Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Yhteiskuntaa yleisesti hyödyttävien hankkeiden edistäminen: eurooppalaisten säätiöiden perussääntö

Bryssel 8. helmikuuta 2012 – Säätiöiden tavoitteet ovat yleishyödyllisiä. Niiden toimissa keskitytään aloille, jotka ovat tärkeitä Euroopan kansalaisille ja Euroopan taloudelle. Säätiöt toimivat muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelualalla ja edistävät tutkimusta ja kulttuuria. Tätä varten säätiöt myöntävät avustuksia ja toteuttavat hankkeita. Kansallisten lakien väliset erot estävät usein rajat ylittävää toimintaa eri jäsenvaltioiden kesken ja tekevät sen kalliiksi ja työlääksi. Kun säätiöt päättävät toimia ulkomailla, niiden on usein käytettävä osa resursseistaan oikeudelliseen neuvontaan ja eri jäsenmaiden laeissa säädettyjen oikeudellisten ja hallinnollisten vaatimusten täyttämiseen. Tämä vähentää sen rahoituksen määrää, jonka säätiöt voisivat käyttää suurta yleisöä hyödyttäviin toimiin, ja voi estää niitä kehittämästä toimintaansa edelleen.

Komissio esitti tänään ehdotuksen eurooppalaisten säätiöiden perussäännöksi. Tarkoitus on, että säätiöiden olisi helpompi edistää yleishyödyllisiä asioita koko EU:ssa.

”Meidän on tuettava ja edistettävä arvokasta työtä, jota säätiöt tekevät Euroopan kansalaisten hyväksi”, totesi sisämarkkinoista vastaava komissaari Michel Barnier. ”Erityisesti on poistettava säätiöiden rajat ylittävää toimintaa haittaavat esteet esimerkiksi tutkimuksen, terveyden tai kulttuurin alalla. Eurooppalaisten säätiöiden perussäännön käyttöönotto pienentää kustannuksia ja poistaa epävarmuustekijöitä. Se antaa säätiöille enemmän näkyvyyttä, jolloin ne voivat edistää toimintaansa ja hankkia enemmän rahoitusta eurooppalaisen laatuleimansa ansiosta.”

Ehdotuksen tavoitteena on luoda yhtenäinen eurooppalainen oikeudellinen muoto – eurooppalainen säätiö (FE, Fundatio europaea) – joka olisi periaatteessa sama kaikissa jäsenvaltioissa. Eurooppalaisia säätiöitä voi olla olemassa kotimaisten säätiöiden ohella. Eurooppalaisen säätiön oikeudellisen muodon hankkiminen olisi täysin vapaaehtoista.

Soveltamisala: Eurooppalaisen säätiön asema varataan yleishyödyllistä toimintaa harjoittaville säätiöille. Ne muodostavat valtaosan säätiöistä ja niitä on kaikissa jäsenvaltioissa.

Eurooppalaisen säätiön tärkeimmät vaatimukset: Perussäännössä vahvistetaan eurooppalaisia säätiöitä koskevat tärkeimmät vaatimukset. Esimerkiksi säätiön on todistettava, että sen tavoitteet ovat yleishyödylliset, se toimii useissa jäsenvaltioissa ja sillä on perustamiseen tarvittavat vähimmäisvarat (25 000 euroa).

Miten eurooppalaisen säätiön voi perustaa: Eurooppalainen säätiö voidaan perustaa uutena säätiönä, muuttamalla kansallinen säätiö eurooppalaiseksi taikka sulauttamalla kansallisia säätiöitä. Eurooppalainen säätiö saa oikeushenkilöllisyyden, kun se rekisteröidään jossain jäsenvaltiossa.

Mitä hyötyä säätiölle on siitä, että siitä tulee eurooppalainen säätiö:

Se vähentää kustannuksia ja epävarmuutta: Eurooppalaisella säätiöllä on oikeushenkilöllisyys ja se on oikeustoimikelpoinen kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä uusi oikeudellinen muoto antaa säätiöille mahdollisuuden toteuttaa toimia ja kanavoida rahoitusta EU:ssa helpommin ja pienemmin kustannuksin, koska niihin sovelletaan samoja sääntöjä kaikkialla EU:ssa.

Eurooppalainen laatuleima: Perussääntö antaisi eurooppalaiselle säätiölle laatuleiman ja imagon, jonka ansiosta eurooppalaisen säätiön pitäisi olla tunnistettavissa luotettavaksi. Näin ollen säätiöt voisivat lisätä rajat ylittävää toimintaa, ja lahjoituksia olisi helpompi hankkia muistakin maista.

Verokohtelu: Eurooppalaisiin säätiöihin sovelletaan samaa verojärjestelmää kuin kotimaisiin säätiöihin. Eurooppalaisia säätiöitä tukevilla lahjoittajilla on oikeus samoihin veroetuihin kuin jos he lahjoittaisivat omaan jäsenvaltioonsa sijoittautuneelle säätiölle. Molemmissa tapauksissa jäsenvaltioiden olisi kohdeltava eurooppalaista säätiötä samanlaisena kuin yleishyödyllistä toimintaa harjoittavaa sen oman kansallisen lainsäädännön mukaisesti perustettua säätiötä.

Tausta

Eurooppalaisen säätiön perussääntö esitettiin sisämarkkinapaketissa (IP/11/469). Sisämarkkinapaketissa korostetaan säätiöiden osuutta yleistä etua koskevien innovatiivisten aloitteiden rahoituksesta ja vaaditaan toimia, jotta säätiöt voisivat voittaa EU:n laajuisessa toiminnassa esiintyvät vaikeudet.

Ehdotus pohjautuu komission teettämiin selvityksiin (toteutettavuustutkimus1 ja kaksi yleisökyselyä2 (IP/09/270; IP/10/1390) sekä säätiöiden edustajien kuulemiseen.

Ks. myös MEMO/12/79

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/eufoundation/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/eufoundation/feasibilitystudy_en.pdf

2 :

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/foundation/summary_report_en.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0467:FIN:EN:PDF.


Side Bar