Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – pressmeddelande

Främjande av projekt som gynnar hela samhället – en stadga för europeiska stiftelser

Bryssel den 8 februari 2012 – Stiftelser ställer upp mål som gynnar allmänheten. Deras verksamhet är inriktad på områden som är viktiga för Europas invånare och den europeiska ekonomin. De är verksamma på områden som t.ex. tjänster inom den sociala sektorn och vården, och de främjar forskning och kultur. För dessa ändamål ger stiftelser bidrag och driver projekt. Skillnader och hinder i nationell lagstiftning leder emellertid ofta till att det är både tungrott och dyrt för stiftelser att bedriva gränsöverskridande verksamhet. Om de vill bedriva verksamhet utomlands måste de t.ex. ofta lägga en del av sina resurser på juridisk rådgivning och på att uppfylla rättsliga och administrativa krav som föreskrivs i de olika EU-ländernas lagstiftning. De får därmed mindre medel över för verksamhet som är till nytta för den breda allmänheten och de kan avskräckas från att vidareutveckla sitt arbete.

Kommissionen lägger i dag fram ett förslag till en stadga för europeiska stiftelser för att göra det lättare för stiftelser att stödja allmännyttig verksamhet i hela EU.

– Vi måste stödja och uppmuntra det värdefulla arbete som stiftelser gör för EU:s invånare. Vi måste undanröja de hinder som står i vägen för deras gränsöverskridande arbete på områden som forskning, hälsa och kultur. Införandet av en stadga kommer att minska kostnaderna och osäkerheten, och stiftelser kommer också att kunna bli mer synliga för att främja sin verksamhet och anskaffa mer kapital tack vare ett europeiskt kvalitetsmärke, säger Michel Barnier, EU-kommissionär med ansvar för frågor som rör den inre marknaden.

Förslaget syftar till att skapa en enhetlig europeisk rättslig form – en ”europeisk stiftelse” – som skulle vara densamma i alla medlemsstater. Den skulle finnas parallellt med inhemska stiftelser och att få status som en europeisk stiftelse skulle vara helt frivilligt.

Tillämpningsområde: Stadgan är inriktad på allmännyttiga stiftelser, som utgör den stora majoriteten stiftelser och som förekommer i och erkänns av alla medlemsstater.

Viktigaste krav på den europeiska stiftelsen: I stadgan fastställs de viktigaste kraven på den europeiska stiftelsen. En europeisk stiftelse måste styrka sin allmännyttiga verksamhet, sin gränsöverskridande dimension och att stiftelsekapitalet uppgår till minst 25 000 euro.

Hur bildas en europeisk stiftelse: En europeisk stiftelse kan bildas från grunden genom att en nationell stiftelse omvandlas till en europeisk stiftelse eller genom att nationella stiftelser slås samman. En europeisk stiftelse blir en juridisk person när den registreras i en medlemsstat.

Fördelar med att bli en europeisk stiftelse:

Lägre kostnader och minskad osäkerhet: Europeiska stiftelser kommer att ha status som juridisk person och rättskapacitet i alla medlemsstater. Denna nya status kommer att göra det möjligt för dem att bedriva verksamhet och kanalisera finansiering inom EU på ett enklare och billigare sätt, eftersom samma regler gäller för dem i hela EU.

Europeisk kvalitetsmärkning: Genom stadgan skulle de europeiska stiftelserna få en europeisk kvalitetsmärkning som skulle göra dem igenkännliga och trovärdiga, vilket skulle uppmuntra stiftelsers gränsöverskridande verksamhet och gränsöverskridande donationer.

Skattemässig behandling: Europeiska stiftelser kommer skattemässigt att behandlas på samma sätt som inhemska stiftelser. Den som lämnar en donation till en europeisk stiftelse kommer att ha rätt till samma skatteförmåner som man har om man lämnar en donation till en stiftelse som är etablerad i den egna medlemsstaten. I båda fallen måste medlemsstaterna betrakta den europeiska stiftelsen som likvärdig med en allmännyttig stiftelse som är etablerad enligt landets nationella lagstiftning.

Bakgrund

Stadgan för europeiska stiftelser aviserades i inremarknadsakten (IP/11/469). I inremarknadsakten framhölls stiftelsers bidrag till finansieringen av innovativa initiativ i allmänhetens intresse och där efterlystes insatser för att övervinna de svårigheter stiftelser ställs inför när de bedriver verksamhet över gränserna i EU.

Detta förslag bygger på undersökningar som kommissionen genomfört via en genomförbarhetsstudie1, två offentliga samråd2 (IP/09/270; IP/10/1390) och kontakter med stiftelsesektorn.

Se även MEMO/12/79

Mer information finns på

http://ec.europa.eu/internal_market/company/eufoundation/index_en.htm

Kontaktpersoner :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/eufoundation/feasibilitystudy_en.pdf

2 :

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/foundation/summary_report_en.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0467:FIN:EN:PDF.


Side Bar