Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 18. lokakuuta 2012

Sisävesiväylät ja luonnonsuojelu: uusia ohjeita

Komissio on laatinut uusia luonnonsuojeluun liittyviä ohjeita sisävesiliikennettä varten, jotta alalla voitaisiin helpommin soveltaa EU:n ympäristölainsäädäntöä. Asiakirjassa "Inland waterway transport and Natura 2000 – sustainable inland waterway development and management in the context of the EU Birds and Habitats Directives" annetaan ohjeita siitä, miten sisävesiliikenteeseen liittyvissä toimissa voidaan ottaa huomioon EU:n ympäristöpolitiikka ja erityisesti noudattaa sen luonnonsuojelulainsäädäntöä. Asiakirjassa korostetaan myös sitä, että sisävesiliikenteellä on suuri merkitys varmistettaessa EU:n liikenneverkoston kestävyyttä, ja kerrotaan siitä, miten alalla on tähän mennessä pystytty ottamaan luonnonsuojelu huomioon.

Sisävesiliikenteella on merkittävä rooli tavaroiden kuljettamisessa eri puolille Eurooppaa", totesi komission varapuheenjohtaja ja liikenneasioista vastaava komissaari Siim Kallas. "Tämän liikenteenalan katsotaan olevan turvallinen, energiatehokas ja ympäristöystävällisempi kuin muut liikennemuodot. Mutta koska kuljetusala on yksi jokien monista käyttäjistä, sitä on tarpeen kehittää ekologisesti kestävällä tavalla." Ympäristöasioista vastaava komissaari Janez Potočnik toivoi, että ohjeista tulee hyödyllinen keino lisätä ymmärrystä sijoittajien, suunnittelijoiden, päätöstentekijöiden ja luonnonsuojelijoiden välillä, jotta he voivat suunnitella kestäviä vesiliikennehankkeita, joissa voidaan sekä saavuttaa vesiliikenteen tavoitteet että ottaa huomioon jokien ekologinen arvo.

Ohjeissa sovelletaan sisävesiliikenteeseen ja luonnonsuojeluun kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Niissä käsitellään sisävesiliikenteen poliittista kontekstia ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä Euroopassa. Ohjeissa korostetaan, että Natura 2000 ‑alueilla voidaan toteuttaa uusia hankkeita, mikäli niissä taataan luonnonsuojelun riittävä taso. Lisäksi asiakirjassa selitetään infrastruktuurien kehittämisestä ja hallinnoinnista vastaavien tahojen oikeudelliset velvoitteet EU:n ympäristölainsäädännön (erityisesti lintu- ja luontotyyppidirektiivien) kannalta. Ohjeissa esitetään useita tapaustutkimuksia ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja osoitetaan, miten sisävesiliikenteen kehittäminen ja hallinnointi voidaan yhdistää luonnonsuojeluun. Suuntaviivoissa korostetaan erityisesti integroidun suunnittelun hyötyjä. Siinä ympäristönsuojeluvaatimukset otetaan huomioon infrastruktuurin kehittämisen kaikissa vaiheissa. Eri sidosryhmien (myös kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan) osallistuminen varmistetaan aktiivisesti ja avoimesti, jolloin päästään kaikkia osapuolia hyödyttäviin ratkaisuihin.

Kyseessä ovat neljännet ohjeet siitä, miten EU:n luonnonsuojelusäädäntöä sovelletaan EU:n strategisilla aloilla. Aiemmin julkaistut ohjeet liittyivät tuulienergiaan, muuhun kuin energiantuotantoon käytettävien mineraalien louhimiseen sekä satamiin ja joen suistoihin.

Tausta

Natura 2000 on mittava EU:n laajuinen verkosto, joka yhdistää ihmisten toiminnan ja luonnonsuojelun. Natura 2000 kattaa nyt lähes 18 prosenttia EU:n maa-alasta ja yli 145 000 km² sen meristä. Verkostoon kuuluvilla alueilla voidaan harjoittaa maanviljelyä, liikennettä, matkailua, metsätaloutta ja vapaa-ajan toimintoja sekä rakentaa uusia infrastruktuureja sillä edellytyksellä, että toimintoja harjoitetaan kestävän kehityksen mukaisesti ja niissä noudatetaan luonnonsuojelua koskevaa lainsäädäntöä.

Luonnon monimuotoisuus on rajallinen luonnonvara, johon elämän eri muodot maapallolla perustuvat, ja se on tällä hetkellä uhattuna. Lajeja häviää ennennäkemätöntä vauhtia ihmisten toimien seurauksena, ja tällä on tulevaisuudelle peruuttamattomia seurauksia. Euroopan unioni pyrkiikin torjumaan biodiversiteetin häviämistä. Se otti hiljattain uusiksi tavoitteiksi pysäyttää luonnon monimuotoisuuden häviäminen Euroopassa vuoteen 2020 mennessä, suojella ekosysteemipalveluja, kuten pölytystä, ja ennallistaa heikentyneet ekosysteemipalvelut. Lisäksi se pyrkii vahvistamaan EU:n panosta taistelussa maailman biodiversiteetin häviämistä vastaan. Natura 2000 -verkosto on yksi tärkeimmistä välineistä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Tavanomaisina vuosina sisävesiväylillä on kuljetuksia noin 140 miljardin tonnikilometrin verran, ja rahtia kuljetetaan noin 500 miljoonaa tonnia. Sisävesiliikenteen verkko EU:ssa sisältää noin 37 000 kilometriä sisävesiväyliä 20 jäsenvaltiossa. Jäsenvaltioista 12 on liitetty toisiinsa sisävesiväylien kautta. Tämä on luonnollisesti ainoastaan pieni osuus EU:n koko liikenneverkosta ja –toiminnasta. Se vastaa kuitenkin valtavaa määrää rahtia, ja sisävesiverkosto tarjoaa runsaasti käyttämätöntä kapasiteettia, jonka avulla voitaisiin vähentää kuljetuksia EU:n vilkkaimmin liikennöidyillä maantie- ja rautatieyhteyksillä.

Asiakirjassa "Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma – Kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää" asetetaan koko EU:ta koskeva tavoite vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä 60 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Samalla otetaan kuitenkin huomioon liikkuvuuden kysynnän odotettu kasvu. Siinä todetaan myös, että tämä tavoite voidaan saavuttaa vain, jos kaikissa liikennemuodoissa pyritään kaikin tavoin kestävään ja yhdennettyyn liikennejärjestelmään tulevaisuudessa.

Sisävesiliikenteen potentiaalin hyödyntäminen on keskeinen osa EU:n liikennepolitiikkaa.

Katso myös:

Ohjeet, jotka koskevat sisävesiliikennettä ja Natura 2000 -verkostoa:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/IWT_BHD_Guidelines.pdf

Ohjeet, jotka koskevat Natura 2000 -suojelualueiden hoitoa:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

Lisätietoa politiikan viimeaikaisesta kehityksestä sisävesiliikenteen alalla:

http://ec.europa.eu/transport/inland/promotion/doc/2012_0168_final_swd.pdf

Yhteyshenkilöt :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar