Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 23. októbra 2012

Komisia prijala pracovný program na rok 2013

Predseda Európskej komisie Barroso vo svojej Správe o stave Únie1 predloženej 12. septembra stanovil ambicióznu víziu EÚ. Nesmierne dôležitou úlohou zostáva v EÚ znovu dosiahnuť udržateľný rast. Je to prvoradý cieľ, ktorý si vyžaduje osvojiť si nové myslenie a prijať cielené opatrenia v určitom počte najdôležitejších oblastí politiky. Pracovný program Komisie na rok 2013, ktorý bol prijatý dnes, stanovuje spôsob práce Komisie pri dosahovaní tohto cieľa v budúcom roku aj v rokoch ďalších.

V tomto programe sú zhrnuté ciele, ktoré stoja pred Úniou v siedmich kľúčových oblastiach a stanovuje sa, čo je ešte potrebné vykonať. Ďalej sa v ňom vysvetľuje, ako bude Komisia dosahovať tieto ciele: pokračovať v realizácii kľúčových iniciatív, ktoré už boli predložené, vypracúvať nové návrhy a zabezpečovať, aby sa reformy účinne zavádzali do života a prinášali občanom konkrétny úžitok.

Predseda Barrosso povedal: „V správe o stave Únie som predložil rozhodujúcu dohodu pre Európu. To predstavuje zásadnú zmenu pre Európu. Tento pracovný program však zároveň poukazuje na každodennú činnosť, ktorú Komisia vyvíja, aby mohla prijímať potrebné opatrenia. Rok 2013 bude rokom kľúčového významu v tom zmysle, že ukáže našim občanom, že EÚ je na čele pri prijímaní dôveryhodných, konkrétnych krokov, ktoré sú potrebné nato, aby sme našli východisko z krízy a aby sa vytvoril náležitý odrazový mostík pre dosiahnutie udržateľného rastu."

Podpredseda Šefčovič uviedol: "Sú to roky zásadného významu pre Európu. Kroky, ktoré podnikneme v priebehu nadchádzajúcich niekoľkých rokov, rozhodnú o našej budúcej ceste. Neexistuje žiadny všeliek, ktorý by vyriešil naše terajšie problémy, ale my na úrovni EÚ môžeme aspoň ukázať smer, ktorým by sme sa mali uberať. Ťažiskom pracovného programu Komisie na rok 2013 je preto spoločné európske úsilie o rast a zamestnanosť."

Pokiaľ ide o nové návrhy, v pracovnom programe Komisie sa oznamuje približne 50 nových iniciatív, ktoré budú predložené v priebehu roku 2013 a v prvej polovici roku 2014. Je potrebné, aby kľúčové legislatívne iniciatívy zohľadnili koniec terajšieho legislatívneho obdobia parlamentu, ku ktorému dôjde v roku 2014. Medzi nové iniciatívy zamerané na riešenie konkrétnych výziev v siedmich kľúčových oblastiach politiky bude patriť:

  - Skutočná hospodárska a menová únia: ďalšie právne predpisy na prehĺbenie stability, transparentnosti a ochrany spotrebiteľa vo finančnom sektore, ktoré budú vychádzať predovšetkým z projektu skutočnej hospodárskej a menovej únie.

  - Posilňovanie konkurencieschopnosti prostredníctvom jednotného trhu a priemyselnej politiky: iniciatívy zamerané na zníženie nákladov podnikov v oblastiach ako je DPH a fakturácia, odstraňovanie prekážok konkurencieschopnosti a podnecovanie kľúčových odvetví rastu prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev vo výskume.

  - Prepojenie s cieľom konkurovať: budovať siete zajtrajška už dnes: modernizácia sietí liberalizáciou v odvetví energetiky, podporou investícií do infraštruktúry, napríklad širokopásmovej a modernizáciou dopravy a logistiky v Európe.

  - Rast pre zamestnanosť: začlenenie a excelentnosť: vytváranie praktickej podpory nezamestnaným v oblastiach ako sú verejné služby zamestnanosti a zabezpečenie toho, aby EÚ robila maximum na podporu sociálneho začlenenia.

  - Využívanie európskych zdrojov na zvýšenie konkurencieschopnosti: stanovenie dlhodobých perspektív, ktoré majú veľký význam pre udržateľný rast, vytvorením rámca pre energetiku a riešenie problematiky zmeny klímy na obdobie do roku 2030 a cielených opatrení zameraných na kvalitu ovzdušia a odpadové hospodárstvo.

  - Vybudovanie bezpečnej a chránenej Európy: prijímanie opatrení na podporu spravodlivosti prostredníctvom Európskej prokuratúry, aby sa chránili finančné záujmy EÚ a bezpečnosť prostredníctvom boja proti obchodovaniu so strelnými zbraňami a upevňovaním občianstva v Európskom roku občanov.

  - Zvyšovanie našej váhy: Európa ako globálny aktér: presadzovanie našich záujmov a hodnôt prostredníctvom novej generácie obchodných dohôd, cielených opatrení v našom susedstve, a dosahovanie pokrok pri plnení rozvojových cieľov tisícročia ako partner v rozvojovej spolupráci zohrávajúci vedúcu úlohu v celosvetovom meradle.

Spoločnou témou vo všetkých týchto oblastiach je to, že budúci rok bude mať rozhodujúci význam pre dosiahnutie toho, aby sa ambiciózna dohoda o viacročnom finančnom rámci stala hnacou silou zmien.

Prijatiu pracovného programu Komisie predchádzal intenzívny štruktúrovaný dialóg s Európskym parlamentom, Výborom regiónov a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom o prioritných úlohách Únie.

Komisia bude teraz úzko spolupracovať s Európskym parlamentom a Radou, ako aj so zainteresovanými stranami vrátane národných parlamentov, aby pokročila pri dosahovaní týchto cieľov a uskutočňovala ich v záujme predloženia hmatateľných výsledkov občanom Európy.

Pracovný program Komisie na rok 2013 možno nájsť na adrese:

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_sk.htm

Contacts :

Olivier Bailly(+32 2 296 87 17)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Antony Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar