Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 19 października 2012 r.

Wizyta komisarza Johannesa Hahna w Grecji ─ wykorzystanie funduszy regionalnych jako impulsu do naprawy gospodarczej

Unijny komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn przebywa dzisiaj z wizytą w Grecji. Jego wizyta ma na celu przedstawienie najbardziej skutecznych sposobów wykorzystania funduszy regionalnych UE na rzecz wzrostu gospodarczego w kontekście następnego długoterminowego budżetu UE.

Komisarz Hahn spotka się w Atenach z 13 gubernatorami greckich regionów, aby ustalić na jakich dziedzinach, zdaniem Komisji Europejskiej, Grecja może najlepiej skoncentrować swoje wysiłki w ramach następnego budżetu na lata 2014-2020 i na co powinna zwrócić uwagę, aby jak najlepiej wykorzystać obecne fundusze. Spotkanie to będzie stanowiło punkt wyjściowy do dalszych rozmów na temat sposobu projektowania programów i koncentracji inwestycji.

Komisarz Hahn odbędzie również podróż do Salonik, gdzie spotka się z przedstawicielami środowiska biznesowego północnej Grecji, aby ocenić lokalny wpływ funduszy regionalnych oraz omówić sposoby stworzenia lepszych warunków dla rozwoju biznesu.

Komisarz odwiedzi jednocześnie, wraz z burmistrzem Salonik Yannisem Boutarisem, współfinansowane projekty.

„Przywozimy do Grecji wiadomości pełne nadziei. Fundusze unijne są obecnie głównym instrumentem inwestycji publicznych Grecji. Byliśmy świadkami olbrzymiej pracy nad uproszczeniem skomplikowanych i nadmiernie obciążających systemów administrowania funduszami UE. Obecnie jeszcze bardziej zwiększamy nasze wysiłki i skupiamy się na pewnych inwestycjach, które w tym krytycznym momencie gwarantują efekty.” – powiedział komisarz Hahn przed spotkaniem z gubernatorami w Atenach.

Dodał również: „W następstwie ostatniej reformy regionalnej i administracyjnej Kallicrates, która daje regionom więcej uprawnień i odpowiedzialności, Grecja ma teraz możliwość uczynienia ze swoich regionów lokomotywy odnowy gospodarczej i przyszłego rozwoju gospodarczego.”

Głównymi priorytetami polityki regionalnej w ramach następnego okresu budżetowego będą prawdopodobnie inwestycje przynoszące największe efekty i mające wpływ na polepszenie warunków rozwoju biznesu, bazując na reformach ułatwiających i usprawniających system zarządzania funduszami regionalnymi.

Komisarz Hahn zaapeluje do regionów o zidentyfikowanie i opracowanie możliwości inwestycyjnych, w dziedzinach, w których Grecja ma już znaczną przewagę konkurencyjną, takich jak energia odnawialna, efektywność energetyczna, turystyka i kultura, przetwórstwo rolno-spożywcze i akwakultura. Działania te są zgodne z propozycjami Komisji w zakresie przyszłej polityki regionalnej, skupiającej się na mniejszej liczbie priorytetów powiązanych z bardziej konkretnymi celami i warunkami.

W perspektywie krótkoterminowej, rozmowy będą się koncentrowały na stworzeniu lepszych, sprzyjających inwestycjom warunków dla rozwoju biznesu, wzmocnieniu wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie ich dostępu do finansowania, zachęcaniu do innowacji poprzez wprowadzanie na rynek nowych produktów i procesów oraz uzupełnieniu braków w kluczowych sieciach infrastruktury (zasięg łączności szerokopasmowej na terenach miejskich i wiejskich, inwestycje w efektywność energetyczną i źródła energii odnawialnej, autostrady i zarządzanie wodą i odpadami). Komisja chce również zagwarantować pomoc zreformowanej administracji publicznej, we wspieraniu nowej nowoczesnej gospodarki. Komisarz Hahn wezwie również władze Grecji do przyspieszenia wykorzystania funduszy w ramach 181 wspólnie uzgodnionych priorytetowych projektów dla Grecji do tworzenia tak bardzo potrzebnych miejsc pracy i rozwoju gospodarczego.

Kontekst

Środki z Funduszu Spójności UE dla Grecji na okres 2007-2013 wynoszą 20 mld EUR. Umorzenia obniżające wartość zobowiązań wobec sektora prywatnego wynoszą 100 mld euro, a pomoc finansowa ze strony UE i partnerów międzynarodowych sięga 240 mld euro.

Grupa Zadaniowa ds. Grecji, utworzona w połowie 2011 r., pomaga w zwiększeniu zdolności władz greckich do przyspieszenia realizacji inwestycji w Grecji w ramach funduszy strukturalnych.

Komisja opracowała wspólnie z władzami Grecji wykaz 181 strategicznych projektów priorytetowych o całkowitej wartości 11,5 mld EUR (fundusze UE i fundusze krajowe łącznie) obejmujący następujące dziedziny: transport, środowisko, energię, konwergencję cyfrową, badania i rozwój technologiczny, reformę administracyjna, turystykę i kulturę. Minister rozwoju regionalnego Grecji powołał koordynatora, którego zadaniem jest przyspieszenie realizacji programów, których termin upływa w 2015 r.

Zwiększenie części współfinansowania

W grudniu 2011 r. rządy państw UE i Parlament Europejski uzgodniły mechanizm pozwalający na tymczasowe zwiększenie części współfinansowania UE dla Grecji o maksymalnie 10 punktów procentowych, bez zwiększania całościowej wartości funduszy unijnych. Od tamtej pory Grecja mogła skorzystać z projektów współfinansowanych na poziomie 95 procent.

Komisja zaproponowała również umożliwienie wykorzystania dostępnego jeszcze regionalnego przydziału środków, w celu wsparcia gwarancji i pożyczek udzielonych przez instytucje finansowe, takie jak Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) ─ mechanizm zwany również „instrumentem opartym na podziale ryzyka”. Środki te mają na celu pomoc w trudnościach jakie obecnie doświadcza Grecja i inne państwa członkowskie, w zwiększeniu finansowania prywatnego niezbędnego do realizacji kluczowych projektów, które mogą być jedynie częściowo finansowane z funduszy publicznych.

Mając na uwadze znaczącą rolę małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w tworzeniu miejsc pracy, Komisja stworzyła system o wartości 500 mln EUR, służący do wykorzystania funduszy UE jako gwarancji pomagającej przedsiębiorstwom w uzyskaniu dostępu do kredytów. Fundusze mogą być również wykorzystane jako gwarancje dla większych projektów realizowanych w Grecji.

Dodatkowe informacje:

narodowe strategiczne ramy odniesienia Grecji

reprezentacja Komisji Europejskiej w Grecji

Kontakt:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar