Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS KOMISIJA

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 18. oktobrī

Jaunas pamatnostādnes iekšzemes ūdensceļu un dabas aizsardzības jomā

Komisija nāk klajā ar jaunām pamatnostādnēm par iekšzemes kuģošanu un dabas aizsardzību, lai palīdzētu šai svarīgajai nozarei piemērot ES vides tiesību aktus. Pamatnostādnēs — "Iekšzemes ūdensceļu transports un "Natura 2000" — ilgtspējīga iekšzemes ūdensceļu attīstība un pārvaldība saistībā ar ES Putnu un Dzīvotņu direktīvām" — ir paskaidrots, kā vislabāk nodrošināt to, lai ar iekšzemes kuģošanu saistītās darbības būtu saderīgas ar ES vides politiku kopumā un jo īpaši ar tiesību aktiem par dabu. Dokumentā ir arī uzsvērts, ka iekšzemes kuģošanai ir liela nozīme ES transporta tīkla ilgtermiņa ilgtspējas nodrošināšanā, un ir izcelti sasniegumi, kas līdz šim panākti šajā nozarē, integrējot tās darbībās dabas aizsardzību.

"Pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem ir svarīga nozīme preču pārvadāšanā daudzās Eiropas daļās", teica Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, par transporta nozari atbildīgais Komisijas loceklis Sīms Kallass. "Šis transporta nozares sektors tiek uzskatītas par drošu, energoefektīvu un videi nekaitīgāku salīdzinājumā ar citiem pārvadājumu veidiem. Taču tā kā tas nav vienīgais upju izmantojums, tas jāattīsta ekoloģiski ilgtspējīgā veidā." Janess Potočniks, par vidi atbildīgais Komisijas loceklis, pauda cerību, ka šis dokuments būs "noderīgs instruments, kas vairos investoru, plānotāju, lēmumu pieņēmēju un dabas aizsardzības veicinātāju savstarpējo sapratni un palīdzēs tiem veidot ilgtspējīgus kuģošanas projektus, kas atbilst iekšzemes ūdensceļu pārvadājumu mērķiem, vienlaikus saudzējot upju ekoloģiskās vērtības."

Pamatnostādnes ir balstītas uz holistisku pieeju pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem un dabas aizsardzībai. Tajās ir skaidrots iekšzemes kuģošanas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzības politikas konteksts Eiropā. Tajās uzsvērts, ka "Natura 2000" teritorijas nav iecerētas kā zonas, kurās nenotiek nekāda attīstība, un ka nav izslēgts, ka tajās var tikt veidots kaut kas jauns, ar noteikumu, ka izmaiņas garantē pietiekamu dabas aizsardzības līmeni. Dokumentā arī ir izskaidrotas infrastruktūras attīstītāju un vadītāju juridiskās saistības, kas izriet no ES vides tiesību aktiem, īpašu uzmanību pievēršot Putnu un Dzīvotņu direktīvai. Tajā ir aprakstīta virkne praktisku gadījumu ar labas prakses piemēriem, kas parāda, kā iekšzemes ūdensceļu attīstība un pārvaldība var iet roku rokā ar dabas aizsardzību. Pamatnostādnēs ir īpaši uzsvērtas priekšrocības, ko dod integrētā plānošana, tādējādi ņemot vērā vides prasības katrā infrastruktūras attīstības procesā, un aktīvā un pārredzamā veidā tiek nodrošināta dažādo ieinteresēto personu — arī NVO un pilsoniskās sabiedrības — līdzdalība, šādi garantējot visām personām izdevīgus risinājumus abās jomās.

Šis dokuments ir ceturtais pamatnostādņu dokuments par ES dabas tiesību aktu piemērošanu stratēģisku ES nozaru kontekstā. Iepriekš publicētās pamatnostādnes attiecās uz vēja enerģiju, minerālu ieguvi neenerģētikas vajadzībām un attīstību ostās un estuāros.

Vispārēja informācija

"Natura 2000" ir plašs Eiropas mēroga tīkls, kurā cilvēka darbība sadzīvo ar dabas aizsardzību. Tas pašlaik aptver gandrīz 18 % ES sauszemes un vairāk nekā 145 000 km² jūras teritoriju. Šīs teritorijas var izmantot lauksaimnieciskām, pārvadājumu, infrastruktūras attīstības, tūrisma, mežsaimnieciskām un atpūtas vajadzībām tad, ja konkrētās darbības ir ilgtspējīgas un saderīgas ar tiesību aktiem par dabas aizsardzību.

Bioloģiskā daudzveidība  — dažādā dzīvība uz Zemes — ir ierobežots resurss, kas pārdzīvo krīzi. Cilvēka darbības rezultātā sugas izzūd līdz šim neredzēti ātri, un sekas mūsu nākotnei ir neatgriezeniskas. Eiropas Savienība cīnās pret šo parādību un nesen izvirzīja sev jaunu mērķi līdz 2020. gadam apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos Eiropā, aizsargāt ekosistēmu pakalpojumus, piemēram, apputeksnēšanu, (un atjaunot šos pakalpojumus, ja tie ir degradēti), kā arī palielināt ES ieguldījumu globālās bioloģiskās daudzveidības samazināšanās novēršanā. "Natura 2000" ir viens no galvenajiem līdzekļiem šā mērķa sasniegšanā.

Katru gadu vidējais iekšzemes ūdensceļu pārvadājumu apjoms mērāms 140 miljardos tonnu kilometru, transportējot kravas ar kopapjomu 500 miljonu tonnu. Iekšzemes ūdensceļu tīkls ES ietver aptuveni 37 000 km iekšzemes ūdensceļu 20 dalībvalstīs; 12 dalībvalstis ir tiešā veidā savstarpēji savienotas ar ūdensceļiem. Lai gan tas veido tikai nelielu procentuālo daļu no ES kopējā transporta tīkla un darbību šajā nozarē, tas tik un tā ir ievērojams tīklā pārvadāto kravu apjoms ar milzīgu neizmantotu jaudu, kas var atslogot ES autoceļu un dzelzceļa tīkla noslogotākos posmus.

"Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu — virzība uz konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu" nosprauž kopējo ES mērķi līdz 2050. gadam par 60 % samazināt ar transportu saistītās siltumnīcefekta gāzu emisijas, vienlaikus nodrošinot gaidāmās un arvien augošas mobilitātes vajadzības. Turklāt tajā ir atzīts, ka šo mērķi ir iespējams sasniegt tikai tad, ja visi transporta veidi dod maksimālu ieguldījumu nākotnes ilgtspējīgas, integrētas transporta sistēmas izveidē.

Iekšzemes ūdensceļu pārvadājumu potenciāla realizēšana ir svarīga ES transporta politikas pasākumu daļa.

Papildu informācija

Pamatnostādņu dokuments par iekšzemes ūdensceļu pārvadājumiem un "Natura 2000":

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/IWT_BHD_Guidelines.pdf

Pamatnostādņu dokumenti par "Natura 2000" teritoriju apsaimniekošanu:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

Plašāka informācija par jaunumiem iekšzemes ūdensceļu pārvadājumu nozares politikā:

http://ec.europa.eu/transport/inland/promotion/doc/2012_0168_final_swd.pdf

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar