Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 18. októbra 2012

Vnútrozemské vodné cesty a ochrana prírody: nové usmernenia

Komisia práve vydáva nové usmernenia o vnútrozemskej vodnej doprave a ochrane prírody s cieľom pomôcť tomuto dôležitému odvetviu pri uplatňovaní environmentálnych právnych predpisov EÚ. V týchto usmerneniach – nazvaných „Vnútrozemská vodná doprava a sústava Natura 2000 – udržateľný rozvoj a riadenie vnútrozemských vodných ciest v kontexte smerníc EÚ o vtákoch a biotopoch“ – je vysvetlené, ako čo najlepšie zaistiť, aby činnosti súvisiace s vnútrozemskou vodnou dopravou boli zlučiteľné s environmentálnou politikou EÚ vo všeobecnosti a konkrétne s právnymi predpismi na ochranu prírody. V dokumente sa zároveň zdôrazňuje význam vnútrozemskej vodnej dopravy pri zabezpečovaní dlhodobej udržateľnosti dopravnej siete EÚ a podčiarkujú sa úspechy tohto odvetvia, ktoré do dnešného dňa dosiahlo pri integrácii ochrany prírody do jej činnosti.

„Vnútrozemská vodná doprava zohráva dôležitú úlohu pri preprave tovaru cez územie mnohých častí Európy,“ povedal podpredseda Komisie pre oblasť dopravy Siim Kallas. „Toto odvetvie dopravy sa považuje za bezpečné, energeticky účinné a environmentálne bezproblémovejšie než iné druhy dopravy. Keďže však ako jedno z mnohých využíva naše rieky, musí sa rozvíjať ekologicky udržateľným spôsobom.“ Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik vyjadril nádej, že tento dokument bude „užitočným nástrojom na zvýšenie miery porozumenia medzi investormi, plánovačmi, tými, ktorí majú rozhodovacie právomoci a zástancami ochrany prírody a umožní im navrhnúť udržateľné projekty vnútrozemskej plavby, ktoré spĺňajú ciele vnútrozemskej vodnej dopravy a súčasne rešpektujú ekologické hodnoty našich riek“.

Tieto usmernenia zaujímajú k vnútrozemskej vodnej doprave a ochrane prírody holistický prístup. Vysvetľuje sa v nich politický kontext vnútrozemskej vodnej dopravy a ochrany biodiverzity v Európe. Zdôrazňuje sa v nich zároveň, že lokality sústavy Natura 2000 nie sú navrhnuté ako „zóny bez ďalšieho rozvoja“ a že nový rozvoj nie je vylúčený za predpokladu, že je zaručená dostatočná miera ochrany prírody. Dokument navyše vysvetľuje zo zákona vyplývajúce povinnosti developerov a manažérov infraštruktúry z pohľadu environmentálnych právnych predpisov EÚ s osobitným dôrazom na smernice o vtákoch a biotopoch. Uvádza sa tu niekoľko prípadových štúdií s príkladmi osvedčených postupov poukazujúcich na to, ako rozvoj a riadenie vnútrozemských vodných ciest môže ísť ruka v ruke v ochranou prírody. V usmerneniach sa osobitne zdôrazňujú prínosy integrovaného plánovania, v rámci ktorého by sa v každej fáze procesu rozvoja infraštruktúry zohľadňovali environmentálne požiadavky a účasť jednotlivých zainteresovaných strán vrátane mimovládnych organizácii a občianskej spoločnosti by bola zaistená aktívnym a transparentným spôsobom, zabezpečujúc tak riešenia obojstranne akceptovateľné pre obidve odvetvia.

Tento dokument je štvrtým usmernením o uplatňovaní právnych predpisov EÚ o ochrane prírody v kontexte strategických sektorov EÚ. Predtým uverejnené usmernenia sa týkali veternej energie, odvetvia ťažby iných ako energeticky významných nerastných surovín a vývoja v oblasti prístavov a ústí riek.

Súvislosti

Sústava Natura 2000 je rozsiahla celoeurópska sieť, v rámci ktorej ľudská činnosť existuje súbežne s ochranou prírody. Táto sieť v súčasnosti pokrýva takmer 18 % pevninskej rozlohy EÚ a viac než 145 000 km² jej morí. V rámci tejto siete sa môžu uskutočňovať činnosti, ako napr. poľnohospodárstvo, doprava, rozvoj infraštruktúry, cestovný ruch, lesníctvo a voľnočasové aktivity, pokiaľ sú udržateľné a v súlade s právnymi predpismi o ochrane prírodného životného prostredia.

Situácia v súvislosti s biodiverzitou, ktorá predstavuje obmedzený zdroj rôznorodosti života na Zemi, je kritická. Ľudskou činnosťou dochádza k zániku rastlinných i živočíšnych druhov tempom, ktoré nemá obdobu, čo prináša nezvratné dôsledky pre našu budúcnosť. Európska únia bojuje proti tomu zániku a nedávno si stanovila nový cieľ – do roku 2020 zastaviť stratu biodiverzity v Európe ochranou ekosystémových služieb, ako napr. opeľovania (a obnovením týchto služieb, ak došlo k ich zhoršeniu), ako aj zvýšeným prínosom EÚ pri odvrátení straty celosvetovej biodiverzity. Natura 2000 je jedným z hlavných nástrojov potrebných na dosiahnutie tohto cieľa.

Za obdobie jedného roka dôjde na vnútrozemských vodných cestách k preprave priemerne 140 miliárd tonokilometrov, pričom sa prepraví približne 500 miliónov ton nákladu. Sieť vnútrozemských vodných ciest v EÚ zahŕňa približne 37 000 km vnútrozemských vodných ciest v 20 členských štátoch; 12 členských štátov je priamo prepojených prostredníctvom vnútrozemských vodných ciest. Predstavuje to síce len skromný percentuálny podiel celkovej dopravnej siete EÚ a aktivity v nej, napriek tomu však ide o impozantný objem nákladu, ktorý sa prepravuje v sieti s obrovskou nevyužitou kapacitou schopnou zmierniť vyťaženosť najviac preťažených segmentov cestnej a železničnej siete EÚ.

V dokumente nazvanom „Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje“ sa vytyčuje celkový cieľ EÚ znížiť do roku 2050 emisie skleníkových plynov súvisiace s dopravou o 60 % a súčasne uspokojiť očakávaný nárast dopytu po mobilite. Uznáva sa v ňom zároveň skutočnosť, že tento cieľ možno dosiahnuť len vtedy, ak podľa svojich najlepších možností všetky druhy dopravy prispejú k udržateľnému, integrovanému dopravnému systému budúcnosti.

Realizácia potenciálu vnútrozemskej vodnej dopravy je dôležitou súčasťou rôznorodej dopravnej politiky EÚ.

Pozri aj:

Usmerňovací dokument o vnútrozemskej vodnej doprave a sústave Natura 2000:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/IWT_BHD_Guidelines.pdf

Usmerňovacie dokumenty o riadení lokalít sústavy Natura 2000:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

Viac informácií o nedávnom vývoji v oblasti politiky odvetvia vnútrozemskej vodnej dopravy:

http://ec.europa.eu/transport/inland/promotion/doc/2012_0168_final_swd.pdf

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar