Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Fremme af projekter, der gavner hele samfundet: statutten for den europæiske almennyttige fond

Bruxelles, den 8. februar 2012 – Almennyttige fonde har som mål at virke til gavn for den brede offentlighed. Deres indsats er koncentreret om områder, der er vigtige for EU-borgerne og EU-økonomien. De arbejder for eksempel inden for social- og sundhedsvæsenet, fremmer forskning og støtter kultur. De almennyttige fonde uddeler penge til disse formål og administrerer projekter. Forskellene mellem og hindringerne i EU-landenes lovgivninger gør det imidlertid ofte dyrt og besværligt for de almennyttige fonde at yde en indsats på tværs af grænserne. Når de for eksempel beslutter sig for at udføre en opgave i udlandet, skal de ofte bruge en del af deres ressourcer på at få juridisk rådgivning og opfylde de lovmæssige og administrative krav, der er fastsat i de forskellige EU-landes lovgivning. Det beløb, som de almennyttige fonde har til rådighed til aktiviteter, der skal gavne den brede offentlighed, mindskes derved og kan få fondene til at afholde sig fra at gå videre med den pågældende indsats.

Kommissionen har i dag fremlagt et forslag til en statut for den europæiske almennyttige fond for at gøre det lettere for sådanne fonde at støtte almennyttige aktiviteter i EU.

EU-kommissær for det indre marked, Michel Barnier, sagde: "Vi skal støtte og give et incitament til den værdifulde indsats, som almennyttige fonde yder for EU's borgere. Vi skal især sørge for at fjerne hindringerne for indsatsen inden for bl.a. forskning, sundhed og kultur, der ydes på tværs af grænserne. Med en ny europæisk statut mindskes udgifterne og uvisheden. Almennyttige fonde vil også blive mere synlige med et europæisk mærke og vil derigennem kunne skabe større opmærksomhed om deres arbejde og tiltrække flere økonomiske midler."

Hensigten med forslaget er at skabe en fælles europæisk retlig form – den europæiske almennyttige fond (FE) – der grundlæggende skal være ens i alle EU-lande. Den nye fond ligestilles med indenlandske almennyttige fonde, som fuldstændig frivilligt kan vælge at få status som europæisk almennyttig fond eller ej.

Anvendelsesområde: Statutten finder anvendelse på almennyttige fonde, der udgør størstedelen af fondssektoren, og som findes og anerkendes i alle EU-lande.

Hovedkrav til FE: Der fastsættes i statutten en række krav til den europæiske almennyttige fond. Eksempelvis skal hver enkelt FE fremlægge dokumentation for sine almennyttige aktiviteter og sin grænseoverskridende dimension, og for at den har minimumsstiftelsesaktiver på 25 000 EUR.

Hvordan en FE oprettes: Den europæiske almennyttige fond kan oprettes fra grunden, ved at omdanne en national almennyttig fond til en europæisk almennyttig fond eller ved fusion mellem flere nationale almennyttige fonde. FE får retlig status af juridisk person, når den registreres i et EU-land.

Fordele ved at blive en europæisk almennyttig fond:

Nedbringelse af udgifter og uvished: Europæiske almennyttige fonde får retlig status og retsevne i alle EU-lande. Den nye status giver dem mulighed for lettere og billigere at udføre arbejde i og kanalisere midler ud i EU takket være de ensartede regler, de skal følge i hele EU.

Europæisk mærke: Statutten forsyner FE med et europæisk mærke og image, som skal gøre europæiske almennyttige fonde let genkendelige og troværdige. Derved får fondene bedre mulighed for at udføre arbejde på tværs af grænserne, og der vil være et incitament til at yde grænseoverskridende donationer.

Skattemæssig behandling: Europæiske almennyttige fonde behandles skattemæssigt på samme måde som almennyttige fonde, der er etableret i det pågældende EU-land. Alle, der yder donationer til europæiske almennyttige fonde, underlægges samme skattemæssige behandling som den, der gælder for donationer til almennyttige fonde, der er etableret i det EU-land, hvor donor har sit hjemsted. I begge tilfælde betragter EU-landene FE som ligestillet med almennyttige fonde, der er etableret i henhold til deres egen nationale lovgivning.

Baggrund

Det blev i akten for det indre marked (IP/11/469) fastsat, at der skulle udarbejdes en statut for europæiske almennyttige fonde. I akten for det indre marked fremhæves de almennyttige fondes bidrag til finansiering af nyskabende initiativer til gavn for almenvellet, og akten indeholder en opfordring til en indsats for at fjerne de hindringer, fondene støder på, når de opererer på tværs af grænserne i EU.

Dette nye forslag bygger på undersøgelser, der er foretaget af Kommissionen i form af en feasibilityundersøgelse1, to offentlige høringer2 (IP/09/270; IP/10/1390) og kontakter med fondssektoren.

Se også MEMO/12/79

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/eufoundation/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/eufoundation/feasibilitystudy_en.pdf

2 :

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/foundation/summary_report_en.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0467:FIN:EN:PDF.


Side Bar