Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS KOMISIJA

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 19. oktobrī

Komisārs Johanness Hāns Grieķijā uzsver reģionālo fondu nozīmību ekonomikas atveseļošanā

ES reģionālās politikas komisārs Johanness Hāns šodien atrodas vizītē Grieķijā, lai skaidrotu, kā ES reģionālos fondus vislietderīgāk izmantot izaugsmei nākamajā ES ilgtermiņa budžeta periodā.

Komisārs Hāns Atēnās tiksies ar trīspadsmit Grieķijas reģionu vadītājiem, lai paustu Eiropas Komisijas viedokli, kurām jomām Grieķijai vislietderīgāk pievērsties nākamajā budžeta periodā (2014—2020), un lai uzsvērtu, kam jāpievērš īpaša uzmanība ar mērķi visoptimālāk izmantot patlaban pieejamos līdzekļus. Tas būs sākumpunkts diskusijām par to, kā notiek programmu izstrāde, un par jomām, kurās jākoncentrē ieguldījumi.

Komisārs Hāns dosies uz Salonikiem, kur viņš tiksies ar Ziemeļgrieķijas uzņēmējdarbības aprindu pārstāvjiem, lai izvērtētu reģionālo fondu ietekmi uz vietas un lai apspriestu pasākumus, kas veicami uzņēmējdarbībai labvēlīgākas vides izveidē.

Tur viņš kopā ar Saloniku pilsētas mēru Yannis Boutaris apmeklēs uzņēmumus, kuros tiek īstenoti Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti.

Tikšanas laikā uzrunājot Grieķijas reģionu vadītājus Atēnās, komisārs Hāns sacīja: "Mēs esam ieradušies Grieķijā ar cerīgu vēstījumu. ES fondi patlaban ir galvenais publisko ieguldījumu instruments Grieķijā. Mēs esam pārliecinājušies, ka ir paveikts milzīgs darbs, lai vienkāršotu sarežģītās un pārslogotās ES fondu administrēšanas sistēmas. Tagad vēl enerģiskāk jāpievēršas ieguldījumiem, par kuriem zināms, ka tie šajā absolūti kritiskajā laikā dos rezultātus."

Viņš piebilda: "Līdz ar nesen īstenoto reģionālo un administratīvo reformu programmas "Kallicrates" ietvaros, kura piešķir lielākas pilnvaras un atbildību reģioniem, tagad Grieķijai ir iespēja pārvērst reģionus par dzinējspēku, kas sekmēs ekonomikas atveseļošanu un turpmāku izaugsmi."

Nākamajā budžeta periodā reģionālpolitikas galvenās prioritātes visdrīzāk būs šādas: koncentrēt ieguldījumus jomās, kurās tie būs vislietderīgākie, uzlabot uzņēmējdarbības vidi un veikt reformas, ar kurām tiks vienkāršota un racionalizēta reģionālo fondu administrēšanas sistēma.

Komisārs Hāns aicinās Grieķijas reģionus apzināt un attīstīt ieguldījumu iespējas tādās jomās, kurām jau ir konkurences priekšrocības, piemēram, atjaunojamie energoresursi, energoefektivitāte, tūrisms, kultūra, lauksaimniecības produktu pārstrāde un akvakultūra. Šie pasākumi atbilst priekšlikumiem, ar kuriem Komisija nākusi klajā reģionālpolitikas īstenošanai nākotnē, proti, mazāk prioritāšu, bet tās saistītas ar skaidrākiem mērķiem un nosacījumiem.

Tuvākajā laika periodā diskusijās vairāk uzmanības tiks veltīts tādas uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšanai, kas sekmēs ieguldījumus, uzlabos atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, tiem atvieglojot finansējuma pieejamību, ar jaunu produktu un procesu ieviešanu tirgū veicinot inovāciju un pabeidzot galveno infrastruktūras tīklu izveidi (platjoslas pārklājumu pilsētu un laiku teritorijās, ieguldījumus energoefektivitātē un atjaunojamo energoresursu avotos, automaģistrāļu izbūvē, ūdens resursu izmantošanā, atkritumu apsaimniekošanā). Turklāt Komisija vēlas nodrošināt, lai tiktu izveidota mūsdienīga valsts pārvalde, kas veicinātu jaunu mūsdienu ekonomiku. Kas attiecas uz 181 kopīgi saskaņoto prioritāro valsts projektu, komisārs Hāns aicinās Grieķijas iestādes rīkoties, lai līdzekļi ātrāk tiktu izmantoti tik ļoti nepieciešamo darbvietu un izaugsmes radīšanai.

Vispārīga informācija

ES Kohēzijas fonda finansējums Grieķijai 2007.—2013. gadā ir 20 miljardi eiro. Privātā sektora norakstīto parādu summa ir 100 miljardi eiro, bet ES un starptautisko partneru finansiālā palīdzība – 240 miljardi eiro.

Darba grupa, kas tika izveidota 2011. gada vidū Grieķijas problēmu risināšanai, palīdz stiprināt Grieķijas iestāžu spēju paātrināt struktūrfondu ieguldījumu īstenošanu uz vietas.

Komisija kopā ar Grieķijas iestādēm ir sastādījusi sarakstu, kurā iekļauts 181 prioritārs projekts ar kopējo vērtību 11,5 miljardi eiro (ES un Grieķijas finansējums kopā) šādās galvenajās jomās: transports, vide, enerģētika, digitālā konverģence, pētniecība un tehnoloģiju attīstība, inovācija, administratīvās reformas, tūrisms un kultūra. Pavisam nesen Grieķijas reģionālās attīstības ministrs ir norīkojis koordinatoru, lai paātrinātu līdz 2015. gadam īstenojamo programmu ieviešanu.

Līdzfinansējuma likmju palielināšana

ES valstu valdības un Eiropas Parlaments 2011. gada decembrī vienojās par pagaidu mehānismu, kas Grieķijai ļaus īslaicīgi paaugstināt līdzfinansējuma ES daļu par līdz pat 10 procentpunktiem, nepalielinot kopējo ES fondu apjomu. Kopš minētās likmju palielināšanas Grieķija var īstenot projektus, kas tiek līdzfinansēti līdz pat 95 % apmērā.

Komisija arī ierosināja izveidot tā saukto "riska dalīšanas instrumentu", proti, izmantot no reģionālpolitikas budžeta piešķirtos līdzekļus, kas arvien pieejami finanšu iestāžu, piemēram, Eiropas Investīciju bankas, izsniegtu garantiju un aizdevumu nodrošināšanai. Minētais instruments paredzēts tam, lai novērstu nopietnos šķēršļus, ar kuriem Grieķija un citas dalībvalstis saskaras, mēģinot piesaistīt privātu finansējumu, kas nepieciešams tādu būtisko projektu īstenošanai, kurus tikai daļēji iespējams finansēt no publiskiem līdzekļiem.

Atzīstot mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) būtisko nozīmi darbvietu nodrošināšanā, Komisija ir paredzējusi sistēmu 500 miljonu eiro apmērā, lai ES fondus izmantotu kā garantiju, kas nodrošinās aizdevumu pieejamību uzņēmumiem. Turklāt šos fondus varēs izmantot, lai nodrošinātu garantijas lielākiem projektiem Grieķijā.

Plašāka informācija:

Grieķijas Valsts stratēģiskais plāns

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Grieķijā

Kontaktpersonas:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar