Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 19. oktober 2012

Kommissær Johannes Hahn er i Grækenland for at fremhæve regionalfondene som et genopretningsværktøj

EU's kommissær med ansvar for regionalpolitik, Johannes Hahn, er i Grækenland i dag for at skitsere den mest effektive måde at anvende EU's regionalfonde til vækst i EU's kommende langsigtede budget.

Johannes Hahn vil møde de 13 guvernører for Grækenlands regioner i Athen for at anvise, hvor Europa-Kommissionen mener, at Grækenland bedst kan koncentrere sin indsats i den næste budgetperiode for 2014-2020, og for at fremhæve, hvor der skal rettes opmærksomhed for at få mest muligt ud af de nuværende midler. Dette bliver udgangspunktet for drøftelser om, hvordan programmer udformes, og i sidste ende hvor investeringer fokuseres.

Johannes Hahn vil også rejse til Thessaloniki, hvor han vil mødes med medlemmer fra erhvervslivet i det nordlige Grækenland for at vurdere virkningen af regionalfondsmidlerne til området og drøfte foranstaltninger, der kan skabe et mere erhvervsvenligt miljø

Mens han er der, vil han besøge samfinansierede projekter sammen med borgmesteren af Thessaloniki, Yannis Boutaris.

Inden mødet med guvernørerne i Athen, udtalte Johannes Hahn: "Vi kommer til Grækenland med en besked om håb. EU-fondene er for tiden Grækenlands vigtigste instrument til offentlige investeringer. Vi har oplevet enorme bestræbelser på at håndtere de komplekse og overbebyrdede systemer til forvaltning af EU-fondene. Nu skal vi presse endnu hårdere og fokusere på investeringer, som vi ved, vil give resultater på dette absolut kritiske tidspunkt."

Han tilføjede: "Med den nylige Kallikrates-reform for regional- og forvaltningspolitik, som giver større beføjelser og ansvar til regionerne, har Grækenland nu en mulighed for at gøre sine regioner til motorer for genopretning og fremtidig vækst."

De vigtigste prioriteter for regionalpolitik i den kommende budgetperiode er formentlig at fokusere på at målrette investeringer, hen hvor de vil have størst virkning, at forbedre erhvervsklimaet og at bygge videre på reformer for at forenkle og strømline ordningen for forvaltning af regionale midler.

Johannes Hahn vil tilskynde regionerne til at identificere og udvikle investeringsmuligheder, på områder hvor græske regioner allerede har en komparativ konkurrencefordel, f.eks. vedvarende energi, energieffektivitet, turisme og kultur, forarbejdning af fødevarer og akvakultur. Disse foranstaltninger er i overensstemmelse med Kommissionens forslag til fremtidig regionalpolitik: fokus på færre prioriteter forbundet med klarere mål og betingelser.

På kortere sigt vil drøftelserne fokusere på at skabe et erhvervsvenligt miljø, der er gunstigt for investeringer, at forbedre støtte til små og mellemstore virksomheder ved at lette deres adgang til finansiering, at fremme innovation ved at bringe nye produkter og processer på markedet og at færdiggøre vigtige infrastrukturnetværk (bredbåndsdækningen i by- og landområder, investeringer i energieffektivitet og vedvarende energi, motorveje, vand- og affaldsforvaltning). Kommissionen vil også gerne sikre, at den offentlige forvaltning er moderniseret for at støtte en ny moderne økonomi. Hvad angår de 181 i fællesskab vedtagne prioriterede projekter for landet, vil Johannes Hahn opfordre de græske myndigheder til at fremskynde bestræbelserne på at bruge pengene på det stærke behov for beskæftigelse og vækst.

Baggrund

EU's samhørighedsmidler til Grækenland i perioden 2007-2013 beløber sig til 20 mia. EUR. Den private sektors nedskrivning af gælden beløber sig til 100 mia. EUR, og den finansielle støtte fra EU og internationale partnere beløber til 240 mia. EUR.

Taskforcen for Grækenland, der blev oprettet i midten af 2011, er med til at styrke de græske myndigheders kapacitet til at fremskynde gennemførelsen af strukturfondsinvesteringer i landet.

Kommissionen har sammen med de græske myndigheder udarbejdet en liste over 181 strategiske prioriterede projekter til en samlet værdi af 11,5 mia. EUR (kombination af EU-midler og nationale midler) på centrale områder: transport, miljø, energi, den digitale konvergens, FTU, innovation, administrative reformer, turisme og kultur. For nylig udpegede den græske minister for regionaludvikling en koordinator for at fremskynde gennemførelsen af de programmer, som har frist i 2015.

Forhøjelse af medfinansieringssatser

EU's regeringer og Europa-Parlamentet besluttede i december 2011 midlertidigt at forhøje EU's medfinansieringssats med op til 10 procentpoint for Grækenland uden at hæve den samlede mængde af EU-midler. Grækenland har siden kunne drage fordel af projekter, der medfinansieres med op til 95 %.

Kommissionen foreslog også, at anvendelsen af regionalpolitiske tildelinger stadig er til rådighed for at dække garantier og lån fra finansielle institutioner såsom Den Europæiske Investeringsbank (EIB) - et såkaldt "risikodelingsinstrument". Formålet med foranstaltningen er at fjerne de alvorlige hindringer, som Grækenland og andre medlemsstater oplever, ved at øge den private finansiering, der er nødvendig for at gennemføre vigtige projekter, som kun delvist kan blive finansieret af offentlige midler.

I anerkendelse af den vigtige rolle, som små og mellemstore virksomheder (SMV) spiller i skabelsen af arbejdspladser, har Kommissionen anlagt et system til en værdi af 500 mio. EUR til at anvende EU-midler som en garanti for at hjælpe virksomhederne med at få adgang til finansiering. Midlerne kan også anvendes som garanti for større projekter i Grækenland.

Yderligere oplysninger:

Grækenlands nationale strategiske referenceramme (på engelsk)

Europa-Kommissionens Repræsentation i Grækenland (på græsk)

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar