Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 18 oktober 2012

Inre vattenvägar och naturskydd – Nya riktlinjer

EU-kommissionen utfärdar nya riktlinjer för inlandssjöfarten och naturskyddet för att hjälpa denna viktiga sektor att tillämpa EU:s miljölagstiftning. I dessa riktlinjer (Inland waterway transport and Natura 2000 – sustainable inland waterway development and management in the context of the EU Birds and Habitats Directives [Transporter på inre vattenvägar och Natura 2000 – en hållbar utveckling och förvaltning av inre vattenvägar inom ramen för EU:s fågeldirektiv och habitatdirektiv]) förklaras det hur man på bästa sätt kan se till att verksamhet i samband med inlandssjöfart är förenlig med EU:s miljöpolitik i allmänhet och EU:s naturskyddslagstiftning i synnerhet. I dokumentet framhålls också inlandssjöfartens betydelse för att EU:s transportnät ska vara långsiktigt hållbara samt de framsteg som redan gjorts på området för att integrera naturskyddet i verksamheten.

– De inre vattenvägarna spelar en viktig roll för varutransporterna i många delar av Europa. Denna form av transport anses vara säker, energieffektiv och miljövänligare än andra transportsätt, men eftersom det även finns många andra som använder våra floder, måste dessa transporter utvecklas på ett sätt som är ekologiskt hållbart, säger transportkommissionär Siim Kallas.

– Jag hoppas att riktlinjerna kommer att främja förståelsen mellan investerare, planerare, beslutsfattare och naturvänner och göra det möjligt för dem att utforma hållbara projekt för inlandssjöfarten som uppfyller målen för transporter på inre vattenvägar, samtidigt som flodernas ekologiska värde respekteras, säger miljökommissionär Janez Potočnik.

I dessa riktlinjer tas ett helhetsgrepp på transporter på inre vattenvägar och naturskydd och man redogör för politiken kring inlandssjöfarten och bevarandet av den biologiska mångfalden i Europa. Det betonas att Natura 2000-områdena inte är tänkta att vara zoner där ingen utveckling får ske, och att nyutveckling inte är utesluten förutsatt att en tillräcklig naturskyddsnivå garanteras. I dokumentet redogörs också för de rättsliga skyldigheter som utvecklare och förvaltare av infrastruktur har med utgångspunkt i EU:s miljölagstiftning, särskilt med beaktande av fågeldirektivet och habitatdirektivet. Ett antal fallstudier presenteras med exempel på god praxis som visar hur utveckling och förvaltning av inre vattenvägar kan gå hand i hand med naturskydd. I riktlinjerna betonas särskilt fördelarna med en integrerad planering, där miljökraven beaktas i varje skede av infrastrukturutvecklingen, och olika aktörers, inklusive icke-statliga organisationers och det civila samhällets, deltagande säkerställs på ett aktivt och öppet sätt så att man kommer fram till lösningar som båda sektorer vinner på.

Detta dokument är den fjärde uppsättningen riktlinjer om tillämpningen av EU:s naturskyddslagstiftning inom strategiska sektorer. Tidigare offentliggjorda riktlinjer handlar om vindkraft, utvinning av andra mineraler än energimineraler och industri och utveckling i hamnar och flodmynningar.

Bakgrund

Natura 2000 är ett nät av områden i hela Europa där mänsklig verksamhet bedrivs i samklang med naturskydd. Det omfattar nu nästan 18 % av EU:s landområden och mer än 145 000 km² av EU:s havsområden. Verksamhet som jordbruk, transporter, infrastrukturutveckling, turism, skogsbruk och friluftsliv kan bedrivas inom nätet så länge verksamheten är hållbar och överensstämmer med naturskyddslagstiftningen.

Den biologiska mångfalden – den begränsade resurs som utgörs av olika livsformer på jorden – är hotad. Arter försvinner snabbare än någonsin till följd av människans handlande och detta får oåterkalleliga konsekvenser för vår framtid. EU försöker motverka denna utveckling och uppställde nyligen ett nytt mål om att 2020 ha satt stopp för förlusten av biologisk mångfald i EU, skydda ekosystemtjänster som pollinering (och återställa tjänster som påverkats) samt intensifiera EU:s insatser för att förhindra förlusten av biologisk mångfald globalt. Natura 2000 är ett av de viktigaste verktygen för att uppnå detta mål.

Varje år levereras ca 140 miljarder tonkilometer transporttjänster på de inre vattenvägarna och omkring 500 miljoner ton gods transporteras. Nätet består av omkring 37 000 km inre vattenvägar i 20 EU-länder. Tolv EU-länder är direkt förbundna med varandra via inre vattenvägar. Även om detta bara är en liten del av transportnätet och transportverksamheten i EU totalt sett är det fortfarande enorma mängder gods som transporteras via ett nät som har stor outnyttjad kapacitet att minska belastningen på de mest trafikerade delarna av EU:s järnvägar och vägar.

I vitboken Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem fastställs EU:s övergripande mål att minska de transportrelaterade utsläppen av växthusgaser med 60 % fram till 2050, samtidigt som den väntade ökande efterfrågan på rörlighet tillgodoses. Vidare konstateras det att detta mål bara kan uppnås om alla transportsätt bidrar så mycket som möjligt till ett framtida hållbart och integrerat transportsystem.

Att utnyttja de möjligheter som transporter på inre vattenvägar erbjuder är en viktig del av EU:s transportpolitiska åtgärder.

Se även

Vägledning för inlandssjöfarten och Natura 2000:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/IWT_BHD_Guidelines.pdf

Vägledning för förvaltningen av Natura 2000-områdena:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

Mer information om den senaste politiska utvecklingen inom sektorn för transport på inre vattenvägar:

http://ec.europa.eu/transport/inland/promotion/doc/2012_0168_final_swd.pdf

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar