Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 23. oktober 2012

Kommissionen har vedtaget sit arbejdsprogram for 2013

I sin tale om Unionens tilstand1 den 12. september skitserede Kommissionens formand, José Manuel Barroso, en perspektivrig vision for EU. Det helt overordnede mål er fortsat at få genoprettet en bæredygtig vækst. Det er den allervigtigste opgave, og den kræver nytænkning og målrettet handling på et begrænset antal nøgleområder. Det arbejdsprogram for 2013, som Kommissionen i dag har vedtaget, beskriver, hvad Kommissionen vil gøre herfor i det kommende år og derefter.

I arbejdsprogrammet er målene for EU opsummeret i syv nøgleområder, og der peges på, hvad det er, der mangler i dag. Derefter forklares, hvordan Kommissionen vil tackle disse mål - ved at gå videre med en række nøgleinitiativer, den allerede har fremlagt, fremsætte nye forslag og sikre en effektiv implementering, så reformerne kommer borgerne til gode.

José Manuel Barroso udtalte, at "i min tale om Unionens tilstand opstillede jeg en plan, der vil kunne afgøre Europas fremtid. Den indebærer store omvæltninger. Og i sit arbejdsprogram viser Kommissionen, hvordan den dag for dag vil arbejde på at få de nødvendige tiltag ført ud i livet. 2013 bliver et afgørende år, hvor vi må vise borgerne, at EU går forrest med at tage de troværdige, konkrete skridt, der skal til for at få os ud af krisen og bane vejen for bæredygtig vækst i fremtiden".

Kommissionens næstformand, Maroš Šefčovič, sagde, at "det er kritiske tider for Europa. De skridt, vi tager i de kommende par år, bliver afgørende for vores fremtid. Der findes ikke nogen mirakelløsning på vores aktuelle problemer, men på EU-plan kan vi i det mindste hjælpe med at vise vejen. Derfor er Kommissionens arbejdsprogram for 2013 koncentreret om, hvordan vi i EU må gå sammen om at stimulere væksten og få flere i arbejde".

Hvad angår nye forslag, indeholder arbejdsprogrammet ca. 50 nye initiativer, der skal lægges på bordet i løbet af 2013 og første del af 2014. Ved de vigtigste lovgivningsinitiativer må der tages hensyn til, at Europa-Parlamentets nuværende valgperiode udløber i første halvdel af 2014. De nye initiativer, der er rettet mod konkrete udfordringer på syv nøgleområder, kommer til at omfatte:

  - En ægte Økonomisk og Monetær Union: yderligere lovgivning, der skal fremme stabilitet, gennemsigtighed og forbrugerbeskyttelse i finanssektoren, på basis af planen for en ægte økonomisk og monetær union.

  - Det indre marked og industripolitikken som løftestang for konkurrenceevnen: initiativer, der skal nedbringe erhvervslivets omkostninger, bl.a. på moms- og faktureringsområdet, fjerne hindringer for konkurrencedygtighed og stimulere vigtige vækstsektorer gennem forskningspartnerskaber mellem det offentlige og det private.

  - Bedre net for at konkurrere bedre: morgendagens net skal opbygges i dag: modernisering af nettene gennem liberalisering i energisektoren, stimulering af investeringer i infrastrukturer som f.eks. bredbånd og modernisering af Europas transport- og logistiksektor.

  - Vækst for beskæftigelse: inklusion og dygtighed: det drejer sig om at forbedre den praktiske støtte til de ledige, bl.a. i forbindelse med den offentlige arbejdsformidling, og sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at støtte social inklusion.

  - Effektiv brug af Europas ressourcer til at konkurrere bedre: det drejer om at tilvejebringe det langsigtede perspektiv, der er så vigtigt for en bæredygtig vækst, med rammevilkår for energi og klimaændringer frem til 2030 og en målrettet indsats inden for luftkvalitet og affald.

  - Et trygt og sikkert Europa: der er tale om at forbedre retssystemet ved at indføre en europæisk anklagemyndighed i forbindelse med beskyttelsen af EU's finansielle interesser, bekæmpe illegal våbenhandel og konsolidere unionsborgerskabet i "Borgernes Europaår"

  - EU's vægt som global aktør: det drejer sig om at fremme vore interesser og værdier i en ny generation af handelsaftaler, om målrettede foranstaltninger i vore nabolande og om fremme af millenniumudviklingsmålene i vor egenskab af verdens førende udviklingssamarbejdspartner.

Fælles for alle disse områder er, at det kommende år bliver helt afgørende for, om det lykkes gennem en ambitiøs aftale om den flerårige finansielle ramme at skabe en drivkraft for forandring.

Dette arbejdsprogram er vedtaget efter en intens struktureret dialog med Europa-Parlamentet, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om de prioriterede mål for EU.

Kommissionen vil nu i tæt samarbejde med Europa-Parlamentet og Rådet samt interessenter på området, bl.a. de nationale parlamenter, arbejde på at fremme disse mål og få dem ført ud i livet med konkrete resultater for Europas borgere.

Kommissionens arbejdsprogram 2013 kan findes på:

http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_da.htm

Kontaktpersoner:

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Antony Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar