Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Podpora projektov, z ktorých má prospech celá spoločnosť: štatút európskej nadácie

Brusel 8. februára 2012 – Nadácie sa usilujú napĺňať ciele, z ktorých má prospech celá spoločnosť. Ich aktivity sa sústreďujú na oblasti, ktoré sú dôležité pre európskych občanov a európske hospodárstvo. Sú napríklad činné v sociálnych a zdravotníckych službách; podporujú výskum a propagujú kultúru. Na tento účel nadácie udeľujú granty a realizujú projekty. Ich cezhraničné aktivity sú však vinou rozdielov medzi právnymi predpismi jednotlivých štátov a prekážok, ktoré tieto predpisy obsahujú, často spojené s vysokými nákladmi a ťažkopádnosťou. Keď sa nadácie napríklad rozhodnú rozšíriť svoju činnosť do zahraničia, často musia vynaložiť časť svojich zdrojov na právne poradenstvo a splnenie právnych a administratívnych požiadaviek ustanovených v rôznych zákonoch jednotlivých členských štátov EÚ. Skutočnosť, že takto nadáciám zostáva menej peňazí na účel týkajúci sa činností, z ktorých má prospech široká verejnosť, ich môže od pokračovania v ďalšej práci odrádzať.

Komisia dnes predstavila návrh štatútu európskej nadácie, ktorý má pre nadácie ten význam, že budú môcť ľahšie podporovať vykonávanie verejnoprospešných činností v celej EÚ.

Komisár pre vnútorných trh Michel Barnier uviedol: „Je potrebné, aby sme podporovali a pestovali hodnotnú prácu, ktorú nadácie robia pre európskych občanov. Musíme predovšetkým odstrániť prekážky, ktoré bránia ich cezhraničnej práci v takých oblastiach, ako napríklad výskum, zdravotníctvo alebo kultúra. Zavedením tohto európskeho štatútu sa znížia náklady a neistota. Nadáciám sa tým takisto umožní lepšie zviditeľniť svoju činnosť a vďaka európskej značke ľahšie získať viac finančných prostriedkov.

Cieľ tohto návrhu je vytvoriť jednotnú európsku právnu formu – „európsku nadáciu“ (FE) – ktorá by vo všetkých členských štátoch bola v zásade rovnaká. Existovala by súbežne s domácimi nadáciami. Získanie postavenia európskej nadácie by bolo úplne dobrovoľné.

Rozsah pôsobnosti: štatút sa sústreďuje na verejnoprospešné nadácie, ktoré tvoria veľkú väčšinu odvetvia nadácií a ktoré sú vo všetkých členských štátoch a sú v nich uznané.

Hlavné požiadavky na európsku nadáciu: v štatúte sa ustanovujú hlavné požiadavky na európsku nadáciu. Napríklad každá európska nadácia by musela preukázať svoj verejnoprospešný účel, cezhraničnú činnosť a vlastníctvo aktív v hodnote aspoň 25000 eur.

Ako je možné vytvoriť európsku nadáciu: európsku nadáciu je možné vytvoriť od základu, zmenou vnútroštátnej nadácie na európsku nadáciu alebo fúziou vnútroštátnych nadácií. Európska nadácia nadobudne právnu subjektivitu vtedy, keď je zaregistrovaná v členskom štáte.

Výhody plynúce z postavenia európskej nadácie:

Zníženie nákladov a neistoty: európske nadácie budú mať právnu subjektivistu a spôsobilosť na práva a právne úkony vo všetkých členských štátoch. Toto nové postavenie im vďaka podobným predpisom, ktoré sa na tieto nadácie budú uplatňovať v celej EÚ, umožní vykonávať svoje činnosti a riadiť tok finančných prostriedkov v rámci EÚ ľahšie a menej nákladne.

Európska značka: štatútom by európska nadácia získala európsku značku a imidž, ktoré by jej umožnili získať povesť uznávanej a dôveryhodnej nadácie, a tým by sa podnietili jej cezhraničné činnosti, ako aj cezhraničné financovanie v podobe darov.

Daňový režim: Európske nadácie budú podliehať rovnakému daňovému režimu ako domáce. Darcovia, ktorí podporujú európske nadácie, budú mať nárok na rovnaké daňové výhody, akoby poskytovali dar nadácii so sídlom vo svojom vlastnom členskom štáte. V oboch prípadoch by členské štáty museli pokladať európsku nadáciu za rovnocennú s verejnoprospešnými nadáciami založenými na základe svojich vlastných vnútroštátnych právnych predpisov.

Kontext

Štatút európskej nadácie bol oznámený v Akte o jednotnom trhu (IP/11/469). V Akte o jednotnom trhu sa zdôrazňuje príspevok nadácií k financovaniu inovatívnych iniciatív vo verejnom záujme a vyzýva na prekonanie ťažkostí, ktorým nadácie čelia, keď svoju činnosť vykonávajú v celej EÚ.

Tento návrh sa opiera o výskum, ktorý vykonala Komisia pomocou štúdie vykonateľnosti1, dvoch verejných konzultácií2 (IP/09/270); IP/10/1390) a kontaktmi s odvetvím nadácií.

Pozri aj MEMO/12/79

Viac informácií nájdete na:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/eufoundation/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/eufoundation/feasibilitystudy_en.pdf

2 :

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/foundation/summary_report_en.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0467:FIN:EN:PDF.


Side Bar