Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 18. oktobra 2012

Celinske plovne poti in varstvo narave: nove smernice

Komisija bo izdala nove smernice v zvezi s celinsko plovbo in varstvom narave, s čimer bo temu pomembnemu sektorju pomagala pri uporabi okoljske zakonodaje EU. Smernice, imenovane „Promet po celinskih plovnih poteh in Natura 2000 – trajnostni razvoj celinskih plovnih poti in upravljanje v okviru direktiv EU o pticah in habitatih“, razlagajo, kako v najboljši meri zagotoviti skladnost dejavnosti celinske plovbe z okoljsko politiko EU na splošno ter zlasti z naravovarstveno zakonodajo. Dokument poudarja tudi pomembnost celinske plovbe za zagotavljanje dolgoročne trajnosti prometnega omrežja EU in izpostavlja najpomembnejše dosedanje dosežke tega sektorja pri upoštevanju varstva narave pri njegovih dejavnostih.

Promet po celinskih plovnih poteh igra pomembno vlogo pri prevozu blaga po mnogih delih Evrope“, je dejal podpredsednik Komisije in komisar za promet Siim Kallas. „Ta prometni sektor sicer velja za varnega, energetsko učinkovitega in okolju prijaznejšega od drugih oblik prometa. Vendar ga je treba glede na to, da predstavlja le eno izmed številnih dejavnosti na naših rekah, razvijati na okoljsko trajnosten način.“ Komisar za okolje Janez Potočnik je izrazil upanje, da bo omenjeni dokument „uporabno orodje za izboljšanje razumevanja med vlagatelji, načrtovalci, nosilci odločitev in zagovorniki varstva narave, ki jim bo omogočilo oblikovanje projektov trajnostne plovbe, ki bodo izpolnjevali cilje na področju prometa po celinskih plovnih poteh, ne da bi pri tem ogrožali ekološke vrednote rek.“

Smernice sledijo celostnemu pristopu k prometu po celinskih plovnih poteh in varstvu narave. Razlagajo kontekst politike celinske plovbe in ohranjevanja biotske raznovrstnosti v Evropi. Poudarjajo, da območja Natura 2000 niso namenjena temu, da bi postala nekakšne „cone brez razvoja“, in da nov razvoj torej ni izključen pod pogojem, da zagotavlja zadostno raven varstva narave. Dokument vsebuje tudi razlago pravnih obveznosti razvijalcev infrastrukture in upravljavcev z vidika okoljske zakonodaje EU, zlasti kar zadeva direktivi o pticah in habitatih. Predstavljene so številne študije primerov s ponazoritvami dobrih praks, ki kažejo, kako sta lahko razvoj celinskih plovnih poti in upravljanje združljiva z varstvom narave. Smernice poudarjajo zlasti koristi vključenega načrtovanja, s katerim bodo v vsaki fazi postopka razvijanja infrastrukture upoštevane okoljske zahteve, medtem ko je sodelovanje različnih zainteresiranih strani, vključno z nevladnimi organizacijami in civilno družbo, zagotovljeno na dejaven in transparenten način, ki bo jamčil ugodne rešitve za oba sektorja.

Omenjeni dokument je četrti v vrsti dokumentov s smernicami za uporabo naravovarstvene zakonodaje EU v kontekstu strateških sektorjev EU. Pretekle izdaje smernic so zadevale vetrno energijo, industrijo črpanja neenergetskih mineralnih surovin ter razvoj pristanišč in rečnih ustij.

Ozadje

Natura 2000 je obširno vseevropsko omrežje, kjer so človeške dejavnosti združljive z varstvom narave. Omrežje zdaj zajema skoraj 18 % kopnega ozemlja EU in več kot 145 000 km² njenega morja. Dejavnosti, kot so na primer kmetijstvo, promet, razvoj infrastrukture, turizem, gozdarstvo in dejavnosti prostega časa, se lahko izvajajo znotraj omrežja, dokler so trajnostne in skladne z zakonodajo o varstvu naravnega okolja.

Biotska raznovrstnost, omejeni vir raznovrstnosti življenja na zemlji, je ogrožena. Zaradi človeških dejavnosti vrste izginjajo hitreje kot kdaj koli prej, posledice za našo prihodnost pa so nepopravljive. Evropska unija se s tem spopada in nedavno si je zadala nov cilj, tj. zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti v Evropi do leta 2020, in sicer z varovanjem ekosistemskih storitev, kot je opraševanje (ter obnavljanje že prizadetih storitev), in okrepitev prispevka EU k preprečevanju izgube svetovne biotske raznovrstnosti. Natura 2000 je eno izmed najpomembnejših orodij za dosego tega cilja.

V povprečnem letu se na celinskih plovnih poteh opravi za okrog 140 milijard tonskih kilometrov prometa s približno 500 milijoni ton tovora. Omrežje celinskih plovnih poti v EU zajema približno 37 000 km celinskih plovnih poti v 20 državah članicah, 12 držav članic pa je prek njih neposredno medsebojno povezanih. Čeprav to predstavlja le skromen delež celotnega prometnega omrežja EU in dejavnosti, gre še vedno za ogromno količino tovora, prevoženega po omrežju, obstaja pa še veliko neizkoriščene zmogljivosti za razbremenitev najbolj obremenjenih delov cestnega in železniškega omrežja v EU.

V „Načrtu za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu“ je zadan splošni cilj EU za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, povezanih s prometom, za 60 % do leta 2050, obenem pa je treba zadostiti pričakovanemu vse večjemu povpraševanju po mobilnosti. Poleg tega je v njem navedeno spoznanje, da bo ta cilj izpolnjen samo, če bodo vse oblike prometa po svojih najboljših močeh prispevale k trajnostnemu, integriranemu prometnemu sistemu prihodnosti.

Izkoristiti potencial prometa po celinskih plovnih poteh je bistveni del mešanice politik EU na področju prometa.

Glej tudi:

Dokument s smernicami za promet po celinskih plovnih poteh in Natura 2000:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/IWT_BHD_Guidelines.pdf

Dokument s smernicami za upravljanje območij Natura 2000:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

Več informacij o nedavnem razvoju politike v sektorju prometa po celinskih plovnih poteh:

http://ec.europa.eu/transport/inland/promotion/doc/2012_0168_final_swd.pdf

Kontakta:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar