Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 18 oktober 2012

Melkproductie van zes lidstaten in het melkquotumjaar 2011/2012 groter dan toegestaan

Als gevolg van deze overschrijding van hun quotum moeten de zes lidstaten (Oostenrijk, Ierland, Nederland, Duitsland, Cyprus en Luxemburg) bij wijze van boete een superheffing ten bedrage van in totaal ca. 79 miljoen euro betalen – zo blijkt uit cijfers die de Europese Commissie vandaag heeft bekendgemaakt. Ondanks deze quotumoverschrijdingen zijn de EU‑leveringen ruim onder het quotum voor de hele EU gebleven (- 4,7 %).

Uit de betrokken nationale aangiften blijkt dat de zes samen 283 000 ton méér hebben geproduceerd dan op grond van hun nationale quotum was toegestaan, en dit ondanks het feit dat de quota in 2011/2012 met 1 % zijn verhoogd als gevolg van de doorlichting van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) die in 2008 heeft plaatsgevonden (de zogenoemde "gezondheidscontrole" of "health check"). Alle zes lidstaten hebben hun quotum voor leveringen overschreden; Nederland is bovendien ook nog zijn quotum voor de rechtstreekse verkoop te boven gegaan.

Al met al is het aantal lidstaten die hun quotum hebben overschreden, echter beperkt en vertegenwoordigt de surplusproductie minder dan 0,2 % van al de geleverde en al de rechtstreeks verkochte melk. Bovendien zijn tien lidstaten ruim onder hun nationale quotum gebleven – met ten minste 10 %, wat de leveringen betreft.

In het quotumjaar 2010/2011 zijn voor vijf lidstaten boetes ter waarde van 55,6 miljoen euro opgelegd en lagen de EU‑leveringen 5,5 % onder de totale quotumhoeveelheid voor de hele EU.

Achtergrond

De quotaregeling voor melk is in de jaren 80 van de vorige eeuw ingevoerd om de problemen met de overproductie in deze sector op te vangen. Elke lidstaat krijgt twee quota, één voor leveringen aan de zuivelproducenten en een tweede voor rechtstreekse verkoop aan de consument. Deze hoeveelheden worden (in de vorm van individuele quota) verdeeld over de producenten in elke lidstaat. Het quotaregime zal afgeschaft worden in april 2015. De gezondheidscontrole van het GLB van 2008 heeft in een geleidelijke verhoging van de quota's (elk jaar 1%) voorzien.

Wanneer een nationaal quotum wordt overschreden, moeten de betrokken producenten aan hun lidstaat een overschotheffing betalen (ook wel "superheffing" genoemd) die in verhouding staat tot de mate waarin zij tijdens het quotumjaar (dat loopt van 1 april tot en met 31 maart van het volgende jaar) aan die overschrijding hebben bijgedragen. De omvang van de overschrijding wordt vastgesteld nadat de niet‑gebruikte quotumhoeveelheden van andere producenten zijn herverdeeld. De heffing bedraagt 27,83 euro per 100 kg waarmee het quotum wordt overschreden. Vóór 1 september van elk jaar moeten de lidstaten de Commissie in kennis stellen van de resultaten van de toepassing van de melkquotaregeling tijdens de vorige periode. Deze kennisgeving gebeurt in de vorm van een vragenlijst met alle gegevens die nodig zijn voor de berekening van de superheffing.

Voor meer informatie, zie

  • bijlage 1: Voorlopige cijfers voor 2011/2010

  • bijlage 2: Cijfers voor 2010/2010

Contact:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar