Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 23 октомври 2012 г.

Комисията приема работната програма за 2013 г.

В своята реч за състоянието на Съюза1 от 12 септември председателят Барозу представи амбициозна визия за ЕС. Първостепенната задача продължава да бъде ЕС отново да поеме по пътя на устойчивия растеж. Това е задача номер едно, която изисква нов начин на мислене и целенасочени действия в ограничен брой ключови области на политиката. В приетата днес работна програма на Комисията за 2013 г. се посочва как Комисията ще работи за постигането на тази цел през следващата година и след това.

В тази програма се обобщават целите на Съюза в седем ключови области и се описва какво липсва на настоящия етап. След това се обяснява как Комисията ще работи за постигане на тези цели: като се заеме с осъществяването на вече предложените ключови инициативи, като представя нови предложения и като следи за това гражданите да почувстват ползите от реформите благодарение на ефективното им изпълнение.

Президентът Барозу заяви: В речта си за състоянието на Съюза предложих решителен курс за Европа, който включва важни промени. А настоящата работна програма показва как Комисията работи ежедневно за предприемане на необходимите стъпки. Идната 2013 ще бъде решаваща година, в която да покажем на своите граждани, че ЕС е поел водеща роля в предприемането на необходимите ползотворни и конкретни стъпки, които да ни изведат от кризата и да послужат като основа за бъдещ устойчив растеж.

Заместник-председателят Шефчович заяви: „Живеем в ключов момент за Европа. Действията, които предприемем през следващите няколко години, ще определят нашата съдба. Няма магическо решение за сегашните ни проблеми, но ние на европейско равнище можем поне да укажем посоката. Ето защо в работната програма на Комисията за 2013 г. се поставя акцент върху усилията на Европа да стимулира растеж и заетост за повече хора.“

По отношение на новите предложения, в работната програма на Комисията се обявяват около 50 нови инициативи, които ще бъдат представени през 2013 г. и първата половина на 2014 г. В ключовите законодателни инициативи трябва да се има предвид краят на настоящия парламентарен мандат през 2014 г. Новите инициативи за справяне с конкретни предизвикателства в седем ключови области на политиката ще обхващат:

  - Реален икономически и паричен съюз: допълнително законодателство за укрепване на стабилността, прозрачността и защитата на потребителите във финансовия сектор, по-специално въз основа на плана за реален икономически и паричен съюз.

  - Стимулиране на конкурентоспособността чрез единния пазар и индустриалната политика: инициативи за намаляване на разходите за предприятията в области като ДДС и издаването на фактури, премахване на препятствията пред конкурентоспособността и насърчаване на ключовите сектори на растеж чрез публично-частни партньорства в областта на научните изследвания.

  - Изграждане на мрежите на бъдещето днес — към по-добра конкуренция: модернизиране на мрежите чрез либерализиране в сферата на енергетиката, чрез увеличаване на инвестициите в инфраструктура, като широколентовия достъп, както и чрез модернизиране на транспортния и логистичния сектор в Европа.

  - Растеж за заетост — приобщаване и високи постижения: изграждане на практическа подкрепа за безработните в области като публичните служби по заетостта и гарантиране, че ЕС прави всичко възможно, за да подкрепя социалното приобщаване.

  - Използване на ресурсите на Европа, за да бъдем по-конкурентни: допълване на дългосрочните перспективи, които са толкова важни за устойчивия растеж, с измерение за енергетиката и изменението на климата до 2030 г. и целенасочени действия за качеството на въздуха и за отпадъците.

  - Изграждане на безопасна и сигурна Европа: действия за укрепване на устоите на правосъдието чрез Европейската прокуратура, която ще защитава финансовите интереси на ЕС, засилване на сигурността чрез борба с трафика на огнестрелни оръжия и за консолидиране на гражданството през Европейската година на гражданите.

  - Да дадем своя принос — Европа на световната сцена: отстояване на нашите интереси и ценности чрез търговски споразумения от ново поколение, целенасочени действия в съседните страни и съдействие за постигане на целите на хилядолетието за развитие като водещ световен партньор в сътрудничеството за развитие.

Всички тези области се обединяват от факта, че следващата година ще бъде решаваща за превръщането на амбициозно споразумение по многогодишната финансова рамка в движеща сила за промяна.

Приемането на работната програма на Комисията става след провеждането на интензивен структуриран диалог с Европейския парламент, Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет относно приоритетите на Съюза.

Сега Комисията ще работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент и Съвета, както и със заинтересованите страни, включително националните парламенти, за да се заеме с осъществяването на тези цели и да постигне осезаеми резултати за гражданите на Европа.

Работната програма на Комисията за 2013 г. може да бъде намерена на адрес:

http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_bg.htm

За контакт:

Olivier Bailly(+32 2 296 87 17)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Antony Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar