Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 19. října 2012

Komisař Johannes Hahn navštívil Řecko, aby vyzdvihl význam regionálních fondů jakožto nástroje hospodářského oživení

Komisař EU pro regionální politiku Johannes Hahn je dnes v Řecku, aby představil neúčinnější způsob využití regionálních fondů EU pro růst v příštím dlouhodobém rozpočtu EU.

Komisař Hahn se v Aténách setká s 13 guvernéry z řeckých regionů, aby nastínil, kam podle předsvědčení Evropské komise může Řecko nejlépe napřít své úsilí v rámci příštího rozpočtového období 2014–2020, a zdůraznil, kterým oblastem je zapotřebí věnovat pozornost, aby se co nejlépe využily stávající fondy. Jde o výchozí bod diskuze o tom, jak jsou programy koncipovány a kam jsou v konečném důsledku směřovány investice.

Komisař Hahn zavítá také do Soluně, kde se setká s členy podnikatelské obce v severním Řecku, aby posoudil přínos regionálních fondů přímo na místě a prodebatoval opatření pro vytvoření příznivějšího podnikatelského prostředí.

Během své návštěvy si za doprovodu starosty Soluně Yannise Boutarise prohlédne spolufinancované projekty.

Před aténským zasedáním s guvernéry komisař Hahn uvedl: Přicházíme do Řecka s nadějným poselstvím. Fondy EU jsou v současné době nejdůležitějším nástrojem Řecka pro veřejné investice. Byli jsme svědky toho, jak obrovské úsilí bylo vynaloženo na řešení problému složitých a přetížených systémů správy finančních prostředků EU. Nyní musíme toto úsilí ještě zintenzívnit a zaměřit se na investice, o kterých víme, že v této zcela rozhodující době přinesou kýžené výsledky.“

A dodal: „S nedávnou regionální a správní reformou „Kallikratés“, která dává více pravomoci a odpovědnosti regionům, má Řecko nyní příležitost učinit ze svých regionů motor hospodářského oživení a budoucího růstu.“

Klíčové priority pro regionální politiku v příštím rozpočtovém období se pravděpodobně zaměří na směřování investic tam, kde budou mít největší přínos, zlepšování podnikatelského prostředí a navázání na reformy v zájmu zlepšení a zefektivnění systému pro řízení regionálních fondů.

Komisař Hahn vyzve regiony, aby stanovily a rozvíjely investiční příležitosti tam, kde již řecké regiony mají relativní konkurenční výhodu, jako je obnovitelná energie, energetická účinnost, cestovní ruch a kultura, zpracování zemědělských potravin a akvakultura. Tato opatření jsou v souladu s návrhy Komise, pokud jde o budoucí regionální politiku: zaměřit se na menší počet priorit, které jsou svázány s jasnějšími cíli a podmínkami.

V bližším časovém horizontu se diskuze zaměří na vytváření příznivého podnikatelského prostředí, které povede k investicím, zlepší podporu pro malé a střední podniky tím, že těmto podnikům usnadní přístup k financím, podpoří inovace uvedením nových výrobků a postupů na trh, a dokončí klíčové infrastrukturní sítě (širokopásmové připojení ve venkovských a městských oblastech, investice do energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie, dálnic, vodohospodářství a nakládání s odpady). Komise chce rovněž zajistit, aby byla zavedena modernizovaná veřejná správa na podporu nového moderního hospodářství. Pokud jde o 181 společně dohodnutých prioritních projektů pro Řecko, vyzve komisař Hahn řecké orgány k tomu, aby vystupňovaly své úsilí s cílem využít peníze na naléhavě potřebná pracovní místa a růst.

Souvislosti

Financování z prostředků politiky soudržnosti EU pro Řecko za období 2007–2013 činí 20 miliard EUR. Soukromý sektor odepsal Řecku dluh ve výši 100 miliard EUR a Evropská unie a mezinárodní partneři poskytli zemi finanční pomoc dosahující 240 miliard EUR.

Pracovní skupina pro Řecko, jež byla ustavena v polovině roku 2011, pomáhá posílit kapacitu řeckých orgánů, pokud jde o rychlejší provádění investic v rámci strukturálních fondů v praxi.

Komise společně s řeckými orgány vypracovala seznam 181 strategických prioritních projektů v hodnotě 11,5 miliardy EUR (finanční prostředky EU a vnitrostátní finanční prostředky) v klíčových oblastech: doprava, životní prostředí, energetika, digitální konvergence, výzkum a technologický rozvoj, inovace, správní reforma, cestovní ruch a kultura. Řecký ministr pro místní rozvoj nedávno jmenoval koordinátora v zájmu uspíšení provádění programů, které mají termín dokončení v roce 2015.

Navýšení míry spolufinancování

Vlády EU a Evropský parlament v prosinci 2011 schválily dočasnou facilitu, která umožňuje dočasné navýšení podílu EU na spolufinancování pro Řecko až o deset procentních bodů, aniž by se zvýšil celkový objem finančních prostředků EU. Řecko může od té doby využívat projekty spolufinancované až do výše 95 %.

Komise rovněž navrhla zajistit využívání prostředků regionální politiky, které jsou ještě k dispozici, na záložní záruky a úvěry finančních institucí, jako jsou Evropská investiční banka (EIB) – tzv. „nástroj na sdílení rizika“. Opatření je určeno k vyřešení závažných překážek, se kterými se potýká Řecko a další členské státy, tím, že se získají soukromé finanční prostředky potřebné k provádění klíčových projektů, jež mohou být jen částečně financovány z veřejných zdrojů.

Vzhledem k důležité úloze, kterou hrají malé a střední podniky (MSP) při zajišťování pracovních míst, zavedla Komise systém v hodnotě 500 milionů EUR k využití fondů EU jako záruky na pomoc podnikům při získávání úvěrů. Fondy mohou rovněž přispět k zajištění větších projektů v Řecku.

Další informace:

Greece's National Strategic Reference Framework

European Commission Representation in Greece

Kontaktní osoby :

Shirin Wheeler (+32 2 2966565)

Annemarie Huber (+32 2 2993310)


Side Bar