Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli [19. októbra 2012]

Komisár Johannes Hahn navštívil Grécko, aby podporil využívanie regionálnych fondov ako nástroja na hospodárske oživenie

Komisár EÚ pre regionálnu politiku Johannes Hahn dnes pri návšteve Grécka predstaví najúčinnejší spôsob využívania regionálnych fondov EÚ na posilnenie rastu v rámci nasledujúceho viacročného finančného rámca EÚ.

V Aténach sa stretne s 13 guvernérmi gréckych regiónov, aby vysvetlil, na ktoré oblasti by podľa Európskej komisie malo Grécko zamerať svoje úsilie v nasledujúcom rozpočtovom období 2014 – 2020, a zdôraznil, čomu je potrebné venovať pozornosť v záujme čo najlepšieho využitia súčasných fondov. Stretnutie bude východiskovým bodom pre diskusie o tom, ako sú programy koncipované a kam v konečnom dôsledku smerujú investície.

Komisár Hahn navštívi tiež Solún, kde sa stretne so zástupcami podnikateľskej obce severného Grécka, aby zhodnotil lokálny dosah regionálnych fondov a prediskutoval opatrenia potrebné na vytvorenie priaznivejšieho podnikateľského prostredia.

V sprievode starostu Solúna Yannisa Boutarisa navštívi tiež projekty spolufinancované z prostriedkov EÚ.

Pred stretnutím s guvernérmi v Aténach komisár Hahn uviedol: „Do Grécka prichádzame s posolstvom nádeje. Fondy EÚ sú v súčasnosti hlavným nástrojom Grécka na verejné investície. Boli sme svedkami obrovského úsilia vynaloženého na riešenie problémov spojených so zložitými a preťaženými systémami správy fondov EÚ. Teraz musíme toto úsilie ešte vystupňovať a zamerať sa na investície, o ktorých vieme, že v týchto mimoriadne kritických časoch povedú k výsledkom.“

A dodal: „Vďaka nedávnej administratívnej reforme pod názvom „program Kallicrates“, ktorou sa regiónom priznala väčšia právomoc a zodpovednosť, má teraz Grécko možnosť premeniť svoje regióny na hybné sily hospodárskeho oživenia a budúceho rastu.

Hlavné priority regionálnej politiky v nasledujúcom rozpočtovom období budú pravdepodobne zamerané na smerovanie investícií do oblastí, kde budú mať najväčší prínos, zlepšovanie podnikateľského prostredia a nadviazanie na reformy s cieľom zjednodušiť a zracionalizovať systém správy regionálnych fondov.

Komisár Hahn vyzve regióny, aby identifikovali a rozvíjali príležitosti na podnikanie v oblastiach, v ktorých už grécke regióny majú relatívnu konkurenčnú výhodu, ako je oblasť energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti, cestovného ruchu a kultúry, spracovania potravín a akvakultúry. Tieto opatrenia sú v súlade s návrhmi Komisie týkajúcimi sa budúcej regionálnej politiky: menší počet priorít, ale jasnejšie ciele a podmienky.

V krátkodobejšom horizonte sa diskusie budú zameriavať na vytváranie prostredia priaznivého pre podnikanie, ktoré prinesie investície, zlepšenie podpory pre malé a stredné podniky prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k financiám, podporovanie inovácií prostredníctvom uvádzania na trh nových výrobkov a postupov a dokončenie kľúčových infraštruktúrnych sietí (širokopásmové pripojenie vo vidieckych a mestských oblastiach, investície do energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie, diaľnice, vodohospodárstvo a odpadové hospodárstvo). Komisia chce tiež zabezpečiť, aby na podporu novej modernej ekonomiky bola k dispozícii modernizovaná štátna správa. Pokiaľ ide o 181 spoločne dohodnutých prioritných projektov pre túto krajinu, komisár Hahn vyzve grécke orgány, aby urýchlili čerpanie prostriedkov v záujme zabezpečenia tak veľmi potrebných pracovných miest a rastu.

Súvislosti

Finančné prostriedky, ktoré Európska únia vyčlenila na pomoc Grécku v rámci politiky súdržnosti na roky 2007 – 2013, predstavujú sumu 20 miliárd EUR. Súkromný sektor odpísal grécke dlhy vo výške 100 miliárd EUR, zatiaľ čo EÚ a medzinárodní partneri mu poskytli pomoc vo výške 240 miliárd EUR.

Pracovná skupina pre Grécko, ktorá bola vytvorená v polovici roka 2011, pomáha posilniť kapacitu gréckych orgánov, pokiaľ ide o urýchlenie realizácie investícií financovaných zo štrukturálnych fondov v praxi.

Komisia v spolupráci s gréckymi orgánmi vypracovala zoznam 181 strategických prioritných projektov v celkovej hodnote 11,5 milióna EUR (finančné prostriedky poskytnuté EÚ a Gréckom spolu), ktoré sa týkajú týchto kľúčových oblastí: doprava, životné prostredie, energetika, digitálna konvergencia, výskum a technologický rozvoj, inovácie, administratívna reforma, cestovný ruch a kultúra. Grécky minister pre regionálny rozvoj nedávno vymenoval koordinátora, aby urýchlil vykonávanie programov, ktoré majú byť dokončené v roku 2015.

Zvýšenie mier spolufinancovania

Vlády členských štátov EÚ a Európsky parlament sa v decembri 2011 dohodli na dočasnom nástroji, ktorý umožňuje dočasne zvýšiť podiel EÚ na spolufinancovaní o desať percentuálnych bodov bez toho, aby sa zvýšil celkový objem prostriedkov, ktoré EÚ poskytne Grécku. Grécko môže odvtedy využívať projekty, ktoré sú spolufinancované až do výšky 95 %.

Komisia tiež navrhla, aby sa prostriedky vyčlenené v rámci regionálnej politiky, ktoré sú ešte k dispozícii, využili ako zábezpeka za záruky a úvery poskytnuté finančnými inštitúciami, ako je Európska investičná banka – tzv. nástroj s rozdelením rizika. Týmto opatrením sa majú riešiť závažné prekážky, ktorým Grécko a ďalšie členské štáty čelia pri získavaní finančných prostriedkov zo súkromných zdrojov potrebných na realizáciu kľúčových projektov, ktoré nie je možné plne financovať z verejných prostriedkov.

Vzhľadom na dôležitú úlohu, ktorú malé a stredné podniky zohrávajú pri poskytovaní pracovných miest, Komisia zaviedla systém v hodnote 500 miliónov EUR umožňujúci využívať fondy EÚ ako záruku, ktorá pomôže podnikom v prístupe k úverom. Fondy sa tiež môžu použiť ako záruka za väčšie projekty v Grécku.

Ďalšie informácie:

Grécky národný strategický referenčný rámec

Zastúpenie Európskej Komisie v Grécku (v gréčtine)

Kontaktné osoby :

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar