Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS KOMISIJA

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 23. oktobrī

Komisija pieņem 2013. gada darba programmu

Savā 12. septembra runā par situāciju Eiropas Savienībā1 priekšsēdētājs Barrozu izklāstīja vērienīgu redzējumu par ES. Galvenais mērķis joprojām ir panākt, lai ES atgrieztos uz ilgtspējīgas izaugsmes ceļa. Tas ir prioritārs uzdevums, kā īstenošanai vajadzīga jauna domāšana un mērķtiecīga rīcība konkrētās galvenajās politikas jomās. Šodien pieņemtajā Komisijas darba programmā 2013. gadam izklāstīts, kā Komisija strādās līdz šā gada beigām un turpmāk.

Komisijas darba programmā apkopoti ES mērķi septiņās galvenajās jomās un norādīts uz to, kas vēl jāpanāk. Tajā ir paskaidrots, kā Komisija sasniegs šos mērķus: turpinot strādāt ar jau iesāktajām iniciatīvām, izsakot jaunus priekšlikumus un nodrošinot, ka ar efektīvu īstenošanu no reformas gūtie rezultāti sasniedz pilsoņus.

Komisijas priekšsēdētājs Barrozu sacīja: "Savā runā par situāciju Eiropas Savienībā es nācu klajā ar izšķirošu plānu. Eiropai tas nozīmē milzīgas pārmaiņas. Šī darba programma parāda to, kā Komisija strādā ik dienas, lai sāktu īstenot vajadzīgos pasākumus. 2013. gads būs svarīgs gads, lai mūsu pilsoņiem parādītu, ka ES uzņemas vadību, sperot ticamus konkrētus soļus, lai palīdzētu pārvarēt krīzi un izveidotu stabilu pamatu turpmākai ilgtspējīgai izaugsmei".

Priekšsēdētāja vietnieks Šefčovičs sacīja: “Eiropai šie ir izšķiroši gadi. Pasākumiem, ko veiksim dažos turpmākajos gados, būs izšķiroša nozīme attiecībā uz mūsu turpmāko virzību. Mūsu pašreizējām problēmām vienkārša risinājuma nav, taču mēs ES līmenī vismaz varam palīdzēt apzināties, kurp ejams ceļš. Tādēļ Komisijas 2013. gada darba programmā galvenā uzmanība veltīta tam, kā apvienot Eiropu, lai veicinātu izaugsmi un atgrieztu cilvēkus darbā.”

Attiecībā uz jauniem priekšlikumiem Komisijas darba programmā paziņots par aptuveni 50 jaunām iniciatīvām, kuras izskatīs 2013. gadā un 2014. gada pirmajā pusē. Galvenajās likumdošanas iniciatīvās jāņem vērā tas, ka pašreizējas parlamentārās likumdošanas struktūras termiņš ir 2014. gads. Jaunas iniciatīvas, lai risinātu konkrētus problēmjautājumus septiņās galvenajās politikas jomās, ietvers šādus elementus.

  - Patiesa ekonomikas un monetārā savienība: papildu tiesību akti, lai uzlabotu stabilitāti, pārredzamību un patērētāju tiesību aizsardzību finanšu nozarē, kuru pamatā jo īpaši būs patiesas ekonomikas un monetārās savienības projekts.

  - Konkurētspējas palielināšana, izmantojot vienoto tirgu un rūpniecības politiku: iniciatīvas, lai samazinātu izmaksas uzņēmumiem tādās jomās kā PVN un rēķinu sagatavošana, novērstu šķēršļus konkurētspējai un stimulētu galvenās izaugsmes nozares, izmantojot publiskā un privātā sektora partnerību pētniecības jomā.

  - Savienot, lai sacenstos – rītdienas tīklu izveide jau šodien: modernizēt tīklus, liberalizējot enerģijas tirgu, palielinot ieguldījumu infrastruktūrā, piemēram, platjoslā, kā arī modernizējot Eiropas transportu un loģistiku.

  Izaugsme darbavietu radīšanai – integrācija un izcilība: sniegt praktisku atbalstu bezdarbniekiem, piemēram, atbalstot valsts nodarbinātības dienestus, un nodrošinot to, ka ES dara visu iespējamo, lai atbalstītu sociālo integrāciju.

  Eiropas resursu izmantošana labākai konkurētspējai: izstrādāt ilgtermiņa perspektīvu, kas ir svarīga ilgtspējīgai izaugsmei, ietverot tiesisku regulējumu enerģētikas un klimata pārmaiņu jomā līdz 2030. gadam, kā arī mērķtiecīgu darbību gaisa kvalitātes un atkritumu jomā.

  Drošas Eiropas izveide: strādāt, lai vairotu tiesiskumu ar Eiropas Prokuratūras starpniecību, lai aizsargātu ES finanšu intereses, drošību, apkarojot šaujamieroču tirdzniecību, un nostiprināt pilsonību Eiropas Pilsoņu gadā.

  Ietekmes palielināšana – Eiropas nozīme globālā mērogā: virzīt mūsu intereses un vērtības, noslēdzot jaunas paaudzes tirdzniecības nolīgumus, mērķtiecīgi rīkoties kaimiņattiecību jomā un turpināt īstenot tūkstošgades attīstības mērķus, saglabājot attīstības sadarbības partneres vadošo lomu pasaulē.

Attiecībā uz visām šīm jomām nākamais gads būs izšķirīgs, lai vērienīgu nolīgumu par daudzgadu finanšu shēmu pārvērstu pārmaiņu virzītājspēkā.

Komisijas darba programma ir pieņemta pēc intensīva strukturēta dialoga par ES prioritātēm ar Eiropas Parlamentu, Reģionu komiteju un Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

Komisija cieši sadarbosies ar Eiropas Parlamentu un Padomi, kā arī ar ieinteresētajām personām, tostarp valstu parlamentiem, lai turpmāk virzītu un īstenotu šos mērķus, sniedzot taustāmus rezultātus Eiropas pilsoņiem.

Ar Komisijas darba programmu 2013. gadam var iepazīties vietnē:

http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_lv.htm

Kontaktpersonas :

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Antony Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar