Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 23. lokakuuta 2012

Komissio hyväksyy työohjelmansa vuodeksi 2013

Komissio on tänään hyväksynyt työohjelmansa vuodeksi 2013. Sen kaikkein tärkeimpänä tehtävänä on palauttaa EU kestävän kasvun uralle. Työohjelmassa luodaan katsaus unionin tavoitteisiin seitsemällä avainalueella ja kartoitetaan toimenpiteitä, joita tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso ehdotti unionin tilasta 12. syyskuuta pitämässään puheessa1 merkittävää uudistusohjelmaa Eurooppaa varten. Sen toteuttamiseksi komissio aikoo viedä eteenpäin jo esittämiään keskeisiä aloitteita ja esittää uusia. Lisäksi se varmistaa, että aloitteet toteutetaan tehokkaasti, jotta uudistusten edut ulottuvat kansalaisiin asti.

”Vuosi 2013 on ratkaiseva, sillä silloin meidän on osoitettava EU:n kansalaisille, että EU viitoittaa tietä ja toteuttaa realistisia ja konkreettisia toimenpiteitä, jotta selviämme talouskriisistä ja voimme luoda vahvan perustan kestävälle kasvulle tulevaisuudessa,” puheenjohtaja Barroso toteaa nyt.

”Elämme Euroopan kannalta merkittäviä vuosia, ja lähivuosien toimet määrittävät tulevaisuutemme,” varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič sanoo. ”Nykyisiin ongelmiin ei ole patenttiratkaisua, mutta komissio voi kuitenkin toimia suunnannäyttäjänä EU:n tasolla. Komission työohjelmassa vuodeksi 2013 keskitytäänkin kasvun edistämiseen ja työpaikkojen luomiseen.”

Työohjelman mukaan komissio aikoo esittää noin 50 uutta aloitetta vuonna 2013 ja alkuvuonna 2014. Keskeisissä lainsäädäntöaloitteissa onkin otettava huomioon, että Euroopan parlamentin nykyinen vaalikausi päättyy vuonna 2014. Konkreettisiin haasteisiin seitsemällä politiikan avainalueella vastataan seuraavilla aloitteilla:

  Aito talous- ja rahaliitto: Lainsäädäntöaloitteilla lisätään vakautta, avoimuutta ja kuluttajansuojaa finanssialalla, ja niiden lähtökohtana on aitoa talous- ja rahaliittoa koskeva suunnitelma.

  Kilpailukyvyn parantaminen sisämarkkinoiden ja teollisuuspolitiikan avulla: Aloitteilla supistetaan mm. arvonlisäverotukseen ja laskutukseen liittyviä yritysten kuluja, puututaan kilpailukyvyn esteisiin ja kannustetaan keskeisiä kasvualoja (kuten tutkimusta) julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushankkeilla.

  Verkostoituminen ja kilpailu – tulevaisuuden verkot rakennetaan nyt: Aloitteilla nykyaikaistetaan verkkoja vapauttamalla energia-alaa, edistämällä esimerkiksi laajakaistaverkkoihin tehtäviä infrastruktuuri-investointeja ja uudenaikaistamalla liikenne- ja logistiikka-alaa EU:ssa.

  Työllisyyttä edistävä kasvu – osallisuus ja osaaminen: Aloitteilla parannetaan työttömille tarjottavaa käytännön tukea (mm. julkisia työvoimapalveluja) ja varmistetaan, että EU tekee kaiken voitavansa sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi.

  Euroopan voimavarojen hyödyntäminen tehokkaampaan kilpailuun: Aloitteissa esitetään kestävälle kasvulle tärkeät pitkän aikavälin näkymät, ja ne sisältävät energiaa ja ilmastonmuutosta koskevan kehyksen vuoteen 2030 asti sekä ilmanlaatua ja jätehuoltoa koskevia kohdennettuja toimia.

  Suojatun ja turvallisen Euroopan rakentaminen: Aloitteilla lujitetaan oikeusalaa perustamalla Euroopan syyttäjävirasto suojaamaan EU:n taloudellisia etuja, lisätään turvallisuutta torjumalla asekauppaa ja vahvistetaan kansalaisoikeuksia Euroopan unionin kansalaisten teemavuonna.

  – Painoarvon lisääminen – EU maailmanlaajuisena toimijana: Aloitteilla tuetaan EU:n etuja ja arvoja siten, että tehdään uuden sukupolven kauppasopimuksia, toteutetaan naapurimaihin kohdennettuja toimia ja edistetään vuosituhannen kehitystavoitteita maailman suurimpana kehitysyhteistyökumppanina.

Yhteistä näillä kullakin osa-alueilla on se, että tuleva vuosi on ratkaiseva, kun kunnianhimoista sopimusta monivuotisesta rahoituskehyksestä aletaan soveltaa muutosten vauhdittajana.

Työohjelman hyväksymistä edelsi unionin ensisijaisista tavoitteista Euroopan parlamentin, Alueiden komitean sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kanssa käyty tiivis vuoropuhelu.

Komissio aikoo myös työskennellä läheisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston, eri sidosryhmien edustajien sekä kansallisten parlamenttien kanssa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, jotta EU:n kansalaiset saisivat nähdä konkreettisia tuloksia.

Komission työohjelma vuodeksi 2013 on verkkosivustolla:

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_fi.htm

Yhteyshenkilöt:

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Antony Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar