Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. spalio 18 d., Briuselis

Vidaus vandens keliai ir gamtos apsauga. Naujos gairės

Komisija, siekdama padėti šiam svarbiam sektoriui taikyti ES aplinkos teisės aktus, teikia naujas vidaus vandens laivybos ir gamtos apsaugos gaires. Gairėse „Vidaus vandens kelių transportas ir „Natura 2000“. Tvari vidaus vandens kelių plėtra ir valdymas pagal ES Paukščių ir Buveinių direktyvas“ paaiškinta, kokių veiksmų reikia imtis siekiant užtikrinti, kad su vidaus vandens laivyba susijusi veikla būtų suderinta su ES aplinkos politika apskritai ir visų pirma su gamtos srities teisės aktų reikalavimais. Be to, šiame dokumente pabrėžiama vidaus vandens laivybos svarba užtikrinant ilgalaikį ES transporto tinklo tvarumą ir nurodomi iki šiol pasiekti laimėjimai į šio sektoriaus veiklą integruojant gamtos apsaugos tikslus.

„Vidaus vandens kelių transportas itin svarbus pervežant prekes į daugelį Europos vietovių“, – teigia pirmininko pavaduotojas ir už transportą atsakingas Komisijos narys Siimas Kallas. „Šis transporto sektorius laikomas saugiu, jame efektyviai vartojama energija ir tausojama aplinka labiau nei naudojant kitas transporto rūšis. Tačiau šis sektorius yra vienas iš daugelio mūsų upes naudojančių sektorių ir turėtų būti vystomas ekologiškai tvariu būdu.“ Už aplinką atsakingas Komisijos narys Janezas Potočnikas tikisi, kad šis dokumentas bus „naudinga priemonė, skirta padidinti investuotojų, projektuotojų, sprendimus priimančiųjų ir gamtos apsaugos programų populiarintojų tarpusavio supratimą, suteikiant jiems galimybę kurti tvarius laivybos plėtros projektus, ne tik atitinkančius vidaus vandens kelių transporto tikslus, bet ir užtikrinančius upių ekologinės vertės išsaugojimą.“

Gairėse laikomasi holistinio požiūrio į vidaus vandens kelių transportą ir gamtos apsaugą. Jose paaiškintos vidaus vandens laivybos ir biologinės įvairovės išsaugojimo Europoje politikos bendrosios aplinkybės. Gairėse pabrėžiama, kad „Natura 2000“ teritorijose plėtra nėra draudžiama ir kad nauji plėtros projektai yra priimtini, jei juose užtikrinamas pakankamas gamtos apsaugos lygis. Be to, šiame dokumente paaiškinta, kokie yra infrastruktūros vystytojų ir valdytojų teisiniai įpareigojimai pagal ES aplinkos teisės aktus, ypač Paukščių ir Buveinių direktyvas. Pateikta geros praktikos pavyzdžių, kuriais parodoma, kaip vidaus vandens kelių plėtra ir valdymas gali būti derinami su gamtos apsauga. Gairėse ypač pabrėžiama integruoto projektavimo, kai į aplinkos apsaugos reikalavimus atsižvelgiama kiekviename infrastruktūros plėtros proceso etape, nauda, o skirtingų suinteresuotųjų šalių, įskaitant nevyriausybines organizacijas (NVO) ir pilietinę visuomenę, dalyvavimas skatinamas aktyviais ir skaidriais būdais, užtikrinant abiems sektoriams abipusiai naudingus sprendimus.

Tai ketvirtasis ES gamtos srities teisės aktų taikymo strateginiuose ES sektoriuose gairių dokumentas. Anksčiau skelbtos gairės dėl vėjo energetikos, neenergetinių naudingųjų iškasenų gavybos pramonės bei uostuose ir upės žiotyse vykdomos plėtros.

Pagrindiniai faktai

Natura 2000“ – tai didžiulis visos Europos tinklas, kuriame žmogaus veikla derinama su gamtos apsauga. Dabar jis apima beveik 18 % ES sausumos ir daugiau kaip 145 000 kvadratinių kilometrų jūrų teritorijos. Ūkininkavimo, transporto, infrastruktūros plėtros, turizmo, miškininkystės ir poilsio veikla tinklo teritorijose leidžiama, jei vykdoma tausojant gamtą ir laikantis teisės aktų dėl natūralios gamtinės aplinkos apsaugos reikalavimų.

Biologinė įvairovė – tai gyvūnijos ir augmenijos įvairovės Žemėje ištekliai, tačiau jie riboti ir jiems gresia pavojus. Dėl žmogaus veiklos rūšys nyksta neregėtu greičiu, ir to pasekmės bus negrįžtamos. Europos Sąjunga sprendžia šią problemą ir neseniai užsibrėžė naują tikslą – iki 2020 m. sustabdyti biologinės įvairovės nykimą, išsaugoti ekosistemų funkcijas, pavyzdžiui, augalų apdulkinimo (ir atkurti tokias funkcijas, jei jos nusilpusios), ir padidinti ES įnašą į visuotinę kovą su biologinės įvairovės nykimu. „Natura 2000“ – viena iš pagrindinių tam tikslui pasiekti būtinų priemonių.

Vidutiniškai per metus vidaus vandens keliais atliekama apie 140 mlrd. tonkilometrių pervežimo darbų pervežant apie 500 mln. tonų krovinių. 20 valstybių narių ES vidaus vandens kelių tinklą sudaro apie 37 000 km vidaus vandens kelių, ir vidaus vandens keliai tiesiogiai jungia 12 valstybių narių. Nors tai tik nedidelė viso ES transporto tinklo ir veiklos procentinė dalis, šie skaičiai visgi rodo, kad tinklu, turinčiu didelį nepanaudotą pajėgumą sumažinti krūvį, tenkantį intensyviausioms ES kelių ir geležinkelių tinklo eismo vietoms, pervežamas itin didelis krovinių kiekis.

Dokumente „Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos kūrimas“ nustatytas bendras ES tikslas iki 2050 m. 60 proc. sumažinti išmetamą su transportu susijusių šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Be to, pripažįstama, kad šį tikslą pavyks pasiekti tik jei visų transporto rūšių atstovai dės visas pastangas siekdami sukurti būsimą tvarią, integruotą transporto sistemą.

Vidaus vandens kelių transporto potencialo išnaudojimas yra svarbus ES transporto politikos aspektas.

Taip pat žr.

Gaires dėl vidaus vandens kelių transporto ir „Natura 2000“ –

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/IWT_BHD_Guidelines.pdf

Gaires dėl „Natura 2000“ teritorijų valdymo –

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

Daugiau informacijos apie vidaus vandens kelių transporto sektoriaus pastarojo meto politikos pokyčius pateikta interneto svetainėje

http://ec.europa.eu/transport/inland/promotion/doc/2012_0168_final_swd.pdf

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar