Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 23. oktoober 2012

Komisjon võtab vastu 2013. aasta tööprogrammi

Oma 12. septembri kõnes liidu olukorra kohta1 seadis president Barroso ELile ambitsioonikad eesmärgid. Endiselt on põhiülesandeks jätkusuutliku majanduskasvu taastamine ELis. Selle saavutamiseks on vaja uut mõtteviisi ning sihipärast tegevust teatavates olulistes poliitikavaldkondades. Täna vastu võetud komisjoni 2013. aasta tööprogrammis kirjeldatakse, kuidas komisjon kavatseb selle eesmärgi nimel töötada järgmisel aastal ja ka pärast seda.

Komisjoni tööprogrammis esitatakse ülevaade liidu eesmärkidest seitsmes põhivaldkonnas ning kirjeldatakse praegusi vajakajäämisi. Seejärel selgitatakse, kuidas on komisjonil kavas need eesmärgid saavutada: edendades juba esitatud keskseid algatusi, tehes uusi ettepanekuid ning tagades meetmete tõhusa rakenduse, et reformidest saadav kasu jõuaks kodanikeni.

President Barroso sõnas: „Oma kõnes liidu olukorra kohta esitlesin kindlat kurssi Euroopa jaoks. See tähendab suurt muutust. Käesolevas tööprogrammis näitab komisjon, kuidas ta töötab iga päev vajalike meetmete võtmiseks. 2013 on otsustava tähtsusega aasta, mil me peame oma kodanikele näitama, et EL on juhtrollis ning astub tõsiseltvõetavaid ja konkreetseid samme selleks, et saaksime kriisist väljuda ning luua tugeva aluse jätkusuutlikuks majanduskasvuks tulevikus.”

Komisjoni asepresident Šefčovič lausus: „Eelseisvad aastad on Euroopa jaoks otsustavad, sest nende jooksul astutavatest sammudest sõltub meie edasine suund. Meil ei ole imerohtu praeguste probleemide vastu, kuid ELi tasandil on meil võimalik vähemalt olla eestvedajaks lahenduste otsingul. Seepärast keskendutakse 2013. aasta tööprogrammis Euroopa jõupingutuste ühendamisele, et ergutada majanduskasvu ja tuua rohkem inimesi tagasi tööturule.”

Tööprogrammi kohaselt on komisjonil kavas esitada 2013. aastal ja 2014. aasta esimesel poolel ligikaudu 50 uut algatust. Kesksete seadusandlike algatuste puhul tuleb võtta arvesse seda, et Euroopa Parlamendi praeguse koosseisu ametiaeg lõpeb 2014. aastal. Uued algatused konkreetsete probleemide lahendamiseks seitsmes olulisimas poliitikavaldkonnas hõlmavad järgmist:

  - tõeline majandus- ja rahaliit: täiendavad õigusaktid stabiilsuse, läbipaistvuse ja tarbijakaitse parandamiseks finantssektoris, võttes eelkõige aluseks tõelise majandus- ja rahaliidu kava;

  konkurentsivõime tugevdamine ühtse turu ja tööstuspoliitika kaudu: algatused muu hulgas käibemaksu ja arveldamisega seotud kulude vähendamiseks ettevõtjate jaoks, konkurentsivõimet piiravate takistuste kõrvaldamiseks ning peamiste kasvuvaldkondade edendamiseks avaliku ja erasektori partnerluse kaudu teadusuuringutes;

  - ühendumine konkurentsivõime suurendamiseks tuleviku võrgustike ehitamine täna: võrkude moderniseerimine, liberaliseerides energiasektorit, suurendades investeeringuid sellisesse infrastruktuuri nagu lairibaühendus ning moderniseerides Euroopa transporti ja logistikat;

  majanduskasv tööhõive nimel kaasatus ja oskused: praktilise toe pakkumine töötutele, näiteks riiklike tööturuasutuste kaudu; ning selle tagamine, et EL teeb kõik mis tema võimuses sotsiaalse kaasatuse toetamiseks;

  Euroopa vahendite kasutamine konkurentsivõime suurendamiseks: jätkusuutliku majanduskasvu jaoks nii olulise pikaajalise perspektiivi väljatöötamine energeetika- ja kliimamuutuse alase raamistiku näol aastani 2030 ning meetmed õhukvaliteedi ja jäätmete valdkonnas;

  ohutu ja turvalise Euroopa ehitamine: õigusvaldkonna edendamine, luues Euroopa Prokuratuuri, et kaitsta ELi finantshuve; turvalisuse suurendamine, võideldes tulirelvade salakaubanduse vastu ning kodanikuõiguste tugevdamine Euroopa kodanike aasta raames;

  Euroopa ülemaailmne panus: meie huvide ja väärtuste toetamine uue põlvkonna kaubanduslepingute abil, sihipärane tegevus meie naaberriikides ning aastatuhande arengueesmärkide edendamine maailma juhtiva arengukoostööpartnerina.

Ühiseks jooneks kõigi nende valdkondade puhul on see, et järgmine aasta on määrava tähtsusega mitmeaastast finantsraamistikku käsitleva ambitsioonika kokkuleppe kujundamisel muutuste käivitajaks.

Komisjoni tööprogrammi vastuvõtmisele eelnes intensiivne struktureeritud dialoog Euroopa Parlamendi, Regioonide Komitee ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega liidu prioriteetide teemal.

Komisjonil on nüüd kavas teha nende eesmärkide saavutamiseks tihedat koostööd Euroopa Parlamendi, nõukogu ja sidusrühmadega, sh liikmesriikide parlamentidega, et Euroopa kodanikud saaksid näha konkreetseid tulemusi.

Komisjoni 2013. aasta tööprogrammi leiate aadressilt:

http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_et.htm

Kontaktisikud:

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Antony Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar