Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Spodbujanje projektov, ki prinašajo koristi družbi na splošno: statut evropskih fundacij

Bruselj, 8. februarja 2012 – fundacije si prizadevajo za cilje, ki koristijo širši javnosti. Svoje dejavnosti osredotočajo na področja, ki so pomembna za evropske državljane in evropsko gospodarstvo. Dejavne so na primer na področju socialnih in zdravstvenih storitev ter pospešujejo raziskave in kulturo. V ta namen dodeljujejo donacije in izvajajo projekte. Vendar razlike in ovire v nacionalnih zakonodajah pogosto povzročijo, da je izvajanje njihovih čezmejnih dejavnosti zapleteno in okorno. Kadar se na primer odločijo za čezmejno opravljanje dejavnosti, morajo del zbranih sredstev nameniti za pravno svetovanje ter izpolnjevanje pravnih in upravnih zahtev, ki jih določajo različne nacionalne zakonodaje v EU. To zmanjšuje znesek sredstev, ki so fundacijam na voljo za namene dejavnosti, ki prinašajo koristi širši javnosti, in jih lahko odvrnejo od nadaljnjega razvoja njihovega dela.

Komisija je danes predstavila predlog za statut evropskih fundacij, da bi fundacijam olajšala podporo javnih koristi po vsej EU.

Komisar za notranji trg Michel Barnier je izjavil: „Treba je podpirati in spodbujati dragoceno delo, ki ga fundacije opravljajo za evropske državljane. Predvsem moramo odpraviti ovire, ki omejujejo čezmejno delo na področjih, kot so raziskave, zdravje ali kultura. Uvedba evropskega statuta bo zmanjšala stroške in negotovosti. Prav tako bo fundacijam omogočila, da izkoristijo večjo prepoznavnost za spodbujanje svojih dejavnosti ter s pomočjo evropske oznake pritegnejo več sredstev.“

Predlog skuša ustvariti enotno evropsko pravno obliko – „evropska fundacija“ (EF), ki bi bila načeloma enaka v vseh državah članicah. Obstajala bi vzporedno z domačimi skladi. Pridobitev statusa evropska fundacija bi bila popolnoma prostovoljna.

Področje uporabe: Statut se osredotoča na fundacije za javno korist, ki predstavljajo veliko večino sektorja fundacij ter so prisotne in priznane v vseh državah članicah.

Splošne zahteve za evropske fundacije: Statut določa glavne zahteve za evropsko fundacijo. Vsaka evropska fundacija bi morala na primer dokazati svojo korist za javnost, čezmejno razsežnost in minimalni ustanovni kapital v višini 25 000 EUR.

Sestava evropske fundacije: Evropska fundacija se lahko ustanovi ex nihilo, s spremembo nacionalnega sklada v evropsko fundacijo ali z združitvijo nacionalnih fundacij. Evropska fundacija pridobi pravno osebnost z registracijo v državi članici.

Koristi ob ustanovitvi evropske fundacije:

Zmanjšanje stroškov in negotovosti: Evropske ustanove bodo imele pravno osebnost in pravno sposobnost v vseh državah članicah. Ta novi status jim bo omogočil, da bo izvajanje dejavnosti in usmerjanje financiranja v EU lažje in cenejše zaradi podobnih pravil, ki se bodo zanje uporabljala po vsej EU.

Evropske oznake: Statut bo evropski fundaciji zagotovil evropsko oznako in podobo, kar bo pripomoglo k prepoznavnosti in zanesljivosti evropskih fundacij ter spodbudilo fundacije k čezmejnim dejavnostim in donacijam.

Davčna obravnava: Evropske fundacije bodo imele koristi od istega davčnega režima, ki velja za domače fundacije. Donatorji, ki podpirajo evropske fundacije, bodo upravičeni do enakih davčnih ugodnosti, kot če bi darovali fundaciji s sedežem v svoji državi članici. V obeh primerih bi morale države članice upoštevati evropske fundacije kot enakovredne fundacijam za javno korist, ustanovljenim v skladu z njihovo lastno nacionalno zakonodajo.

Ozadje

Statut evropskih fundacij je bil napovedan v Aktu za enotni trg (IP/11/469), ki je poudaril prispevek fundacij k financiranju inovativnih pobud v javnem interesu in pozval k ukrepom za odpravo težav, s katerimi se soočajo fundacije, kadar delujejo v EU.

Ta predlog temelji na raziskavi, ki jo izvaja Komisija s pomočjo študije izvedljivosti1, dveh javnih posvetovanj2 (IP/09/270; IP/10/1390) in stikov s sektorjem fundacij.

Glej tudi MEMO/12/79

Več informacij:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/eufoundation/index_en.htm

Kontakti:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)

1 :

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/eufoundation/feasibilitystudy_en.pdf

2 :

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/foundation/summary_report_en.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0467:FIN:EN:PDF.


Side Bar