Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie — Persbericht

Bevorderen van projecten die de samenleving in haar geheel ten goede komen: het Europees statuut voor stichtingen

Brussel, 8 februari 2012 – Stichtingen streven doelstellingen na waarvan de maatschappij in haar totaliteit profiteert. Hun activiteiten focussen op gebieden die belangrijk zijn voor de Europese burgers en de Europese economie. Stichtingen zijn bijvoorbeeld actief in de maatschappelijke en gezondheidheidsdienstverlening of bevorderen onderzoek en cultuur. Hiertoe verlenen stichtingen beurzen en runnen zij projecten. Maar als gevolg van verschillen tussen en belemmeringen in de nationale wetgevingen is hun grensoverschrijdende bedrijfsvoering vaak duur en lastig. Wanneer stichtingen bijvoorbeeld in het buitenland gaan opereren, moeten zij vaak een deel van hun middelen besteden aan juridisch advies en het nakomen van de wettelijke en administratieve verplichtingen die per EU-lidstaat kunnen verschillen. Daardoor houden stichtingen minder middelen over voor activiteiten die nuttig zijn voor heel de gemeenschap en raken zij mogelijk ontmoedigd om hun activiteiten verder te ontwikkelen.

De Commissie is vandaag met een voorstel gekomen voor een Europees statuut voor stichtingen om het voor stichtingen gemakkelijker te maken activiteiten te ondersteunen die van algemeen nut zijn.

Michel Barnier, commissaris voor Interne markt en diensten: " Wij moeten vooral de belemmeringen opheffen voor de grensoverschrijdende activiteiten van stichtingen rond thema's zoals onderzoek, gezondheid en cultuur. Door de invoering van een Europees statuut zullen de kosten en onzekerheid afnemen. Ook zullen stichtingen van meer zichtbaarheid kunnen profiteren om hun activiteiten te bevorderen en meer gelden aan te trekken dankzij een Europees keurmerk. "

Het voorstel is erop gericht één Europese rechtsvorm - de 'Europese Stichting' (FE) – in te stellen die fundamenteel dezelfde zou zijn in alle lidstaten en parallel aan de binnenlandse stichtingen zou bestaan. Het aanvragen van de status van een Europese stichting zou vrijwillig zijn.

Toepassingsgebied: het statuut focust op stichtingen van algemeen nut, verreweg de meeste stichtingen dus, die in alle lidstaten aanwezig zijn en erkend zijn.

Voornaamste vereisten voor de FE: in het statuut staan de voornaamste vereisten voor de Europese stichting. Zo zou elke FE moeten aantonen dat zij van algemeen nut is, een grensoverschrijdende dimensie heeft en dat haar vermogen bij de oprichting ten minste 25 000 euro bedraagt.

Hoe kan een FE worden opgericht: een Europese stichting kan van nul af aan worden opgericht, door de omzetting van een nationale stichting in een Europese stichting of door een fusie van nationale stichtingen. De FE verwerft rechtspersoonlijkheid bij registratie in een lidstaat.

Voordelen van een Europese stichting:

Vermindering van de kosten en onzekerheid: Europese stichtingen zullen rechtspersoonlijkheid en handelingsbevoegdheid hebben in alle lidstaten. Dankzij die nieuwe status, waardoor in heel de EU dezelfde regels voor Europese stichtingen zullen gelden, zullen zij daar gemakkelijker en goedkoper activiteiten kunnen uitvoeren en middelen kunnen kanaliseren.

Europees kwaliteitsmerk: op grond van het statuut zou de FE een Europees kwaliteitsmerk en imago krijgen waardoor zij herkenbaarder zouden moeten worden en meer vertrouwen zouden moeten wekken en hun grensoverschrijdende activiteiten zouden moeten worden gestimuleerd.

Fiscale behandeling: voor Europese stichtingen zal hetzelfde fiscale regime gelden als voor binnenlandse stichtingen. Donateurs aan een Europese stichting zullen recht hebben op dezelfde fiscale voordelen als donateurs aan een in hun eigen lidstaat gevestigde stichting. In beide gevallen zouden de lidstaten de FE als gelijkwaardig aan volgens hun eigen nationale wetgeving opgerichte stichtingen van algemeen nut moeten beschouwen.

Achtergrond

Het statuut van de Europese stichting is aangekondigd in het wetgevingspakket eengemaakte markt (IP/11/469). Daarin werd de nadruk gelegd op het bijdragen van stichtingen in de financiering van innovatieve initiatieven van algemeen nut en werd opgeroepen tot actie om de moeilijkheden te overwinnen die stichtingen ondervinden wanneer zij in heel de EU opereren.

Bij het opstellen van dit voorstel is gebruik gemaakt van het onderzoek dat door de Commissie is uitgevoerd via een haalbaarheidsstudie1fn, twee publieksraadplegingen2 (IP/09/270; IP/10/1390) en contacten met de stichtingensector.

Zie ook MEMO/12/79

Voor nadere informatie, zie:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/eufoundation/index_en.htm

Contact :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/eufoundation/feasibilitystudy_en.pdf

2 :

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/foundation/summary_report_en.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0467:FIN:EN:PDF.


Side Bar