Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. spalio 23 d.

Komisija priima 2013 m. darbo programą

Rugsėjo 12 d. pasakytoje kalboje apie Sąjungos padėtį1 Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso išdėstė plataus užmojo ES viziją. Tebesiekiama svarbiausio tikslo – sugrąžinti ES į tvaraus ekonomikos augimo kelią. Tai yra pagrindinė užduotis ir jai atlikti reikia laikytis naujo požiūrio bei imtis tikslinių veiksmų keliose pagrindinėse politikos srityse. Šiandien priimtoje 2013 m. Komisijos darbo programoje nurodyta, kaip, siekdama šio tikslo, Komisija dirbs kitais metais ir vėliau.

Komisijos darbo programoje glaustai išdėstomi Sąjungos tikslai septyniose pagrindinėse srityse ir nurodoma, ko šiuo metu trūksta. Toliau joje paaiškinama, kaip Komisija sieks šių tikslų: spartins jau pasiūlytų svarbiausių iniciatyvų įgyvendinimą, teiks naujus pasiūlymus ir užtikrins, kad piliečiai justų veiksmingai vykdomos reformos naudą.

Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso sakė: „Savo kalboje apie Sąjungos padėtį pasiūliau lemiamą sandorį Europai. Šis sandoris paskatins didelius pokyčius Europoje. Ši darbo programa parodo, kokį darbą kasdien atlieka Komisija, siekdama imtis reikiamų veiksmų. 2013-ieji bus labai svarbūs metai, kuriais turėsime parodyti savo piliečiams, kad ES atlieka pagrindinį vaidmenį imdamasi patikimų ir konkrečių veiksmų, kurių reikia, kad išbristume iš krizės ir sudarytume tinkamas sąlygas ekonomikai tvariai augti ateityje.“

Komisijos pirmininko pavaduotojas M. Šefčovičius sakė: „Šis laikas Europai lemtingas. Veiksmai, kurių imsimės ateinančiais metais, nulems mūsų ateitį. Nėra stebuklingų būdų problemoms, su kuriomis dabar susiduriame, spręsti, tačiau bent jau galime rodyti pavyzdį ES lygmeniu. Todėl 2013 m. Komisijos darbo programoje daugiausia dėmesio skiriama veiksmams, kuriais Europa vieningai sieks, kad ekonomika augtų ir kuo daugiau žmonių grįžtų į darbo rinką.“

Kalbant apie naujus pasiūlymus, Komisijos darbo programoje nurodyta maždaug 50 naujų iniciatyvų, kurios bus pasiūlytos 2013 m. ir 2014 m. pirmąjį pusmetį. Svarbiausiose teisėkūros iniciatyvose reikėtų atsižvelgti į tai, kad dabartinio Parlamento kadencija baigiasi 2014 m. Naujos iniciatyvos, kuriomis siekiama spręsti konkrečius uždavinius septyniose pagrindinėse politikos srityse, yra:

  - Tikra ekonominė ir pinigų sąjunga. Papildomi teisės aktai finansų sektoriaus stabilumui bei skaidrumui didinti ir vartotojų apsaugai stiprinti, visų pirma grindžiami tikros ekonominės ir pinigų sąjungos planu.

  - Konkurencingumo didinimas pasitelkiant bendrąją rinką ir pramonės politiką. Iniciatyvos įmonių sąnaudoms, susijusioms su, pavyzdžiui, PVM ir sąskaitomis faktūromis, mažinti, konkurencingumui kylančioms kliūtims šalinti ir svarbiausiems augimo sektoriams skatinti sudarant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę mokslinių tyrimų srityje.

  - Susijungimas siekiant konkurencingumo: ateities tinklų kūrimas šiandien. Tinklų modernizavimas liberalizuojant energijos rinkas, skatinant investicijas į infrastruktūrą, pavyzdžiui, plačiajuosčio ryšio, ir modernizuojant Europos transporto ir logistikos sektorius.

  - Ekonomikos augimas siekiant kurti darbo vietas – įtrauktis ir kompetencija. Praktinė parama bedarbiams, pavyzdžiui, valstybinių užimtumo tarnybų srityje, ir kuo didesnės ES paramos socialinei įtraukčiai užtikrinimas.

  - Europos išteklių naudojimas siekiant didesnio konkurencingumo. Tvariam ekonomikos augimui labai svarbios ilgalaikės perspektyvos užtikrinimas parengiant išsamų energetikos ir klimato kaitos teisės aktų paketą, skirtą laikotarpiui iki 2030 m., ir imantis tikslinių veiksmų oro kokybės ir atliekų srityse.

  - Saugios Europos kūrimas. Teisingumo stiprinimas įsteigiant Europos prokuratūrą, kurios užduotis – apsaugoti ES finansinius interesus, saugumo užtikrinimas kovojant su neteisėta prekyba šaunamaisiais ginklais ir pilietybės stiprinimas Europos piliečių metais.

  - Europos įtakos pasaulyje didinimas. Mūsų interesų ir vertybių stiprinimas sudarant naujos kartos prekybos susitarimus bei imantis tikslinių veiksmų kaimynystėje ir pažanga įgyvendinant Tūkstantmečio vystymosi tikslus, atsižvelgiant į tai, kad ES yra svarbiausia partnerė vystomojo bendradarbiavimo srityje.

Kitais metais visose šiose srityse bus labai svarbu siekti, kad plataus užmojo susitarimas dėl daugiametės finansinės programos taptų pokyčių varomąja jėga.

Naujoji Komisijos darbo programa priimta po intensyvaus struktūrinio dialogo dėl Sąjungos prioritetų su Europos Parlamentu, Regionų komitetu ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

Dabar Komisija glaudžiai dirbs su Europos Parlamentu, Taryba ir suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant nacionalinius parlamentus, kad galėtų sparčiai siekti šių tikslų ir juos įgyvendinti, siekiant realių rezultatų Europos piliečiams.

2013 m. Komisijos darbo programą galima rasti adresu

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_lt.htm

Asmenys ryšiams:

Olivier Bailly, tel. +32 2 296 87 17

Mark Gray, tel. +32 2 298 86 44

Antony Gravili, tel. +32 2 295 43 17


Side Bar