Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Euroopa sihtasutuse põhikiri – kogu ühiskonnale kasu toovate projektide edendaja

Brüssel, 8. veebruar 2012. Sihtasutuste eesmärk on tuua kasu võimalikult suurele osale ühiskonnast ning nende tegevus on suunatud Euroopa kodanike ja majanduse jaoks olulistele valdkondadele. Näiteks tegutsevad sihtasutused aktiivselt sotsiaal- ja tervishoiuteenuste valdkonnas, aitavad edendada teadustegevust ja kultuuri, määravad stipendiume ja viivad ellu projekte. Paraku piiravad liikmesriikide õigusaktide erinevused sihtasutuste piiriülest tegevust ning muudavad selle kulukaks ja tülikaks. Kui sihtasutus otsustab tegutseda välismaal, kulub osa kogutud vahenditest õigusabile ning eri riikide õigusaktides sätestatud õigus- ja haldusnormide täitmisele. Seega väheneb nende vahendite hulk, mis sihtasutustel on ette nähtud suurele osale ühiskonnast kasu toova tegevuse elluviimiseks, ning ta ei pruugi olla suuteline oma tegevust edasi arendama.

Täna esitas komisjon ettepaneku Euroopa sihtasutuse põhikirja kohta, et muuta avalikes huvides toimuva tegevuse toetamine sihtasutuste jaoks kogu ELis lihtsamaks.

Siseturuvolinik Michel Barnier sõnas järgmist: „Me peame toetama ja edendama seda väärtuslikku tööd, mida teevad sihtasutused Euroopa kodanike huvides. Eelkõige peame me kõrvaldama takistused näiteks teadusuuringute, tervishoiu või kultuuri alaselt piiriüleselt tegevuselt. Tänu Euroopa sihtasutuse põhikirja kehtestamisele vähenevad kulud ja ebamäärasus. Ühtlasi muudab see sihtasutuste tegevuse nähtavamaks ning annab neile tänu Euroopa märgisele võimaluse kaasata rohkem vahendeid.”

Ettepanekuga püütakse luua üleeuroopaline ühtne õiguslik ettevõtlusvorm ehk nn Euroopa sihtasutus (FE, Fundatio europaea), mis oleks igas liikmesriigis põhimõtteliselt ühesugune. Euroopa sihtasutus toimiks paralleelselt omamaiste sihtasutustega. Euroopa sihtasutuse staatuse taotlemine on täielikult vabatahtlik.

Reguleerimisala. Euroopa sihtasutuse põhikiri reguleerib avalikes huvides tegutsevaid sihtasutusi, mis moodustavad valdava osa sihtasutustest ning mis tegutsevad ja mida tunnustatakse kõikides liikmesriikides.

Peamised Euroopa sihtasutusele esitatavad nõuded. Põhikirjas on sätestatud peamised Euroopa sihtasutusele esitatavad nõuded. Näiteks peab Euroopa sihtasutus tõendama, et ta tegutseb avalikes huvides piiriüleselt ning et tal on asutamiseks vajalik miinimumkapital 25 000 eurot.

Kuidas Euroopa sihtasutust asutada? Euroopa sihtasutuse võib asutada eimillestki (ex nihilo), kujundades riikliku sihtasutuse ümber Euroopa sihtasutuseks või ühendades omavahel eri liikmesriikide sihtasutusi. Euroopa sihtasutus on juriidiline isik, mis registreeritakse liikmesriigis.

Euroopa sihtasutuseks saamisega kaasnev kasu

Kulude ja ebamäärasuse vähenemine. Euroopa sihtasutus on juriidiline isik, kellel on õigus- ja teovõime kõikides liikmesriikides. Tänu uuele põhikirjale on sihtasutustel võimalik lihtsamalt ja odavamalt tegutseda ning rahastamiskanaleid leida, kuna kogu ELis kohaldatakse nende suhtes samaväärseid eeskirju.

Euroopa märgis. Põhikirja kohaselt antakse Euroopa sihtasutusele Euroopa märgis ja tagatakse kuvand, mis muudab ta äratuntavaks ja usaldusväärseks ning tänu millele on võimalik edendada piiriülest tegevust ja teha piiriüleselt annetusi.

Maksustamine. Euroopa sihtasutusi maksustatakse samamoodi nagu omamaiseid sihtasutusi. Euroopa sihtasutusele tehtavate annetuste suhtes kohaldatakse samasuguseid maksusoodustusi nagu liikmesriigis asutatud sihtasutusele tehtavate annetuste suhtes. Mõlemal juhul peavad liikmesriigid käsitama Euroopa sihtasutust samaväärsena oma õigusaktide kohaselt asutatud ja avalikes huvides tegutseva sihtasutusega.

Taust

Euroopa sihtasutuse (FE) põhikiri tehti teatavaks ühtse turu aktis (IP/11/469). Ühtse turu aktis rõhutatakse sihtasutuse osalust avalikku huvi teenivate innovatiivsete algatuste rahastamises ja kustutakse üles leidma lahendust ELis piiriüleselt tegutsevate sihtasutuste probleemidele.

Ettepanek põhineb komisjoni teostatavusuuringul,1 kahel avalikul arutelul2 (IP/09/270; IP/10/1390) ning kontaktidel sihtasutuste sektoriga.

Vt ka MEMO/12/79

Lisateave:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/eufoundation/index_en.htm

Kontaktisikud :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/eufoundation/feasibilitystudy_en.pdf

2 :

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/foundation/summary_report_en.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0467:FIN:EN:PDF.


Side Bar