Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKA KOMISIJA

Sporočilo za medije

Bruselj, 19. oktobra 2012

Komisar Johannes Hahn na obisku v Grčiji: regionalna sredstva za oživitev gospodarstva

Evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn bo danes v Grčiji predstavil najučinkovitejši način uporabe sredstev iz evropskih regionalnih skladov za okrepitev rasti v naslednjem večletnem finančnem okviru EU.

Komisar Hahn bo na srečanju s 13 guvernerji grških regij v Atenah pojasnil, na katera področja bi morala Grčija po mnenju Evropske komisije usmeriti svoja prizadevanja v naslednjem proračunskem obdobju (2014–2020), in opozoril, na kaj bi morala biti še posebej pozorna, da se trenutno razpoložljiva sredstva kar najbolje izkoristijo. To bo izhodišče za razprave o zasnovi programov, pa tudi o tem, kam so usmerjene naložbe.

Komisar Hahn bo obiskal tudi Solun, kjer se bo srečal s predstavniki gospodarstva iz severne Grčije. Namen tega srečanja bosta ocena konkretnih učinkov regionalnih sredstev in razprava o ukrepih za ustvarjanje podjetjem prijaznejšega okolja.

V Solunu si bo z županom Yannisom Boutarisom tudi ogledal sofinancirane projekte.

Pred srečanjem z guvernerji v Atenah je komisar Hahn povedal: „V Grčijo prihajam s sporočilom upanja. Sredstva iz evropskih skladov so trenutno glavni grški instrument za javne naložbe. Priča smo bili velikim prizadevanjem pri obvladovanju zapletenih in preobremenjenih sistemov upravljanja evropskih sredstev. Zdaj je treba prizadevanja še okrepiti in se osredotočiti na naložbe, ki bodo v tem odločilnem času resnično prinesle rezultate.“

Dodal je še: „Z nedavno upravno reformo Kallikratis so regije dobile večja pooblastila in odgovornosti, Grčiji pa se s tem ponuja priložnost, da svoje regije spremeni v gonila oživitve in prihodnje rasti gospodarstva.“

Glavne prednostne naloge regionalne politike v naslednjem proračunskem obdobju bodo najverjetneje povezane z usmerjanjem naložb na področja, na katerih bo njihov učinek največji, izboljšavami poslovnega okolja ter nadaljevanjem reform za poenostavitev in racionalizacijo sistema za upravljanje sredstev iz regionalnih skladov.

Komisar Hahn bo regije pozval, naj opredelijo in razvijajo priložnosti za naložbe na področjih, kjer imajo grške regije že primerjalne konkurenčne prednosti, kot so obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost, turizem, kultura, kmetijsko-živilski sektor in ribogojstvo. Ti ukrepi so v skladu s predlogi Evropske komisije glede prihodnje regionalne politike, ki naj bi se osredotočila na manjše število prednostnih nalog ter določila jasnejše cilje in pogoji.

Kratkoročno pa bodo v ospredju razprav ustvarjanje podjetjem prijaznega in naložbam naklonjenega okolja, izboljšanje podpore malim in srednjim podjetjem z lajšanjem dostopa do financiranja, spodbujanje inovacij s tržnim uvajanjem novih izdelkov in postopkov ter dokončanje glavnih infrastrukturnih omrežij (pokritost s širokopasovnim internetnim dostopom na podeželju in v mestih, naložbe v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije, avtoceste, gospodarjenje z vodnimi viri in ravnanje z odpadki). Poleg tega želi Komisija zagotoviti, da se v podporo novemu, sodobnemu gospodarstvu posodobi tudi javna uprava. V zvezi s 181 dogovorjenimi prednostnimi projekti za Grčijo pa bo komisar Hahn pozval grške organe, naj okrepijo prizadevanja za pospešeno uporabo sredstev za nujno potrebna delovna mesta in rast.

Ozadje

Evropska kohezijska sredstva za Grčijo v obdobju 2007–2013 znašajo 20 milijard evrov. Zasebni sektor se je odpovedal terjatvam v višini 100 milijard evrov, finančna podpora EU in mednarodnih partnerjev pa znaša 240 milijard evrov.

Delovna skupina za Grčijo, ustanovljena sredi leta 2011, si prizadeva okrepiti zmogljivost grških organov za pospešeno izvajanje naložb strukturnih skladov.

Komisija je skupaj z grškimi organi pripravila seznam 181 strateških prednostnih projektov v vrednosti 11,5 milijarde evrov (sredstva EU in nacionalna sredstva) na ključnih področjih, kot so: promet, okolje, energetika, digitalno zbliževanje, raziskave in tehnološki razvoj, inovacije, upravna reforma, turizem in kultura. Grški minister za regionalni razvoj je pred kratkim imenoval koordinatorja za pospešeno izvajanje programov, ki bi morali biti zaključeni leta 2015.

Zvišanje stopenj sofinanciranja

Decembra 2011 so se vlade držav članic EU in Evropski parlament dogovorili o začasnem instrumentu, ki omogoča, da se delež sofinanciranja EU za Grčijo začasno zviša za 10 odstotnih točk, ne da bi se povečal skupni obseg skladov EU. Odtlej je mogoče projekte v Grčiji sofinancirati v višini do 95 odstotkov.

Komisija je predlagala tudi, da se še razpoložljiva sredstva regionalne politike uporabijo za zavarovanje garancij in posojil finančnih institucij, kot je Evropska investicijska banka (EIB); gre za t. i. „instrument delitve tveganja“. Cilj ukrepa je odpraviti velike težave, ki jih imajo Grčija in druge države članice pri zbiranju zasebnih finančnih sredstev, potrebnih za izvajanje pomembnih projektov, ki jih je mogoče le deloma financirati z javnimi sredstvi.

Komisija priznava ključno vlogo malih in srednjih podjetij (MSP) pri zagotavljanju delovnih mest, zato je vzpostavila sistem v vrednosti 500 milijonov evrov, pri katerem se bodo evropska sredstva lahko uporabila kot jamstvo, ki bo podjetjem olajšalo dostop do posojil. Ta sredstva se lahko uporabijo tudi kot jamstvo za večje projekte v Grčiji.

Več informacij:

Grški nacionalni strateški referenčni okvir

Predstavništvo Evropske komisije v Grčiji

Kontakta:

Shirin Wheeler (+32 22966565)

Annemarie Huber (+32 22993310)


Side Bar