Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Насърчаване на общественополезни проекти: Статут на европейска фондация

Брюксел, 8 февруари 2012 г. – Целите на фондациите са от полза за обществото като цяло. Техните дейности се насочени към области от значение за европейските граждани и европейската икономика. Например те работят активно в областта на социалните и здравните услуги; подкрепят научните изследвания и насърчават културата. За тази цел фондациите отпускат безвъзмездни средства и изпълняват проекти. Разликите между националните законодателства и съществуващите в тях пречки обаче често затрудняват и оскъпяват трансграничните дейности. Например, когато решат да действат в чужбина, фондациите често трябва да изразходват част от своите ресурси за правни консултации и за изпълнение на законовите и административните изисквания на различните национални законодателства в целия ЕС. Така се намалява размерът на средствата, които фондациите могат да използват за общественополезни цели, и може да бъде възпряно по-нататъшното развитие на тяхната дейност.

Днес Комисията представи предложение за статут на европейска фондация, с което ще се улесни помощта от страна на фондациите за общественополезни каузи в целия ЕС.

Комисарят за вътрешния пазар Мишел Барние заяви: „Ние трябва да подкрепяме и насърчаваме ценната работа, извършвана от фондациите в полза на европейските граждани. По-специално трябва да отстраним препятствията, затрудняващи тяхната трансгранична работа по въпроси като научните изследвания, здравеопазването или културата. Въвеждането на европейски статут ще намали разходите и несигурността. То също така ще осигури възможност на фондациите да получат по-голяма публичност, за да информират за дейността си и да привлекат повече средства благодарение на европейския знак. "

Предложението има за цел да създаде единна европейска правна форма - „европейска фондация“, която в основата си ще бъде еднаква във всички държави-членки. Тя ще съществува успоредно с националните фондации. Придобиването на статут на европейска фондация ще бъде изцяло на доброволен принцип.

Обхват: Статутът се съсредоточава върху фондациите с общественополезна цел, които съставляват по-голямата част от сектора на фондациите и които присъстват във всички държави-членки и са признати от тях.

Основни изисквания за европейска фондация: Статутът определя основните изисквания за европейската фондация. Например всяка европейска фондация ще трябва да докаже, че има общественополезна цел и трансгранично измерение, и да представи минимален учредителен капитал на стойност 25 000 EUR.

Как може да бъде учредена европейска фондация: Европейската фондация може да бъде създадена като нова структура или чрез преобразуване на национална фондация в европейска фондация или чрез сливане на национални фондации. Европейската фондация придобива юридическа правосубектност при регистрацията си в държава-членка.

Ползи от придобиването на Статут на европейска фондация:

Намаляване на разходите и несигурността: Европейските фондации ще имат юридическа правосубектност и правоспособност във всички държави-членки. Този нов статут ще им позволи по-лесно и по-ефективно да извършват дейности и насочват финансиране в рамките на ЕС, благодарение на сходните правила, които ще се прилагат към тях в целия ЕС.

Европейски знак: Статутът ще предостави на европейските фондации европейски знак и имидж, които би трябвало да ги направят по-лесни за разпознаване и вдъхващи по-голямо доверие, което пък би насърчило трансграничните им дейности, както и трансграничните дарения.

Данъчно облагане: Европейските фондации ще се ползват от същия данъчен режим като националните фондации. Дарителите, подкрепящи европейските фондации, ще имат право на същите данъчни облекчения, които биха получили при дарение за фондация, установена в собствената им държава-членка. И в двата случая държавите-членки ще трябва да считат европейските фондации като равностойни на фондациите с общественополезна цел, учредени съгласно националното им законодателство.

Контекст

Статутът на европейска фондация беше обявен в Акта за единния пазар (IP/11/469). Там се подчертава приносът на фондациите за финансиране на новаторски инициативи от обществен интерес и се призовава за действия с цел преодоляване на трудностите пред трансграничната им дейност в рамките на ЕС.

Това предложение се основава на работата на Комисията, при която бяха осъществени проучване за осъществимост1, две обществени консултации2 (IP/09/270; IP/10/1390) и контакти със сектора на фондациите.

Вж. също MEMO/12/79

За повече информация:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/eufoundation/index_en.htm

За контакт:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/eufoundation/feasibilitystudy_en.pdf

2 :

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/foundation/summary_report_en.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0467:FIN:EN:PDF.


Side Bar