Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δελτίο Τύπου

Προώθηση σχεδίων που ωφελούν το κοινωνικό σύνολο: το θεσμικό πλαίσιο (καταστατικό) του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος

Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2012 – Τα ιδρύματα επιδιώκουν σκοπούς προς όφελος του ευρύτερου κοινού. Οι δραστηριότητές τους εστιάζονται σε τομείς που είναι σημαντικοί για τους ευρωπαίους πολίτες και την ευρωπαϊκή οικονομία. Παραδείγματος χάριν, δραστηριοποιούνται στους τομείς των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών υγείας· προωθούν την έρευνα και προάγουν τον πολιτισμό. Για τον σκοπό αυτόν, τα ιδρύματα παρέχουν επιχορηγήσεις και υλοποιούν σχέδια. Ωστόσο, οι διαφορές και τα εμπόδια που υπάρχουν στις εθνικές νομοθεσίες συχνά δυσχεραίνουν την άσκηση των διασυνοριακών τους δραστηριοτήτων και αυξάνουν το κόστος τους. Όταν αποφασίζουν να λειτουργήσουν στο εξωτερικό π.χ., τα ιδρύματα συχνά χρειάζεται να δαπανήσουν ένα μέρος των πόρων τους για νομικές συμβουλές και για να ανταποκριθούν σε νομικές και διοικητικές απαιτήσεις που προβλέπονται στους διάφορους εθνικούς νόμους σε ολόκληρη την ΕΕ. Το γεγονός αυτό μειώνει το ποσό της χρηματοδότησης που έχουν στη διάθεσή τους τα ιδρύματα για τις δραστηριότητές τους προς όφελος του ευρύτερου κοινού, και ενδέχεται να τα αποτρέψει να αναπτύξουν περαιτέρω το έργο τους.

Η Επιτροπή υπέβαλε σήμερα πρόταση για το θεσμικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος, προκειμένου να διευκολύνει τα ιδρύματα να στηρίζουν κοινωφελείς σκοπούς σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, κ. Michel Barnier, δήλωσε: «Χρειάζεται να υποστηρίξουμε και να ενθαρρύνουμε το πολύτιμο έργο που επιτελούν τα ιδρύματα προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών. Συγκεκριμένα, είναι ανάγκη να εξαλείψουμε τα εμπόδια που ανακόπτουν την ανάπτυξη του διασυνοριακού τους έργου σε θέματα όπως η έρευνα, η υγεία ή ο πολιτισμός. Η καθιέρωση ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου θα μειώσει το κόστος και την αβεβαιότητα. Θα δώσει επίσης τη δυνατότητα στα ιδρύματα να επωφεληθούν από την ευρύτερη προβολή για να προωθήσουν τις δραστηριότητές τους και να προσελκύσουν μεγαλύτερη χρηματοδότηση, χάρις στο ευρωπαϊκό σήμα

Στόχος της πρότασης είναι να δημιουργηθεί ενιαία ευρωπαϊκή νομική μορφή το «Ευρωπαϊκό Ίδρυμα» (FE) – το οποίο θα είναι βασικά το ίδιο σε όλα τα κράτη μέλη. Θα συνυπάρχει με τα εθνικά ιδρύματα των κρατών μελών. Η απόκτηση του καθεστώτος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος θα είναι απολύτως εθελοντική.

Αντικείμενο: το θεσμικό πλαίσιο αφορά τα κοινωφελή ιδρύματα, τα οποία αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των ιδρυμάτων και τα οποία υπάρχουν σε όλα τα κράτη μέλη και είναι αναγνωρισμένα από αυτά.

Κυριότερες απαιτήσεις για το FE: το θεσμικό πλαίσιο καθορίζει τις κυριότερες απαιτήσεις για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα. Για παράδειγμα, κάθε FE θα πρέπει να αποδεικνύει τον κοινωφελή σκοπό του, τη διασυνοριακή του διάσταση, καθώς και ότι διαθέτει τα ελάχιστα ιδρυτικά περιουσιακά στοιχεία ύψους 25.000 ευρώ.

Πώς μπορούν να συσταθούν FE: Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα μπορεί να συσταθεί εκ του μηδενός, με τη μετατροπή ενός εθνικού ιδρύματος σε Ευρωπαϊκό Ίδρυμα ή μέσω της συγχώνευσης εθνικών ιδρυμάτων. Το FE αποκτά νομική προσωπικότητα από τη στιγμή της εγγραφής του σε ένα κράτος μέλος.

Οφέλη από την απόκτηση καθεστώτος Ευρωπαϊκού Ιδρύματος:

Μείωση του κόστους και της αβεβαιότητας: Τα Ευρωπαϊκά Ιδρύματα θα διαθέτουν νομική προσωπικότητα και δικαιοπρακτική ικανότητα σε όλα τα κράτη μέλη. Αυτό το νέο καθεστώς θα τους δίνει τη δυνατότητα να αναπτύσσουν δραστηριότητες και να διοχετεύουν την χρηματοδότηση εντός της ΕΕ με ευκολότερο και λιγότερο δαπανηρό τρόπο, χάρις στους ταυτόσημους κανόνες οι οποίοι θα διέπουν τη λειτουργία τους σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ευρωπαϊκό σήμα: το θεσμικό πλαίσιο θα προσφέρει στο FE ευρωπαϊκό σήμα και εικόνα, πράγμα το οποίο αναμένεται να καταστήσει τα Ευρωπαϊκά Ιδρύματα αναγνωρίσιμα και αξιόπιστα και, επομένως, να ενθαρρύνει τις διασυνοριακές δραστηριότητες των ιδρυμάτων, καθώς και τις διασυνοριακές δωρεές.

Φορολογική μεταχείριση: Τα Ευρωπαϊκά Ιδρύματα θα επωφελούνται από το ίδιο φορολογικό καθεστώς που ισχύει και για τα εθνικά ιδρύματα. Οι δωρητές που στηρίζουν τα Ευρωπαϊκά Ιδρύματα θα δικαιούνται τα ίδια φορολογικά οφέλη ως εάν να προσέφεραν δωρεά σε ίδρυμα που εδρεύει στο δικό τους κράτος μέλος. Και στις δύο περιπτώσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεωρούν το FE ισότιμο με τα κοινωφελή ιδρύματα που έχουν συσταθεί βάσει της δικής τους εθνικής νομοθεσίας.

Ιστορικό

Το θεσμικό πλαίσιο (καταστατικό) του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος είχε εξαγγελθεί στην «Πράξη για την Ενιαία Αγορά» (IP/11/469). Στην Πράξη για την Ενιαία Αγορά τονίστηκε η συνεισφορά των ιδρυμάτων στη χρηματοδότηση καινοτόμων πρωτοβουλιών δημοσίου συμφέροντος και ζητήθηκε δραστηριοποίηση για την υπέρβαση των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν τα ιδρύματα κατά τη διασυνοριακή τους λειτουργία στην ΕΕ.

Η παρούσα πρόταση βασίζεται στην έρευνα που διενεργήθηκε από την Επιτροπή, με μελέτη σκοπιμότητας1, δύο δημόσιες διαβουλεύσεις2 (IP/09/270; IP/10/1390) και επαφές με τον τομέα των ιδρυμάτων.

Βλ. επίσης MEMO/12/79

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/eufoundation/index_en.htm

Πληροφορίες :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/eufoundation/feasibilitystudy_en.pdf

2 :

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/foundation/summary_report_en.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0467:FIN:EN:PDF.


Side Bar