Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 19. lokakuuta 2012

Komissaari Johannes Hahn Kreikassa vauhdittamassa aluerahastovetoista elvytystä

Aluepolitiikasta vastaava EU:n komission jäsen Johannes Hahn on tänään Kreikassa luonnostelemassa sitä, miten EU:n aluerahastoja voitaisiin parhaiten käyttää kasvun edistämiseen EU:n seuraavassa pitkän aikavälin talousarviossa.

Komissaari Hahn tapaa Kreikan alueiden 13 kuvernööriä Ateenassa. Tavoitteena on määrittää, miten Kreikan kannattaa Euroopan komission mielestä keskittää toimintansa seuraavalla budjettikaudella 2014–2020, ja tuoda esiin se, mihin on kiinnitettävä huomiota, jotta nykyiset varat voidaan käyttää parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä on lähtökohtana keskusteluille, joissa pohditaan ohjelmien suunnittelua ja viime kädessä investointien keskittämistä.

Komissaari Hahn matkustaa myös Thessalonikiin, jossa hän tapaa Pohjois-Kreikan yrittäjiä. Tarkoituksena on arvioida aluerahastojen vaikutusta kentällä ja keskustella toimenpiteistä, joilla voidaan luoda yritysmyönteisempi toimintaympäristö.

Thessalonikissa hän tutustuu yhteisrahoitettuihin hankkeisiin kaupungin pormestarin Yannis Boutariksen kanssa.

Ateenan kuvernööritapaamisen alla komissaari Hahn totesi tuovansa Kreikkaan toivon sanomaa. ”EU:n rahastot ovat nykyisin Kreikassa tärkein julkisten investointien väline. EU:n varojen hallinnoimiseen käytettyjen monimutkaisten ja äärimmilleen rasitettujen järjestelmien parantamiseksi on ryhdytty mittaviin ponnistuksiin. Nyt on kuitenkin pyrittävä vielä pidemmälle ja keskityttävä investointeihin, joiden tiedämme tuottavan tuloksia nykyisinä äärimmäisen kriittisinä aikoina.”

”Kreikalla on nyt tuoreen Kallicrateksen alue- ja hallintouudistuksen myötä mahdollisuus tehdä alueistaan elpymisen ja tulevan kasvun moottoreita, sillä alueet saavat uudistuksessa lisää valtaa ja vastuuta”, lisäsi Hahn.

Aluepolitiikassa tullaan ensisijaisena toimena seuraavalla budjettikaudella todennäköisesti kohdentamaan investointeja sinne, missä niillä on suurin vaikutus, parantamaan yritysten toimintaympäristöä ja jatkamaan uudistuksia aluerahastojen hallinnoinnin yksinkertaistamiseksi ja rationalisoimiseksi.

Komissaari Hahn kehottaa alueita kartoittamaan ja kehittämään investointimahdollisuuksia niillä aloilla, joilla Kreikan alueilla jo on suhteellinen kilpailuetu. Tällaisia ovat muun muassa uusiutuva energia, energiatehokkuus, matkailu ja kulttuuri, elintarvikkeiden jalostus ja vesiviljely. Näiden alojen toimenpiteet ovat tulevaa aluepolitiikkaa koskevien komission ehdotusten linjoilla: keskittyminen vähäisempään määrään painopisteitä, joilla on selkeät tavoitteet ja ehdot.

Lähitulevaisuudessa keskusteluissa keskitytään luomaan investointeihin kannustava yritysmyönteinen toimintaympäristö, parantamaan tukea pienille ja keskisuurille yrityksille helpottamalla niiden rahoituksen saantia, kannustamaan innovointeihin tuomalla uusia tuotteita ja prosesseja markkinoille ja toteuttamaan keskeiset infrastruktuuriverkostot (laajakaistan kattavuus maaseutu- ja kaupunkialueilla, investoinnit energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energialähteisiin, moottoriteihin, vesi- ja jätehuoltoon). Komissio haluaa lisäksi varmistaa, että uuden, nykyaikaisen talouden tukena on uudistettu julkishallinto. Mitä tulee niihin 181 hankkeeseen, jotka on yhdessä sovittu painopisteiksi Kreikassa, komissaari Hahn patistaa Kreikan viranomaisia nopeuttamaan toimia, jotta varat käytettäisiin työpaikkoihin ja kasvuun, joita Kreikka tarvitsee niin kipeästi.

Tausta

EU:n koheesiorahastosta myönnetään Kreikalle 20 miljardia euroa kaudella 2007–2013. Yksityisen sektorin velkojen alaskirjauksen osuus on 100 miljardia euroa ja EU:n ja kansainvälisten kumppaneiden rahoitustuki 240 miljardia euroa.

Vuoden 2011 puolivälissä perustettu Kreikka-työryhmä auttaa vahvistamaan Kreikan viranomaisten valmiutta nopeuttaa rakennerahastoinvestointien toteuttamista kentällä.

Komissio on yhdessä Kreikan viranomaisten kanssa laatinut luettelon 181 strategisesta prioriteettihankkeesta, joiden arvo on yhteensä 11,5 miljardia euroa (EU:n ja kansallinen rahoitus yhdistettynä). Hankkeet toteutetaan avainaloilla, joita ovat liikenne, ympäristö, energia, digitaalinen konvergenssi, tutkimus ja teknologinen kehittäminen, innovoinnit, hallintouudistus, matkailu ja kulttuuri. Aluekehityksestä vastaava Kreikan ministeri nimitti hiljattain koordinaattorin nopeuttamaan niiden ohjelmien toteuttamista, joiden määräaika on vuosi 2015.

Yhteisrahoitusosuuden lisääminen

EU:n hallitukset ja Euroopan parlamentti sopivat joulukuussa 2011 väliaikaisesta järjestelmästä, jonka ansiosta EU:n yhteisrahoitusosuutta Kreikalle voidaan tilapäisesti nostaa jopa 10 prosenttiyksikköä kasvattamatta EU:n varojen kokonaismäärää. Kreikka on siitä lähtien voinut hyötyä hankkeista, joiden yhteisrahoitusosuus on ollut jopa 95 prosenttia.

Komissio ehdotti lisäksi, että vielä käytettävissä olevia aluepolitiikan määrärahoja otetaan käyttöön rahoituslaitosten, kuten Euroopan investointipankin (EIP), vakuuksien ja lainojen tueksi (ns. riskinjakoväline). Toimenpiteellä pyritään auttamaan Kreikkaa ja muita jäsenvaltioita, joilla on suuria vaikeuksia hankkia yksityistä rahoitusta sellaisten keskeisten hankkeiden toteuttamiseen, jotka voidaan rahoittaa vain osittain julkisista varoista.

Komissio tiedostaa pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) olennaisen roolin työpaikkojen tarjoajina ja on tämän vuoksi ottanut käyttöön 500 miljoonan euron arvoisen järjestelmän EU:n varojen käyttämiseksi vakuutena, jotta yritykset saisivat helpommin lainaa. Varoja voidaan käyttää myös suurempien hankkeiden vakuutena Kreikassa.

Lisätietoja:

Kreikan kansallinen strateginen viitekehys

Euroopan komission edustusto Kreikassa

Yhteyshenkilöt:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar