Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 19 октомври 2012 г.

Комисар Йоханес Хаан е на посещение в Гърция, за да съдейства активно за използването на регионалните фондове като инструмент за възстановяване от кризата

Комисарят на ЕС по въпросите на регионалната политика Йоханес Хаан днес е на посещение в Гърция, за да представи възможностите за най-ефективно използване на регионалните фондове на ЕС за постигането на икономически растеж в рамките на следващия дългосрочен бюджет на Съюза.

Комисар Хаан ще се срещне в Атина с 13-те управители на регионите в Гърция, за да посочи областите, в които според Европейската комисия усилията на Гърция могат да дадат най-добри резултати през следващия бюджетен период 2014 — 2020 г., както и да подчертае въпросите, на които е необходимо да се обърне внимание, за да могат наличните в момента средства да бъдат оползотворени в максимална степен. Това ще послужи за основа на дискусиите относно разработването на програмите и относно областите, към които в крайна сметка ще бъдат насочени инвестициите.

Комисар Хаан ще пътува и до Солун, където ще се срещне с представители на деловите среди в Северна Гърция, за да оценят въздействието на регионалните фондове по места и да обсъдят мерки за създаване на по-благоприятна за бизнеса среда.

Заедно с кмета на Солун Янис Бутарис той ще посети и някои от обектите по проекти, съфинансирани от ЕС.

В изказване преди срещата с управителите в Атина комисар Хаан заяви: Идваме в Гърция с послание за надежда. Понастоящем фондовете на ЕС са основният инструмент на Гърция за публични инвестиции. Положени са огромни усилия за преодоляване на трудностите, свързани със сложните и претоварени системи за управление на фондовете на ЕС. На този толкова важен етап е необходимо да увеличим още повече усилията си и да се съсредоточим върху инвестиции, за които знаем, че ще дадат положителни резултати.

Той добави: Благодарение на неотдавнашната регионална и административна реформа по проекта „Каликрат“, с която на регионите се предоставят повече правомощия и отговорности, Гърция има възможността да превърне своите региони в двигатели на икономическото възстановяване и бъдещия растеж.

Ключовите приоритети за регионалната политика през следващия бюджетен период вероятно ще бъдат съсредоточи върху области, в които инвестициите ще окажат най-голямо въздействие, като се подобри бизнес средата и се доразвият реформи за опростяване и рационализиране на системата за управление на регионалните фондове.

Комисар Хаан ще отправи призив гръцките региони да установят и развият инвестиционните възможности, в които те вече имат сравнително конкурентно предимство, като възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност, туризма и културата, преработването на селскостопански и хранителни продукти и аквакултурите. Тези мерки са в съответствие с предложенията на Комисията за бъдещата регионална политика: съсредоточаване върху по-малко на брой приоритети, свързани с по-ясни цели и условия.

В по-непосредствен план обсъжданията ще се съсредоточат върху създаването на благоприятстваща инвестициите бизнес среда, подобряването на подкрепата за малките и средните предприятия чрез улесняване на достъпа им до финансиране, насърчаването на иновациите чрез въвеждането на пазара на нови продукти и процеси и завършването на ключови инфраструктурни мрежи (широколентово покритие в селските и градските райони, инвестиции в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, автомагистрали, управление на водите и отпадъците). Комисията се стреми също така да насърчава изграждането на модерна публична администрация в подкрепа на нова съвременна икономика. Що се отнася до съвместно договорените 181 приоритетни проекта, комисар Хаан ще прикани гръцките власти да мобилизират усилията си, за да могат средствата да се използват за създаване на работните места и постигане на икономическия растеж, от които страната толкова много се нуждае.

Контекст

Средствата, отпуснати на Гърция по Кохезионния фонд на ЕС за периода 2007 — 2013 г., възлизат на 20 млрд. евро. Опрощаването от страна на частните кредитори на част от вземанията им от Гърция доведе до намаляване на дълга в размер на 100 млрд. евро, а финансовата помощ от ЕС и международните партньори е на стойност 240 млрд. евро.

Работната група за Гърция, създадена в средата на 2011 г., допринася за увеличаване на капацитета на гръцките власти, за да се ускори реализирането на инвестициите по структурните фондове на място.

Комисията и гръцките власти изготвиха списък със 181 стратегически приоритетни проекта на обща стойност 11,5 млрд. евро (средства на ЕС и национално финансиране) в следните ключови области: транспорт, околна среда, енергетика, цифрова конвергенция, научни изследвания и технологично развитие, иновации, административна реформа, туризъм и култура. Неотдавна гръцкият министър на регионалното развитие назначи координатор с цел ускоряване на прилагането на програмите, чийто краен срок е 2015 г.

Увеличаване на процентите на съфинансиране

През декември 2011 г. правителствата на държавите — членки на ЕС, и Европейският парламент одобриха временен инструмент, който позволява делът на ЕС на съфинансиране по отношение на Гърция да бъде временно увеличен с най-много 10 процентни пункта, без да се увеличава общият размер на средствата на ЕС. След одобряването на този инструмент Гърция успя да реализира проекти, по които равнището на съфинансирането достигна 95 %.

Комисията предложи също така да бъде дадена възможност средствата, които все още са налични по линия на подкрепата за регионалната политика, да бъдат използвани за обезпечаване на гаранции и заеми от финансови институции като Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) — така нареченият „инструмент за споделяне на риска“. С тази мярка се цели да бъдат преодолени сериозните пречки, пред които са изправени Гърция и другите държави членки при привличането на частно финансиране, необходимо за изпълнение на ключови проекти, които могат да бъдат само частично финансирани с публични средства.

В потвърждение на основното значение на малките и средните предприятия (МСП) за осигуряване на работни места Комисията въведе система на стойност 500 млн. евро за използване на фондовете на ЕС като гаранция, за да се подпомогне достъпът на предприятията до кредитиране. Фондовете могат да бъдат използвани за гарантиране и на по-големи проекти в Гърция.

За повече информация:

Национална стратегическа референтна рамка за Гърция

Представителство на Европейската комисия в Гърция

За контакти:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar