Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Visai visuomenei naudingų projektų skatinimas. Europos fondo statutas

Briuselis, 2012 m. vasario 8 d. Fondai siekia visai visuomenei svarbių tikslų. Jų veikla sutelkta į sritis, kurios svarbios Europos piliečiams ir Europos ekonomikai. Pavyzdžiui, jie aktyviai veikia socialinių ir sveikatos paslaugų sektoriuje; jie remia mokslinius tyrimus ir kultūrą. Tuo tikslu fondai skiria dotacijas ir įgyvendina projektus. Tačiau dažnai dėl nacionalinės teisės aktų skirtumų ir tais teisės aktais sukuriamų kliūčių fondams vykdyti tarpvalstybinę veiklą tampa brangi ir sudėtinga. Pavyzdžiui, kai fondai nusprendžia pradėti veiklą kitoje šalyje, dažnai jiems tenka dalį savo išteklių skirti teisinėms konsultacijoms, taip pat skirtingų ES nacionalinių teisės sistemų teisiniams ir administraciniams reikalavimams vykdyti. Dėl to mažiau lėšų jie gali skirti visos visuomenės reikmėms; tai gali skatinti atsisakyti veiklos plėtros.

Komisija šiandien pateikė pasiūlymą dėl Europos fondo statuto, kad fondams būtų lengviau remti visuomeninius tikslus visoje ES.

Už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Turime remti ir skatinti Europos piliečiams naudingą fondų veiklą. Visų pirma turime pašalinti kliūtis, trukdančias jų tarpvalstybinei veiklai tokiose srityse kaip moksliniai tyrimai, sveikatai ar kultūra. Priėmus Europos statutą sumažės išlaidos ir neapibrėžtumas. Be to, Europos ženklu besinaudojančių fondų veikla būtų žinomesnė ir būtų lengviau pritraukti daugiau lėšų. "

Pasiūlymu siekiama sukurti vieną bendrą Europos mastu galiojančią Europos fondo (EF) teisinę formą, kuri iš esmės būtų tokia pat visose valstybėse narėse. Tokie fondai veiktų lygiagrečiai su vietiniais fondais. Europos fondo statusas būtų pasirenkamas visiškai savanoriškai.

Taikymo sritis. Statute dėmesys sutelktas į visuomenei naudingą veiklą vykdančius fondus, kurie sudaro didžiąją fondų sektoriaus dalį, veikia ir yra pripažįstami visose valstybėse narėse.

Pagrindiniai Europos fondui taikomi reikalavimai. Statute išdėstomi pagrindiniai Europos fondams taikomi reikalavimai. Pavyzdžiui, kiekvienas Europos fondas turėtų įrodyti, kad jis siekia visuomenei naudingų tikslų, veikia tarpvalstybiniu mastu ir turi minimalų pradinį 25 000 EUR įstatinį turtą.

Kaip Europos fondai gali būti kuriami. Europos fondas gali būti sukurtas kaip naujas fondas, taip pat nacionalinį fondą pertvarkant į Europos fondą arba jungiant nacionalinius fondus. Europos fondo juridinio asmens statusą įgyja įregistravus jį vienoje iš valstybių narių.

Kodėl verta tapti Europos fondu

Mažesnės išlaidos ir neapibrėžtumas. Europos fondai turės juridinio asmens statusą ir bus teisiniai subjektai visose valstybėse narėse. Naujasis statusas jiems suteiks galimybę vykdyti veiklą ir teikti finansavimą ES lengviau ir pigiau, nes visoje ES jiems bus taikomos panašios taisyklės.

Europos ženklas. Statute nustatoma, kad Europos fondai gali naudotis Europos ženklu ir įvaizdžiu, todėl Europos fondai turėtų tapti atpažįstami ir patikimi; būtų skatinama jų tarpvalstybinė veikla ir tarpvalstybinės dotacijos.

Apmokestinimas. Europos fondams bus taikoma tokia pat apmokestinimo tvarka kaip ir nacionaliniams fondams. Europos fondų rėmėjai turės teisę į tokias mokesčių lengvatas, kuriomis jie galėtų naudotis, jei lėšų skirtų jų pačių valstybėje narėje įsteigtam fondui. Abiem atvejais valstybės narės Europos fondą turėtų pripažinti lygiaverčiais visuomenei naudingą veiklą vykdantiems fondams, įsteigtiems pagal jų pačių nacionalinės teisės aktus.

Pagrindiniai faktai

Europos fondo statutas numatytas Bendrosios rinkos akte (IP/11/469). Bendrosios rinkos akte pabrėžiamas fondų indėlis į novatoriškų visuomenei naudingų iniciatyvų finansavimą ir raginama siekti įveikti sunkumus, su kuriais fondai susiduria veikdami visoje ES.

Šis pasiūlymas pagrįstas Komisijos tyrimu, atliktu remiantis galimybių studija1, dviem viešomis konsultacijomis2 (IP/09/270, IP/10/1390) ir diskusijomis su fondų sektoriumi.

Taip pat žr. MEMO/12/79

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/internal_market/company/eufoundation/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/eufoundation/feasibilitystudy_en.pdf

2 :

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/foundation/summary_report_en.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0467:FIN:EN:PDF


Side Bar