Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Eiropas nodibinājuma statūti — atbalsts vispārēja sabiedriskā labuma projektiem

Briselē, 2012. gada 8. februārī. Nodibinājumi sniedz ieguldījumu tādu mērķu sasniegšanā, no kuriem labums ir visai sabiedrībai kopumā. Tie orientējas uz jomām, kas svarīgas Eiropas iedzīvotājiem un Eiropas ekonomikai. Piemēram, tie darbojas sociālajā un veselības pakalpojumu jomā; tie veicina pētniecību un atbalsta kultūru. Tādos nolūkos nodibinājumi piešķir finansējumu un vada projektus. Tomēr dažādu valstu tiesību aktos pastāvošās zināmās atšķirības un šķēršļi nereti apgrūtina pārrobežu darbību norisi un sadārdzina ar tām saistītās izmaksas. Piemēram, ja šādi nodibinājumi nolemj izvērst darbību ārzemēs, tiem nereti jāiztērē daļa to rīcībā esošo resursu par juridiskām konsultācijām, cenšoties izpildīt atšķirīgās tiesiskās un administratīvās prasības, kuras noteiktas dažādu valstu tiesību aktos ES. Līdz ar to mazinās nodibinājumu rocība attiecīgo darbību finansēšanai, no kurām labumu gūtu visa sabiedrība kopumā, un tie var zaudēt motivāciju turpināt iesākto darbu.

Komisija šodien ir nākusi klajā ar priekšlikumu Eiropas nodibinājuma statūtiem, lai nodibinājumiem būtu vieglāk atbalstīt sabiedriskā labuma ieceres visā ES.

Par iekšējo tirgu atbildīgais komisārs Mišels Barnjē sacīja: „Mums ir jāatbalsta un jāveicina vērtīgais darbs, kuru veic nodibinājumi Eiropas iedzīvotāju labā. Jo īpaši ir jālikvidē šķēršļi, kas apgrūtina nodibinājumu pārrobežu darbību tādos aspektos kā pētniecība, veselība un kultūra. Ieviešot Eiropas statūtus, samazināsies izmaksas un nenoteiktība. Nodibinājumi varēs gūt labumu no uzlabotas pārredzamības nolūkā sekmēt savu darbību un ar Eiropas kvalitātes zīmi piesaistīt vairāk finansējuma. "

Priekšlikuma mērķis ir veidot vienotu Eiropas juridisko formu — tā saukto „Eiropas nodibinājumu” (EF) — , kas pašos pamatos būtu vienāda visās dalībvalstīs. Tā pastāvētu līdztekus pašmāju nodibinājumiem. Šāda „Eiropas nodibinājuma” statusa iegūšana būtu pilnība brīvprātīga.

Darbības joma. Statūti orientējas uz sabiedriskā labuma nodibinājumiem, kas veido lielāko nodibinājumu sektora daļu, kas ir pārstāvēti visās dalībvalstīs un kurus visas dalībvalstis ir atzinušas.

Galvenās EF izvirzītās prasības. Statūtos ir noteiktas galvenās Eiropas nodibinājumam izvirzītās prasības. Piemēram, ikvienam EF būtu jāpierāda, kāda sabiedriskā labuma nolūkos tas darbojas, tā darbības pārrobežu dimensija, kā arī tas, vai šā nodibinājuma īpašumā ir minimālais finansējuma aktīvu apmērs — 25 000 eiro.

EF izveidošana. Eiropas nodibinājumu var izveidot no nulles, nacionālu nodibinājumu pārvēršot par Eiropas nodibinājumu, vai arī apvienojot nacionālus nodibinājumus. EF, kad to reģistrē dalībvalstī, iegūst tiesībsubjektību.

Priekšrocības, kļūstot par Eiropas nodibinājumu:

Mazinās izmaksas uz nenoteiktība. Eiropas nodibinājumiem būs tiesībsubjektība un tiesībspēja visās dalībvalstīs. Ar šo jauno statusu nodibinājumi varēs darboties un virzīt finansējumu ES mērogā daudz vienkāršāk un ar mazākām izmaksām, jo visā ES uz tiem attieksies līdzīgi noteikumi.

Eiropas kvalitātes zīme. Ar statūtiem EF piešķir Eiropas kvalitātes zīmi un veidolu, ar kuru Eiropas nodibinājumi būtu atpazīstami un iedvestu uzticību, tādējādi veicinot nodibinājumu pārrobežu darbības, kā arī pārrobežu ziedojumus.

Nodokļu režīms. Eiropas nodibinājumi gūtu labumu no tāda paša nodokļu režīma, kādu piemēro nacionālajiem nodibinājumiem. Eiropas nodibinājumus atbalstošajiem līdzekļu devējiem būtu tiesības uz tādām pašām nodokļu priekšrocībām kā tad, ja tie atbalstītu nodibinājumu, kas izveidots šā paša līdzekļu devēja dalībvalstī. Abos gadījumos dalībvalstīm EF būtu jāuzskata par līdzvērtīgiem sabiedriskā labuma nodibinājumiem, kas izveidoti atbilstīgi to valsts tiesību aktiem.

Pamatinformācija

Eiropas nodibinājuma statūtu izveide tika pieteikta Aktā par vienoto tirgu (IP/11/469). Šajā aktā uzsvēra nodibinājumu ieguldījuma nozīmi inovatīvu iniciatīvu finansēšanā sabiedrības interesēs un izteica aicinājumu rīkoties nolūkā pārvarēt grūtības, ar kurām nodibinājumiem nākas saskarties, izvēršot savu darbību ES.

Šā priekšlikuma pamatā ir Komisijas pētījums, veicot priekšizpēti1, sarīkojot divas sabiedriskas apspriešanas2 (IP/09/270; IP/10/1390) un veidojot sakarus ar nodibinājumu sektoru.

Sk. arī MEMO/12/79

Plašākai informācijai:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/eufoundation/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/eufoundation/feasibilitystudy_en.pdf.

2 :

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/foundation/summary_report_en.pdf.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0467:FIN:EN:PDF.


Side Bar