Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 19 oktober 2012

Kommissionär Johannes Hahn till Grekland för att visa hur regionalfonderna kan användas som verktyg för återhämtning

EU:s regionalkommissionär Johannes Hahn är i Grekland i dag för att tala om hur EU:s regionalfonder bäst kan användas för tillväxt inom EU:s nästa långtidsbudget.

Johannes Hahn träffar guvernörerna för de tretton grekiska regionerna i Aten, och tänker redogöra för vad kommissionen anser att Grekland bör satsa på under nästa budgetperiod 2014–2020 och för att lyfta fram de områden som behöver uppmärksammas så att de nuvarande fonderna används på bästa sätt. Det blir utgångspunkten för en diskussion om hur programmen utformas och vart investeringarna ska gå.

Han åker också till Thessaloniki där han träffar företrädare för näringslivet i norra Grekland för att bedöma regionalfondernas inverkan i praktiken och diskutera åtgärder för en företagarvänligare miljö.

Där besöker han också EU-finansierade projekt tillsammans med Thessalonikis borgmästare Yannis Boutaris.

– Vi kommer till Grekland med ett hoppfullt budskap. EU-fonderna är för närvarande Greklands viktigaste källa till offentliga investeringar. Vi har sett enorma satsningar på att ta itu med de komplicerade, överbelastade systemen för administration av EU-medel. Vi måste nu satsa ännu hårdare och fokusera på investeringar som vi vet kommer att ge resultat vid denna helt avgörande tidpunkt. I och med att Kallikrates regionalpolitiska och förvaltningspolitiska reformer ger mer makt och ansvar till regionerna har Grekland nu ett tillfälle att förvandla sina regioner till återhämtnings- och tillväxtlokomotiv, sa Johannes Hahn före mötet med guvernörerna i Aten.

De regionalpolitiska prioriteringarna under nästa budgetperiod går främst ut på att styra investeringarna dit där de får störst verkan, förbättra företagsklimatet och gå vidare med reformerna för att förenkla förvaltningen av regionalfonderna.

Johannes Hahn uppmanar de grekiska regionerna att kartlägga och utveckla investeringsmöjligheter där de redan har konkurrensfördelar, bl.a. förnybar energi, energieffektivitet, turism och kultur, jordbruk och vattenbruk. Det följer kommissionens förslag om regionalpolitiken i framtiden: man ska fokusera på färre prioriteringar, och de ska vara knutna till tydligare mål och villkor.

På närmare sikt kommer diskussionerna att inriktas på hur man skapar en företagarvänlig, investeringsbefrämjande miljö, stärker stödet till små och medelstora företag och deras tillgång till finansiering, uppmuntrar innovationen genom att föra ut nya produkter och processer på marknaden samt bygger färdig viktig infrastruktur (bredband i städerna och på landsbygden, investeringar i energieffektivitet och förnybar energi, motorvägar samt vatten och avfallshantering). Kommissionen vill även se till att det finns en modern offentlig förvaltning som kan stödja en ny, modern ekonomi. För de 181 prioriterade projekt som ska genomföras i Grekland kommer Johannes Hahn att uppmana de grekiska myndigheterna att ta medlen i anspråk så snabbt som möjligt för de jobb och den tillväxt som Grekland är i så desperat behov av.

Bakgrund

EU:s sammanhållningspolitiska medel till Grekland 2007–2013 uppgår till 20 miljarder euro. Skuldavskrivningen för den privata sektorn är 100 miljarder euro och det finansiella stödet från EU och internationella givare uppgår till 240 miljarder euro.

Arbetsgruppen för Grekland, som inrättades i mitten av 2011, hjälper de grekiska myndigheterna att påskynda det praktiska genomförandet av investeringar med medel från strukturfonderna.

Kommissionen och de grekiska myndigheterna har upprättat en lista på 181 strategiska prioriterade projekt på totalt 11,5 miljarder euro (EU-medel och grekiska medel sammantaget) på centrala områden: transporter, miljö, energi, digital konvergens, FoU, innovation, förvaltningsreformer, turism och kultur. Den grekiska regionministern utsåg nyligen en samordnare för att påskynda genomförandet av programmen, som ska vara färdiga senast 2015.

Ökad samfinansiering

EU:s regeringar och Europaparlamentet beslutade i december 2011 att tillfälligt öka EU:s samfinansieringssats med högst 10 procentenheter för Grekland, utan att EU-medlens volym ökar totalt sett. Projekt i Grekland kan sedan dess alltså samfinansieras med upp till 95 %.

Kommissionen har också föreslagit att kvarvarande regionalpolitiska medel ska kunna användas för att stötta garantier och lån från finansinstitut som Europeiska investeringsbanken (EIB), ett s.k. riskdelningsinstrument. Det är avsett att lösa det allvarliga problem som Grekland och andra EU-länder står inför med att uppbåda den privata finansiering som krävs för att genomföra centrala projekt som bara får delfinansieras med offentliga medel.

Eftersom små och medelstora företag har avgörande betydelse för att skapa sysselsättning har kommissionen inrättat ett system omfattande 500 miljoner euro som använder EU-fonderna som garanti så att småföretag kan få tillgång till lån. Fonderna kan också användas som garanti för större projekt i Grekland.

Mer information:

Greklands nationella strategiska referensram

Europeiska kommissionens representation i Grekland

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar