kako Evropsko unijo vrniti na pot trajnostne rasti. To je najpomembnejša naloga, zahteva pa nov način razmišljanja in ciljno naravnane ukrepe na omejenem številu ključnih področij politik. Danes sprejeti delovni program Komisije za leto 2013 določa, kako si bo Komisija prizadevala uresničiti začrtano vizijo v naslednjem in nadaljnjih letih.

V delovnem programu Komisije so povzeti cilji Unije na sedmih ključnih področjih, izpostavljene pa so tudi trenutne pomanjkljivosti. Sledijo pojasnila o tem, kako bo Komisija poskusila uresničiti navedene cilje: s spodbujanjem ključnih, že predloženih pobud, z novimi predlogi in zagotavljanjem, da bodo državljani dejansko uživali koristi učinkovitega izvajanja reform.

Predsednik Barroso je povedal: „V mojem govoru o stanju v Uniji sem predlagal odločilni pakt za Evropo, s katerim bodo v Evropi uvedene velike spremembe. Delovni program Komisije za naslednje leto pa prikazuje njena vsakodnevna prizadevanja za sprejetje nujnih ukrepov. Leto 2013 bo za nas ključnega pomena. Našim državljanom moramo pokazati, da Evropska unija prevzema vodilno vlogo pri sprejemanju verodostojnih, konkretnih ukrepov, ki so potrebni za izhod iz krize in pravi zagon za prihodnjo trajnostno rast.“

Podpredsednik Šefčovič je dodal: „To je za Evropo ključno obdobje. Ukrepi, ki jih bomo sprejeli v naslednjih nekaj letih, bodo odločali o naših prihodnjih usmeritvah. Za naše trenutne težave čudežna rešitev ne obstaja, vendar pa lahko na ravni Evropske unije vsaj nakažemo smer. Zato se delovni program Komisije za leto 2013 osredotoča na združena prizadevanja na evropski ravni za spodbujanje rasti in vrnitev čim večjega števila ljudi na trg dela.“

Kar zadeva nove predloge, delovni program Komisije napoveduje okrog 50 novih pobud, ki bodo predložene v letu 2013 in v začetku leta 2014. V zvezi s ključnimi zakonodajnimi pobudami je treba upoštevati konec sedanjega zakonodajnega obdobja v letu 2014. Nove pobude, ki obravnavajo konkretne izzive na sedmih ključnih področjih politik, zajemajo področja, kot so:

  prava ekonomska in monetarna unija: dodatna zakonodaja za krepitev stabilnosti, preglednosti in varstva potrošnikov v finančnem sektorju, zlasti na podlagi načrta za pravo ekonomsko in monetarno unijo;

  spodbujanje konkurenčnosti z enotnim trgom in industrijsko politiko: pobude za zmanjševanje stroškov podjetij na področjih, kot sta DDV in izdajanje računov, odpravljanje ovir za konkurenčnost in spodbujanje ključnih sektorjev rasti z javno zasebnimi partnerstvi na področju raziskav;

  povezovanje z namenom konkurenčnosti: današnja izgradnja omrežij jutrišnjega dne: posodabljanje omrežij z liberalizacijo energetskega sektorja, s spodbujanjem vlaganj v infrastrukturo, na primer v širokopasovne povezave, in s posodabljanjem prometa in logistike v Evropi;

  rast kot predpogoj za nova delovna mesta: vključevanje in odličnost: krepitev praktične podpore za brezposelne na področjih, kot so javni zavodi za zaposlovanje, in zagotovitev, da bo Evropska unija za socialno vključevanje naredila vse, kar je v njeni moči;

  uporaba evropskih virov za večjo konkurenčnost: okvir za energijo in podnebne spremembe do leta 2030 ter namenski ukrepi za kakovost zraka in odpadke, s čimer bo zagotovljena dolgoročna perspektiva, ki ima za trajnostno rast velik pomen;

  krepitev varne in varovane Evrope: prizadevanja za krepitev pravosodja z ustanovitvijo evropskega javnega tožilstva, da bi se zaščitili finančni interesi Evropske unije, zagotovila varnost s pomočjo boja proti prometu s strelnim orožjem in utrjeval pomen državljanstva v Evropskem letu državljanov.

  uveljavljanje politične vloge: – Evropa kot globalni akter: uveljavljanje interesov in vrednot Evropske unije v vlogi vodilnega partnerja za razvojno sodelovanje na svetovni ravni z novo generacijo trgovinskih sporazumov, ciljno naravnanimi ukrepi v sosedstvu in spodbujanjem razvojnih ciljev tisočletja.

Skupna točka, ki povezuje vsa navedena področja, je preoblikovanje ambicioznega dogovora o večletnem finančnem okviru v gonilno silo za spremembe, odločilni trenutek za ta korak pa bo nastopil naslednje leto.

Delovni program Komisije je bil sprejet po poglobljenem, strukturiranem dialogu z Evropskim parlamentom, Odborom regij in Evropskim ekonomsko-socialnim odborom, v okviru katerega so se obravnavale prednostne naloge Unije.

Zdaj bo Komisija lahko začela tesneje sodelovati z Evropskim parlamentom in Svetom, pa tudi z zainteresiranimi stranmi, vključno z nacionalnimi parlamenti, da bi zastavljene cilje lahko podrobneje obravnavala in jih izvedla ter tako državljanom Evrope zagotovila oprijemljive rezultate.

Delovni program Komisije za leto 2013 je na voljo na:

http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_sl.htm

Kontakti:

Olivier Bailly (+32 22968717)

Mark Gray (+32 22988644)

Antony Gravili (+32 22954317)


Side Bar